Hier beneden enkele pagina's over de familie Verstraaten uit het Boek van Drs. Jan Lange.

Bij het uitgaan van dit jaar DE vondst van 2016 nog eens voor het voetlicht gebracht: dat Anthony Verstraeten, de zoon van Laurens Dircx (dat wisten we in 2015 nog niet)  Beerse roots heeft (en ik dus ook als nakomeling van Willemina Verstraaten x Cornelis v.d. Water, de schoonvader van Jan Peters Lange (1790-1863.) Dit na de vondst in 2015, dat de moeder van Luijtjen Dirx (x 1688 Peter Jans Lange 1660-1728) Truijtjen Aerts Pruijt (x 1657 Dirck Willems) is, een Gasselse dus. Dit alles in coöperatie met Theo Strik. Het loont de moeite, ook voor gedacht geboren oer-Millenaren om over de dorpsgrenzen te zoeken !!

 Mathias (Thijs) Ermits, schepen te Beers 1619-1623, overleden tussen 5 april 1623 en 15 mei 1625, getrouwd ca. 1590 met Elsken Jans, overleden voor 13 maart 1636, zij heeft een broer Thuenis Jans.!

Uit dit huwelijk

 1. Kersten Thijssen, overleden op 24 december 1624 (doodgeslagen door Tuen Tuenissen), begraven te Beers

(nog bestaand graf, bron Kees Wijnhoven).!

 1. Maria (Merijke) Thijssen, volgt IIa.
 2. Theodorus (Derick) Thijssen, volgt IIb.
 3. Maria (Merriken) Thijssen, gedoopt te Beers op 30 december 1612 (getuigen: Jan Wijnen uit Lijnden en

Metken Jansz), volgt IIc.

 1. Arnolda (Eerken) Thijssen, gedoopt te Beers op 13 december 1614 (getuigen: Theodorus Arnoldus Pruijt en

Christina de vrouw van Petrus Smits), volgt IId.

 1. Jenneken Thijssen, volgt IIe.
 2. Ermit Thijssen, volgt IIf.
 3. Mechelken Thijssen, gedoopt te Beers op 15 december 1619, volgt IIg.

 Leenhof Cuijk 7, folio 13r, 27 juli 1588 en verder!

Een hoffstadt van vijff mergen Lants gelegen tot Gassel genoemt de Korrick staende ten Cuijckschen rechten.!

Item noch een Stuck lants groot vier hont.!

Item noch een Stuck Lants groot Seven hont.!

Den 27 Julij anno 1588 heeft hendrick Gerrit Ermers dit voorscreven Leen ontfangen.!

Den 13 Julij 1615 Tijs Ermits dit voorscreven Leengoet bij transport en overgifte ontfangen.!

Den 21 december 1616 Johan Guilliame Rentmeester tot Geijsteren ten behoeve Juffrouwe Elisabeth van Schagen dit voorscreven Leen ontfangen.!

Den 3 meij 1640 Joncker Johan van Schellart dit voorscreven Leen bij transport ontfangen.!

Den 16 februarij 1691 Joncker Johan Aelbert van Schellart dit leen ontfangen.!

Den 11 Junij 1700, Claes Peters bij transport dit leen ontfangen.!

Den 29 Julij 1708 Susanna weduwe Claes Peters ontfangen.!

Den 4 Junij 1711 Jan Peters dit ontfangen.!

Den 31 Meij 1727 de weduwe Jan Peters dit ontfangen.!

Den 28 Junij 1729 Augustinus Peters dit ontfangen.!

Dito de heer Grave van Hompesch bij transport dit ontfangen.!

Den 22 Junij 1734, J.G. Koberling voor den onmondige soon van Baron van Heijde!

 ORA Beers 464, folio 19, 20 februari 1608 !

Thonis Meussen en Gerart Vervoirt, schepenen te Beers oorkonden, dat Thijs Ermits en Elske e.l. aan Hubert Ansems als momber van de nagelaten kinderen van ….. Hoet en Metken sijn huijsfroue opgedragen hebben een rente van Fl. 18,-- gevestigd op een kamp teelland van ongeveer 5 morgen, gelegen rondom in de gemeynt.!

ORA Cuijk 401, folio 42, 2 maart 1608 !

Jenneken Gerits, weduwe van Pieter van Wert, Jan Pieters, gehuwd met Trijntken, en Arnt Pieters voor zichzelf en als voogd over de kinderen van Jenneken en Pieter, vesten Thijs Ermits, gehuwd met Elsken, 1 morgen land, grenzend aan het erf van het Convent St. Agatha en de straat. Lasten : ½ malder rogge voor de kerk van Cuyk!

