Vrijwillige Brandweer van Mill is opgericht in 1913.

Bij de oprichtingsvergadering op 3 april 1933 van de Vereniging van de Vrijwillige Brandweer van Mill en St. Hubert traden een 12-tal leden van de Vrijwillige Brandweer toe en daarvan zaten in het Dagelijks Bestuur: De heren A.W. van Hout als voorzitter, Dhr. Jacob Moors als Penningmeester, dhr. P.J. Roijendijk en dhr. Hub. Verstraaten als secretaris. Zie hieronder de met de hand geschreven notulen van dhr. Hub. Verstraaten senior dd. 3 april 1933.

Info: Dhr. Willy Sweens. 

Oprichtingsvergadering Vrijwillige Brandweer 3 April 1933 met 12 leden. Op 4 februari 1933 werd dhr. A.W. van Hout tot Brandweercommandant in Mill benoemd. 

 

Bronvermelding: dhr. Leo Peters.

Hier boven begint de geschiedenis van de Vrijwillige Millse Brandweer in De Oude Brandweerkazerne aan de Hoogstraat tegenover het Oude Kerkhof.

Dit is de oude brandweerkazerne gelegen aan de Hoogstraat van Mill. In onze jeugd stond het bekend als “Het Spuithuuske”. De betreffende locatie was toen in gebruik van de gemeente Mill voor opslag van materiaal etc. Achterom was nog een aanbouw gemaakt. Daarin zat Jan de Zwijger (dhr. Jan Verberk) de hele dag hout kapot te zagen, om op te stoken voor verwarming van het het gemeentehuis. Dhr. Jan de Zwijger ook alweer zo’n bijnaam voor een Millenaar zijn echte naam was dhr. Jan Verberk. Dhr. Jan Verberk was toen al inwoner van het Franciscanessenklooster aan de Burg. Verstraatenlaan dat toen ook meteen het bejaardenhuis van Mill was.  

Hier beneden op deze Ansichtkaart van de Kerkhofstraat ( nu de Hoogstraat ) was vroeger de eerste Brandweerkazerne gevestigd.  

Hier enkele namen van Millse Brandweerleden die beneden op de foto staan.

Bron foto's beneden: mevr. Leny Eltink-Daamen.

De Stichting Myllesheem is voor de De Vrijwillige Brandweer van Mill en Sint Hubert druk bezig met de komende Viering van het 100-jarig bestaan in 2013. 

Hier beneden een Krantenartikel over het feest ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Vereniging van de Vrijwillige Millse Brandweer van 1933 tot 1993. In 2013 wordt het 100-jarig bestaan gevierd van de Vrijwillige Brandweer.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van de Vrienden van Myllesheem.

 

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van de Vrienden van Myllesheem.

Brandspuit uit 1780; lees beneden in het Krantenartikel van dhr. Henk van de Weem de bijzonderheden over de Brandweer in Mill.

 

Dhr. A.W. van Hout was eerste voorzitter, dhr. Hub. Verstraaten de eerste secretaris en dhr. Jacob Moors de eerste Penningmeester van de Vereniging van de Vrijwillige Millse Brandweer in 1933. In 1934 kwam de nieuwe "Brandweerverordening" dat elke Nederlander, vanaf 18 jaar, zowel man als vrouw, verplicht was om te helpen bij Branden. 

Binnenkort komen er meer bijzonderheden van de oprichting van de Brandweer in Mill enz. op de L.O.M. want de Heemkundeclub van Mill "de Stichting Myllesheem" heeft van de Brandweer oude geschriften en foto's gekregen. Zie beneden deze Pagina het Boek 100-jaar Brandweer Mill.

Voor 2012 zetelde de Millse Heemkundevereniging "Stichting Myllesheem" en "De Stichting Sporen van de Oorlog" in de Brandweerkazerne op de foto hier beneden.  Alle leden van de Millse Brandweer staan hier voor de Oude Brandweerkazerne ter gelegenheid van Het 25-jarig jubileum van de Brandweerkazerne in 1958.

Bronvermelding: Brandweer Mill.

Bron foto's: mevr. Leny Eltink-Daamen.

Mevr. Lena Kloosterman deed verslag van de Brandweer omdat haar man dhr. Willem Kloosterman niet goed kon schrijven; ze schreef op wat Wim vertelde.

Lees hieronder.

Branden in Mill in 1940.

Bronvermelding: Myllesheem.

Branden in Mill in 1950.

Bronvermelding: Myllesheem.

Branden in Mill in 1951.

Bronvermelding: Myllesheem.

 

Bronvermelding: Website Panoramio.

Reglementen anno 1822 ter voorkoming en blussching van brand uit het Boek Van dhr. Gerard van Hout Deel 2 Pagina 1.

Bronvermelding: Dhr. G. van Hout.

Reglement uit 1822.

Reglement ter voorkoming en blussching van brand door het gemeentebestuur van Mil opgesteld. Het reglement geeft duidelijk de hoge graad van brandgevaar voor huizen en schuren weer en de noodzaak voorzichtig met vuur om te gaan. Bovendien zegt het wat over het gebruik van turfmolm en de vlas- en hennepcultuur van Mil.

Art. 1 Eerstelijk wordt bij deze bepaald dat elke ingezetene met een brandemmer distinctelijk geverwd en gemerkt met de letter B en den naam van den eigenaar voorzien zal zijn, terwijl vanwege de gemeente zal worden voorzien in het nodig getal brandkranen.

Art. 2. Dat niemand met brandende tabakspijpen zal mogen gaan of staan in de schuren, stallen, turfschoppen of andere plaatsen, waar eenig hooi, strooijturf of dergelijke brandstoffen liggen, zullende alle die genen zoo menigmaal zij in overtreding dezer bepaling daarop worden bevonden worden, verbeuren eene boete van twee gulden vijftig cents, terwijl mede niemand met een brandende tabakspijp zonder dat die van een behoorlijk pijpendopje is voorzien, zal mogen gaan langs de publieke straten en wegen en vooral niet bij het behandelen van turf in de Peel op eene boete als voor en zullen door die in deze alsmede voor de in de navolgende artikelen gestelde boeten, ouders voor hunne kinderen moeten instaan en aansprakelijk zijn.

Art. 3. Dat niemand met een brandende lamp of kaars, buiten een goed gesloten lantaarn, zal vermogen te gaan of staan in schuren, stallen of andere plaatsen waar eenig hooi, strooij, turf of andere brandstoffen liggen, noch dezelve op die plaatsen mogen neerhangen op peene als voor.

Art. 4. Dat een ieder zal moeten zijn voorzien en in huis hebben een behoorlijke lantaarn waarin een kaars of lamp met olij en katoen om daarvan bij avond of nacht in schuren, stallen, achterhuizen, op schappen gebruik te kunnen maken, zullende bij het gaan van de brandschouw aan elke ingezetene gehouden zijn zijns lantaarn aan schouwvoerders te vertonen en die alsdan gevonden zal worden geen lantaarn te hebben, zal eene peene als boven terwijl voor de defecte lantaarn of die niet met eene kaars op olij en katoen gevulde lamp is voorzien, de helft dier boete zal worden verbeurd.

Art.5. Dat niemand op de dagen wanneer de schouw gevoerd wordt, zijne lantaarn aan een ander zal mogen leenen om daardoor die boete te ontgaan en alzoo de schouw illusoir te maken op peen als boven te verbeuren zoo wel bij den leender als bij hem die dezelve geleend heeft.

Art.6. Dat niemand op peene als voor eenig vlas of hennep zal vermogen te drogen in schoorstenen, esten of ovens tenzij de laatsten op zekere door het gemeente bestuur te bepalen distancie van de huizen of gebouwen gelegen zijn en ook in van steen gemetzelde en met pannen overdekte bakhuizen welke niet aan andere getimmers zijn vastgebouwd, zullende de braakkuilen ten minste veertig Nederlandsche ellen van die gebouwen gemaakt moeten worden.

Art.7. Dat niemand voor zonnenop- of na zonnenondergang eenig vlas zal vermogen te hekelen of te zwingen noch onder het bewerken van hetzelve eenig vuur in een stoof, pot of anderszins bij of onder zich hebben op gelijke boete.