ORA Cuijk 401, folio 42, 31 maart 1608 !

Thijs Ermits, gehuwd met Elsken, vest Jan Ermits van Luenen , gehuwd met Lijsken vander Moelen, een erfbrief i/z 1 morgen land.!

ORA Mill 539A , folio 25, Sint Johannesdag (24 juni) 1608 !

Akte van opdracht door Thijs Ermits en Elske e.l. aan Jan Thonis en Merry e.l. van een hofstad van ongeveer 8 hont, grenzend aan de gemene straat en de erven van Roelof Aeben en Arnt Henrix.!

ORA Beers 464, folio 23, 14 juli 1610 !

Jonker Eustaes van Gerwen en Gerart Vervoirt, schepenen te Beers oorkonden, dat Jan Ermits van Luenen en Lijske e.l. aan Thijs Ermits en Elske e.l. opgedragen hebben een erfbrief, die melding maakt van de gehele bouwhof, genaam de Braendonck.!

Nassause Domeinraad 9952, Cijnslijst Beers 1613!

Thijes Ermens/Ermits wondt op sijnnen eijghen hoeff.!

Leenhof Cuijk 6, folio 181r, 13 juli 1615!

Thijs Ermitssen tot Beers heeft bij transport ende overgifte van henrick gerit ermitssen dese voirscreven hoffstadt genoempt die korck groot sijnde vijff mergen landts daer omtrent te leen ontfangen, ende sijne Pre Exe en behoirlicken eedt gedaen, present den heere Stadthoudere mannen van leen Johan diemers ende Johan Wouters actum den xiii Julij xviii c vijfthien.!

Leenhof Cuijk 6, folio 181v, 21 december 1616!

Johan Guillame Rentmeester tot geijsteren als procuratie hebbende van Joffrouwe Elijsabeth van Schagen weduwe van Joncker Vincent Schellaert in sijnen leven heer tot Geijsteren, ....., heeft bij transporte ende overgifte soo bij Thijs ermijts als bij marijken de best als gemachticht van Cornelis coberch heuren soen met henrick coberchs in desen ..... tot heuren gecoren momboir, te leen ontfangen de voirscreven hoffstadt van vijff mergen landts met die huijsinge daerop staende toebehoerende den voorscreven Thijs ermers, ende die voorscreven twee partijen deen stuck van vier hondt ende dander stuck van zeven hont landts op dander sijde gedenomineert toebehorte hebbende den voorscreven Cornelis coberch, ende daten behoeff vanden voerscreven Joffrouw Elijzabeth van Schagen vrouwe tot Geijsteren ende heuren naecomelingen vanden leenhove van Cuijck hebben die voerscreven parthijen daerop gerenuncieert etcetera. Waerop die voerscreven ge........ Inden namen van sijnen principalen sijne ....... als heer der Stadt Grave ende lande van Cuijk, hulde ende eedt gedaen heeft ende alsoo die voerscreven partijnen wederom gereduceert tot een corpus gelijck sulcx eertijts geweest is, volstaende met een hergewaedt dwelck den heere Stadthoudere om redenen alsoo heeft geconsenteert daer voer .. voirtaen in alles over hergewaedt betalende met xv golt guldens, soe wanneer sulcx ledich wordt. Actum opt casteel tot Graave, den xxi december xvi c zesthien. Present Joncker Godevart van Steenhuijs, heer tot Opploo, Amptman ende Stadthoudere vanden leenen, mannen van leen Johan blomarts licentiaet inde rechten ende Johan Wouterssen.

ORA Mill 539A, folio 85, 3 februari 1616 !

Akte van opdracht door Thijs Ermits en Elske e.l. aan Kersten Thonissen en Jenneke e.l. van een stuk land van ongeveer een morgen, gelegen in de Elshoeven, grenzend aan de erven van de erfgenamen van Thonis Jan Willems, Jan Thonis Segers, Peter Jans, Lambert Jans en het kerkpad met een servituut van vaarweg en dreef over het stuk land van voornoemde Lambert Jans.

ORA Beers 464, folio 54, 8 december 1618 !

Jonker Eustaes van Gerwen, Arnt Jans Gieben, Thonis Meussen, Thonis Thonissen, Derick Pruijt en Hanrick Derijcx, schepenen te Beers oorkonden – krachtens octrooi van 8-10-1612, door de heer van Cuijk verleend en met goedkeuring van de ambtman, rentmeester en gemene naburen en geërfden van Beers – aan Tijs Ermits en Elske e.l. opgedragen te hebben 2 morgen nieuw erf, afgegraven van de (gemene) heide en rondom in de gemeynt gelegen.!

ORA Beers 464, folio 59, 19 mei 1621 !

Jonker Eustaes van Gerwen en Derick Aerts Pruyt, schepenen te Beers oorkonden, dat Peter Derycx en Heeske e.l. aan Thijs Ermits en Elske e.l. opgedragen hebben een rente van Fl. 6,-- gevestigd op een huis en hof, gelegen bij de Kerckstraat en bij de gemene straat.!

ORA Gassel 489, folio 108, 27 mei 1625!

Elsken weduwe van wijlen Thijs Ermits heeft bij machte van gerichtelijcke opsegginge, haer doen richten ende panden aen huijs ende hoff metten landen daer onder gehoerende genamt Scobbencamp gelegen metter eenre sijde benevens de gemeente, metter ander sijde ende beijden eijnden beneven erve vande vrouwe van geijsteren ende voorts met sijne appendentien opt Schaer gelegen toebehoorende frans Coeberchs ende dat voor de somme van tweeduijsent gulden hooftgelt metten verloope van dijen ter goeder rekening, de welcke den voirschreven Thijs Ermits zaliger van voirschreven vrouwe van Geisteren ten behoeve van voirschreven frans Coeberchs gelicht ende hem daer voor als principael verobligeert heeft onder de clausule van Indemmiteijt bij den voischreven frasn coeberchs ende sijne huijsvrouw ten behoeven van de voirschreven Thijs ermits opde voirschreven hare goederen gerichtelijck belooft ende verscreven, blijckende bij de Acten daer van sijnde.!

ORA Beers 464, folio 72, 1625 !

Frans Coeberch en Derick Aerts Pruijt, schepenen te Beers oorkonden, dat de landschrijver Gerart Claessen Crebber met de dadingslieden Frans

Coeberchs en Jan Hanricks een verzoeningsverdrag bewerkstelligd heeft tussen Tuen Tuenissen, de doodslager van Kersten Thijs Ermitssoen eneren Elske Jans weduwe van Tijs Ermits, en moeder van het slachtoffer, met haar kinderen en verwanten, anderzijds.!

ORA Beers 464, folio 75, 14 oktober 1626 !

Derick Aerts Pruijt en Hermen van Dael, schepenen te Beers oorkonden, dat: Elske Jans weduwe van Thijs Ermits, ook namens haar onmondige kinderen; Hanrick Nabuers en Thonis Jans als mombers van die kinderen; Jan Gaerts vanden Waterlaet en Merijke, de dochter van Tijs Ermits en Elske voornoemd, e.l. aan Ermke Hermens de weduwe van Jan Thijssen en haar kinderen opgedragen hebben een huis, hofstad en land, genaamd de Betouw en gelegen bij het land van het Sint Anthonisaltaar in de Beerse kerk.!

ORA Beers 464, folio 76, 17 oktober 1626!

Derick Aerts Pruijt en Hermen van Dael, schepenen te Beers oorkonden, dat Hanrick Nabuers en Geertke e.l. aan Elske weduwe van Thijs Ermits opgedragen hebben een kampke lands van ongeveer 1 morgen, gelegen rondom in de gemeynt.!

ORA Gassel 489, folio 111,13 april 1627!

Elsken wedue Thijs Ermits heeft haer ter goeden tijt naeden, Cuijckschen landtrechte doen Inleijden in haer gewonnen goet ende ruijminge

gesonnen naer vermogens des aengerichten brieffs daer desen transfixbrief doorgesteken ende getransfixeert Is: ende hebben Lenart Dericx als

bouwman van Scobbencamp ende Huijbert van Os als gebruijcker van eenen mergen lants opt Schaer gelegen beijde toecomende frans Coeberghs ruijminge gekent, ende daernae t gewonnen goet In tegenwoordicheijt van ons Schepenen voirscreven metten heere aengevangen gegraven gehouwen.!

ORA Beers 464, folio 87, 6 januari 1628!

Derick Aerts Pruijt en Thuenis Jacops, schepenen te Beers oorkonden, dat: Elske weduwe van Thijs Ermits; Jan Guerts vanden Waterlaet en

Meryke Ermits e.l.; Derick en Eerke, kinderen van voornoemde Elske; Hanrick Jans Nabuer als momber van de onmondige kinderen van Elske, te weten Jenneke, Ermit, Merrike en Mechelke aan Ermke weduwe van Jan Thijssen opgedragen hebben een stuk erf van ongeveer 1 morgen.!