Art. 8. Dat niemand eenige scheven van vlas aan den haard zal vermogen te stoken maar dat dezelve behoorlijk met aarde overdekt in een oven verbrand of onder de besten in de stal verstrooid zullen moeten worden op peene als voor.

Art.9. Dat niemand buiten een met pannen gedekt aschhuis zijne asschen zal mogen uitgieten maar dat dezelve ten minste drie en twintig Nederlandsche ellen van de huizen, stallen, enz, koud en zonder vuur zullen moeten geborgen worden in een kuil met bekwame aardzoden rondom opgezet, zullende de reeds gemetzelde en gemaakte aschplaatsen bij het voeren der schouw in orde moeten zijn op peene als voor.

Art. 10. Dat als er op een getimmers aan of omtrent een  straat of weg staande strooij gedekt wordt, zal men gehouden zijn tegen den avond, telken dage, het strooij van de straten weg te ruimen opdat er geen ongemak worde gebaard door het vuur uit de pijp van iemand die onvoorzien bij avond of nacht daar langs komt te passeren op peene van zestig cents.

Art. 11. Dat niemand eenige smissen, bakovens, brouwovens, walkovens of verwfournuizen zal mogen te hebben of te zetten dan onder stenen schoorstenen en zullen de brouwers, moutmakers, smeden en verwers gehouden zijn hunne schoorstenen ten minste alle zes maanden eens te doen schoonmaken en reinigen en deszelvens schouwen zoo hoog uit te trekken als door de brandschouw naar bevinde van zaken zal worden goedgevonden en op eene boete van twee gulden vijftig cents die verdubbeld zal worden indien na verloop van drie dagen daaraan niet is voldaan onverminderd de verpligting om zulks alsnog te doen verwerkstelligen op peene dat dit anders ten hunnen kosten zal geschieden, zullende verder alle andere schoorstenen ten minste tweemaal in het jaar moeten geveegd worden.

Art.12. De smissen, bakovens, brouwovens, walkovens, fournuizen en ander vuurplaatsen zullen moeten zijn  en gehouden worden in behoorlijke reparatie en buiten gevaar van branden. Zoo wanneer bij het voeren van de schouw of daar der visitateën contrasie bevonden zal worden zal de eigenaar of gebruiker verbeuren twee gulden vijftig cents onverminderd de verplichting om de bij de schouw aangewezen gebreken te herstellen, zullende dezelven bij verdere nalatigheid worden ingeslagen en onbruikbaar gemaakt worden.

Art.13. Dat niemand op boete als voor met eenig vuur bedekt of onbedekt buitenshuis zal mogen komen tenzij alleen door middel van een brandend lantaarnlicht wordende het schieten bij de huizen of getimmers speciaal verboden

Art.14. Dat niemand eenig dove kolen zal vermogen te leggen in tonnen, manden, houte bakken of andere materialen welk ligtelijk vuur ontvangen op peene als boven.

Art. 15. Dat de Schout, de assessoren en leden van het gemeentebestuur bij het ontstaan van brand zodanige orders zullen stellen als dezelve tot blussching en stuitingen van den verdere voortgang zullen nodig oordelen en dat verder twee malen in het jaar, te weten in de maanden mei en september de schouw door dezelve zal moeten worden gevoerd en de lantaarns en emmers, schoorstenen, bakovens, brouwovens, esten, fournuizen, olibakken en andere vuurplaatsen gevisiteerd en wijders acht gegeven of dit Reglement volkomen geobserveerd en nagekomen wordt en voorts nagezien en gevisiteerd de brandspuiten, haken, leeren en andere brandgereedschappen en dit eenige defecten bevonden wordende, de gebrekkige voor elk defect zal worden bekeurd en eene boete van twee gulden vijftig cents. 