ORA Beers 464, folio 102, 13 maart 1636!

Tuenis Jacops en Derick Aerts Pruijt, schepenen te Beers oorkonden, dat de kinderen van wijlen Thijs Ermits en wijlen Elske e.l., te weten: hun zoon Ermit Tijssen; hun schoonzoon Reijnder Otten als vader van de door hem bij zijn huisvrouw Merrike Thijsen verwekte kinderen; hun schoonzoon Jan Denen als man en momber van zijn huisvrouw Eerke Tijssen; hun dochters Jenneke en Mechelke Thijssen, oomzegsters van Thuenis Jans en Hanrick Luenissen, die ook de mombers over voornoemde meiskes zijn; hun voornoemde zoon Ermit Tijssen en hun voornoemde schoonzoon Reijnder Otten, die mombers zijn over de kinderen van wijlen hun schoonzoon Jan Gaerts vande Waterlaet en wijlen hun dochter Merrike Thijssen e.l.; de kinderen van wijlen hun zoon Derick Thijssen bij diens huisvrouw Eerke en waar Peeter Aerts Verwer bestevaer (grootvader) en momber over is een scheiding en deling bewerkstelligd hebben van de door hun ouders wijlen Thijs Ermits en wijlen Elske e.l. bezeten goederen.!

Ambtman Land van Cuijk 57B, 8 juni 1665!

Leendert Peeters gepacht hebbende het goet van d’ erffgenamen van Ermit Thijssen hem generende mette bouwerij met twee peerden belast met een huijs vol kinderen.!

 

IIb. Theodorus (Derick) Thijssen, zoon van Mathias (Thijs) Ermits (I) en Elsken Jans, overleden voor 13 maart

1636, getrouwd met Arnolda (Eerken) Peeters Verwer, dochter van Peeter Aerts Verwer en Jenneken N.N.

Uit dit huwelijk:

 1. Mathias (Thijs) Dircx, gedoopt te Beers op 1 mei 1631 (ispo jacobi et..., getuigen: Gisbertus Johanis en

Segera Lonissen), getrouwd met Merriken Berns.

 1. Johanna (Jenneke) Dircx, gedoopt te Beers op 5 juni 1633 (doeca Velp..., getuigen: Johanes Gulielmus en

Margareta Arnoldus), getrouwd met Peter Jan Berchs, hij getrouwd (2) met Joanna (Jenneke) Nielen.

 1. Laurentius (Lauwerijns) Dircx, gedoopt te Beers op 12 augustus 1635 (getuige: Reynerus Ottonis, Johanna

Mathias in plaats van Elsken grootmoeder van het kind), overleden te Mill op 11 maart 1708, getrouwd vóór 1659  met

Arnolda (Eerke) Theunissen, dochter van Thonis Aerts Pluck/Raijmakers en Hanriske N.N.! 

HIERUIT DE FAMILIE VERSTRAETEN TE MILL via zoon Anthony.

 

ORA Beers 464, folio 87, 6 januari 1628!

Derick Thijssen, zie onder I.!

ORA Beers 464, folio 102, 13 maart 1636!

Derick Thijssen en Eerke, zie onder I.!

ORA Mill 542, folio 25, 5 februari 1665!

Akte van opdracht door Hendrick Ermers gehuwd met Heijltjen, aan Laurens Dircx gehuwd met Erken van: a: een huis, schuur, hof met 2 morgen bouwland, gelegen in het Diependael, grenzend aan de erven van de erfgenamen van Thomas Jordens, de erfgenamen van Aert Hendricx, Giel Leenders en de gemeynt; b: een stuk bouwland rondom in de gemeynt gelegen; c: hooi- of weiland in het Hollanderbroek en grenzend aan de erven van Cornelis Jans, Peter Meenrosen, de erfgenamen van Claes Peters en de Wetering.!

ORA Mill 542, folio 28, 19 maart 1665!

Akte van opdracht door Laurens Dircx gehuwd met Erken, aan Peter Hendricx gehuwd met Jenneken ?, wonend te Grave, van een rente van f. 20,-,te betalen op 19 maart en gaande uit: a: een huis, schuur, hof en bouwland van 4 hollandse morgen in 't Diependael; b: 2½ morgen wei- of hooiland met huis, schuur, hof en bouwland, grenzend aan de erven van de erfgenamen van Thomas Jordens, Hendrick Aerts en de erfgenamen van Giel Leenders en de gemeynt; losbaar met f. 350,-; gelost 3 juli 1680.!