Art. 16. Dat bij het voeren der eerste schouw en vervolgens zoo dikwijls als schouwvoerders zullen goedvinden zullen zeer nauwkeurig beschouwd worden alle schoorsteenpijpen zoowel boven als onder of in dezelven ook bevonden worden eenige gaten, scheuren of reten en zoo ja, zullen die binnen drie dagen daarna behoorlijk gerepareed moeten zijn op eene boete van vijf gulden.

Art. 17. Dat de Schout en Assessoren zullen zorgen dat altijd in functie zijn een genoegzaam getal brandmeesters om bij het ontstaan van brand de brandspuiten en brandgereedschappen te helpen bedienen en de gecommandeerde manschappen mede op hun werk en post te brengen en te houden bij ieder van welke brandmeesters ook een sleutel van het brandspuithuis ten voorschreve einde gedeponeerd zal worden en wanneer er brand mag komen te ontstaan in eenig huis, schuur, stalling of anderszins, wordt bij deze het spoedige blusschen van dien, geordonnneerd het volgende:

A. Dat ieder ingezetene zoodra hij brand in zijn huizing, stalling of schuur zal komen te ontdekken, gehouden zal zijn zulks openlijk uit te roepen en bekend maken.

B. Dat bij het ontstaan van brand door den koster aanstonds de klok zal moeten worden getrokken en zoo er des avonds of de nacht brand mogt komen te ontstaan, een ieder die zulks ontwaard aanstonds alarm zal moeten maken en aan den koster of wel die met het luijen der klok belast is mitsgaders aan de gecommitteerde leden van het Bestuur, Rot- en Brandmeesters ten spoedigste daarvan kennis geven alsook aan de bewoners der naast bijstaande huizen.

C. Dat de Rotmeesters in cas van brand aanstonds na het trekken der klok of ander alarm of zoodra den brand tot hunne kennis zal zijn gekomen, gehouden zullen zijn, ieder uit hun Rot te commanderen ten minste tien bekwame manschappen en dat die gecommandeerde personen met de Rotmeesters zich ten spoedigste zullen moeten begeven naar het brandspuithuis of waar het brandgereedschap bewaard wordt

(Verklarende woordenlijst)  aschhuis = bergplaats voor as. Assessoren = raadsleden die mede het dagelijks bestuur vormen. Besten = beesten. Braakkuilen = kuilen om het vlas of hennep te breken. Contractie = tegenovergestelde. Distancie = afstand. Distinctelijk = duidelijk,helder. Dove kolen = kolen die geblust zijn. Esten = droogovens. Getimmers = al wat gebouwd, getimmerd is. Geverwd = geverfd. Gevisiteerd = geïnspecteers, onderzocht. Hekelen = vlas of hennep met een stok bewerken zodat houtdelen worden verwijderd. Illusoir = denkbeeldig. In cas  = in geval van. Mitsgaders = bovendien, alsook. Nederlandsche el = +/- 70 cm. Olij = olie. Peene = straffe, boete. Rot = manschappen. Rotmeester = aanvoerder. Scheven = houtachtige delen. Schouw = controle. Schouwvoerders = personen belast met de controle. Smisse = smederijen. Turfschop = turfschuurtje. Verwers = schilders. Visitatieën = bezoeken. Walkovens = ovens waarin huiden en vellen gereinigd en vervilt worden. Zwingen = zwingelen, hekelen.

Hier beneden de verschillende onderdelen van de in 1936 opgerichte Lucht Beschermings Dienst van de Brandweer.

Branden in 1822 tot 1897 uit het Boek van dhr. Gerard van Hout, hier onder Deel 1.

Hier beneden De Spoorstraat. De Rails van de Treinspoorlijn zijn op de tekening nog te zien. Alleen het pand rechts op de voorgrond op de foto is er nog. De rest van de panden van Houtfabriek van de Gebroeders van Strijp zijn in het verleden afgebroken door een ernstige brand vanwege een blikseminslag. Later heeft Houtbedrijf van Hout de Houtfabriek van Strijp als het ware overgenomen. Dus de eerste Houtfabriek in Mill was van de gebroeders Van Strijp.

Hier beneden een foto van de Brand in de Houtwarenfabriek van de Firma van de gebroeders Van Strijp aan de Spoorstraat in Mill.