Ambtman Land van Cuijk 57B, 10 juni 1665!

Thijs Dircx woonende op het goet van Peeter Aerts Verwers hem generende mette bouwerij met twee peertijens en met groote schulden.!

ORA Mill 542, folio 38, 1 juni 1666!

Akte van opdracht door Lauwerijns Dircx gehuwd met Erken, aan Hendrick Ermers gehuwd met Heijltien, van een rente van f. 35,-, te betalen op 2 februari, gaande uit: a: een huis, schuur en hof met bouw- en weiland van ongeveer 7 hollandse morgen, grenzend aan de erven van Aert Hendricx, Thomas Jordens, de erfgenamen van Giel Leenders en de gemeynt; b: een stuk bouwland gelegen rondom de gemeynt; c: een stuk weiland in het Hollanderbroek, grenzend aan de erven van Nelis Jans, Peter Meeuwsen, de erfgenamen van Claes Peters, de Wetering en de erfgenamen van Giel Leenders; losbaar met 750,-.

ORA Mill 542, folio 65, 30 november 1667!

Akte van opdracht door Laureijns Dircx gehuwd met Erken, aan Geurt Hendricx Ermers gehuwd met Jenneken van alzulk versterf de opdragers aankomen van hun grootouders Peter Aerts Verwers en Jenneken echtelieden, wanneer deze mogen komen aan te sterven.!

ORA Mill 542, folio 140, 21 februari 1669!

Akte van opdracht door Thijs Dircx, Lauwerijns Dircx en Jacob Jans als volmachtigers van Peeter Aerts, aan Geurt Hendricx gehuwd met Jenneken, van een kamp hooi- of weiland van ongeveer 8 hont, gelegen in het Hollanderbroek en grenzend aan de erven van Geurt Hendricx, Aelert Jacops en de Voortsendijk.!

ORA Beers 467, folio 10, 30 maart 1669 !

Matthijs Dircx en zijn vrouw Merrike en Lauwerens Dircx en zijn vrouw Erken verkopen aan Loeff Coenen hun aandeel in een perceel land dat zij geërfd hebben van wijlen (hun tante) Jenneken Thijssen. Het perceel is gelegen op den grooten Braendonck en grenst zuidw. en westw. aan Matthijs Ermers, oostw. en noordw. aan de gemeente.!

ORA Mill 542, folio 155, 19 januari 1670!

Akte van opdracht door Thonis Peeters gehuwd met Jenneken; Thijs Dircx gehuwd met Meriken; Kersten Jans Berghs als momb. over de onmondige kinderen van Peeter Jans Berghs gehuwd met Jenneken Dircx; Jacob Jans als vader en Jan Jans als momb. over de onmondige kinderen van Jacob Jans gehuwd met Willemken Jans; Jan Hermens voor hemzelf; Jan Reijnen en Jan Thijssen als momb. over de kinderen van Hermen Hendricx gehuwd met Neesken Peeters. Aan Geurt Hendricx gehuwd met Jenneken, van een stuk bouwland, genaamd de Streep, van ongeveer 1 hollandse morgen, grenzend aan de erven van Hendrick Lauwereijns, de erfgenamen van Thonis Peters, die van Hermen Jans en de gemene straat.!

ORA Mill 542, folio 155, 19 januari 1670!

Akte van opdracht door Thonis Peters gehuwd met Jenneken; Thijs Dircx gehuwd met Merriken; Kersten Jans Berghs als momb. over de onmondige kinderen van Peeter Jans Berghs gehuwd met Jenneken Dircx; Jacob Jans als vader en Jan Jans als momb. over de onmondige kinderen van Jacob Jans gehuwd met Willemken Jans; Jan Hermens voor hemzelf; Jan Reijnen en Jan Thijssen als momb. over de kinderen van Hermen Hendricx gehuwd met Neesken Peeters; Geurt Hendricx gehuwd met Jenneken. Aan de erfgenamen van Thonis Peeters Raijmaeckers gehuwd met Jenneken, van een schuur met een stuk bouwland, genaamd het Kerstens, van ongeveer 2½ morgen en grenzend aan de Marienweerdse landerijen en het erf van Jeneke Nelis, de gemeynt en de Kokschebeek.!

ORA Mill 542, folio 156, 19 januari 1670!

Akte van opdracht door Thonis Peters gehuwd met Jenneken; Thijs Dircx gehuwd met Merriken; Kersten Jans Berghs als momb. over de onmondige kinderen van Peeter Jans Berghs gehuwd met Jenneken Dircx; Jacob Jans als vader en Jan Jans als momb. over de onmondige kinderen van Jacob Jans gehuwd met Willemken Jans; Jan Hermens voor hemzelf; Jan Reijnen en Jan Thijssen als momb. over de kinderen van Hermen Hendricx gehuwd met Neesken Peeters. Aan heer Aelbert van der Voort, heer van Aldendriel, van een huis, turfschop, varkenskooi en bouwland van ongeveer 1½ morgen, grenzend aan de erven van Gijsbert van Goor, van de Voort voornoemd, en de gemene straat.!

ORA Mill 542, folio 157, 19 januari 1670!

Akte van opdracht door Thonis Peters gehuwd met Jenneken; Thijs Dircx gehuwd met Merriken; Kersten Jans Berghs als momb. over de onmondige kinderen van Peeter Jans Berghs gehuwd met Jenneken Dircx; Jacob Jans als vader en Jan Jans als momb. over de onmondige kinderen van Jacob Jans gehuwd met Willemken Jans; Jan Hermens voor hemzelf; Jan Reijnen en Jan Thijssen als momb. over de kinderen van Hermen Hendricx gehuwd met Neesken Peeters. Aan Jan Thijssen en Jacob Jans, van een weikamp van ongeveer 1½ morgen, gelegen in het Hollanderbroek en grenzend aan de erven van de erfgenamen van Hendrick Aerts, Thomas Jans, Goduwaert Adriaens en de Blommenkamp.!

ORA Mill 542, folio 157 19 januari 1670!

Akte van opdracht door Thijs Dircx gehuwd met Merriken; Geurt hendricx gehuwd met Jenneken; Kersten Jans Berghs als momb. over de onmondige kinderen van Peeter Jans Berghs gehuwd met Jenneken Dircx; Jacob Jans als vader en Jan Jans als momb. over de onmondige kinderen van Jacob Jans gehuwd met Willemken Jans; Jan Hermens voor hemzelf; Jan Reijnen en Jan Thijssen als momb. over de kinderen van Hermen Hendricx gehuwd met Neesken Peeters. Aan Thonis Peeters gehuwd met Jenneken, van 3 kampen weiland, gelegen aan de Voortsendijk, in het Hollanderbroek, en groot 10 hont en grenzend aan de erven van Aert Jans, Jan Gielens, Geurt Hendricx.!

ORA Mill 542, folio 158 19 januari 1670 !

Akte van opdracht door Roelof Hendricx gehuwd met Meriken, aan Thijs Dircx gehuwd met Meriken, van een huis en schuur met bouw- en weiland van ongeveer 3 morgen, grenzend aan de Voordijk en de erven van Gerit Jans, Hendrick Ermers, Peter Peters, Cornelis Jans en de 4 morgen van de pastorie van Zeeland.!

ORA Mill 542, folio 197, 23 september 1671!

Akte van opdracht door Thonis Peeters Verwers gehuwd met Jenneken Ariens, aan Thijs Dircx gehuwd met Meriken Berns, van 3 kampkens land, gelegen aan de Voortsendijk en grenzend aan de erven van Geurt Hendricx, Jan Gielens, Aert Jans, Hendrick Jans en de Voortsendijk, tesamen groot 1½ morgen.!

ORA Mill 542, folio 207, 20 januari 1672!

Akte van opdracht door Lauwerijns Dircx gehuwd met Erke, aan Hendrick Ermers gehuwd met Heijltje, van: a: een huis, schuur en ongeveer 2 hollandse morgen land, grenzend aan de erven van Aert Hendricx, de erfgenamen van Thomis Jordens, die van Giel Leenders en de gemeynt; b: een stuk land 2 morgen groot, rondom in de gemeynt gelegen.!

ORA Mill 542, folio 235, 24 februari 1674!

Akte van opdracht door Thijs Dircx gehuwd met Merritje, aan Roelof Hendricx gehuwd met Merritje, van een huis, schuur, hof en bouwland van ongeveer 3 morgen, gelegen aan de Voordijk en grenzend aan de erven van Gerit Jans, Hendrick Hermens, Peter Peters, de vier morgen van de pastorie van Zeeland, Cornelis Jans en de Vaardijk.!