Bronvermelding: Fotograaf BONGAERTS.

Hier beneden diverse oude foto's uit die goeie ouwe tijd van auto's en apparatuur welke vroeger door de Brandweer in Nederland werden gebruikt.

Bronvermelding: Brandweer Mill.

Bronvermelding: Brandweer Mill.

 

Bronvermelding: Brandweer Mill.

Bronvermelding: Brandweer Mill.

Bronvermelding: Brandweer Mill.

 

Bronvermelding: Brandweer Mill.

Bronvermelding: Brandweer Mill.

Bronvermelding: Brandweer Mill.

Bronvermelding: Brandweer Mill.

Bronvermelding: Brandweer Mill.

Bronvermelding: Brandweer Mill.

Bronvermelding: Brandweer Mill.

Bronvermelding: Brandweer Mill.

Bronvermelding: Brandweer Mill.

Bronvermelding: Brandweer Mill.

Bronvermelding: Brandweer Mill.

Bronvermelding: Brandweer Mill.

Vroeger hingen er aan sommige huizen Brandmeldings-Borden en dat betekende dat daar Telefoon was. De meeste mensen hadden in die tijd nog geen telefoon en konden thuis geen brandmelding doorbellen. 

Bronvermelding: Brandweer Mill.

De Gevelsteen "Gemeentebestuur van Mill - St. Willibrordus" in de Brandweerkazerne.

 

Bronvermelding: Brandweer Mill.

Symbolische aflevering van de nieuwe Brandweerauto op 30 augustus in 1989.

De Oorkonde van de 1e Brandweercommandant van Mill, dhr. A.W. van Hout bij zijn 25-jarig dienstverband in 1938.

De Oorkonde van de 1e Brandweercommandant van Mill, dhr. A.W. van Hout bij zijn 40-jarig dienstverband in 1953.

De 1e Brandweercommandant van Mill, dhr. A.W. van Hout is geboren in 1877 en overleden in 1968.

Benedenstaande Oorkonde is geschonken, op 31 januari 2012, door dhr. Sjef van Reijmersdal, die werkzaam was bij De Brandweer van het Ministerie van Defensie.

 

Bronvermelding foto's: Mevr. Fien Vugts.

Militaire Oefening in het "Landschapspark" bij Boerderij Thunnissen in 1967.

 

Militaire Oefening in het "Landschapspark" met de Brandweer van Mill bij de Boerderij de familie Thunnissen in 1967.

Bronvermelding foto's: Mevr. Fien Vugts. 

Hier beneden een foto van dhr. Johan van Hal tijdens een geweldig gezellig feest van de Millse Brandweer.

Benedenstaande Oorkonde is geschonken door dhr. Sjef van Reijmersdal, die werkzaam was bij De Brandweer van het Ministerie van Defensie. 

 

Hier onder, de Achterkant van de Brandweerkazerne.

Leden van de Brandweer in Mill voor de Oude Brandweerkazerne aan de Stationsstraat.

Hier beneden de namen van de echtgenote's van de leden van de Brandweer in 1945.

Bronvermelding: Dhr. Henk van de Weem van de Vrienden van Myllesheem.

 

Bronvermelding: Dhr. Henk van de Weem van de Vrienden van Myllesheem.

Feestdiner van de Millse Brandweer in Hotel Kloosterman.

Reactie op de benedenstaande foto door dhr. Albert van der Cruijsen:

Feest bij de brandweer. Zie ook B.H.I.C.

Volgens mij is de eerste man aan de linkerkant van de tafel op de eerste foto Jacques (Sjaak) Verberk van Kolenhandel Piet Verberk en later Transportbedrijf Gebrs Verberk.
Op de tweede foto is de derde persoon aan de rechterkant van de tafel (de man, die maar half zichtbaar is meegerekend) Jan Verbruggen van Garage Coos Verbruggen, die getrouwd was met Cis Heijs.

Albert van der Cruijsen, 30-01-2014, 21:17 uur

Bron foto's: mevr. Leny Eltink-Daamen.

Speech van Burgemeester van Nispen tot Sevenaer.

Bron foto's: mevr. Leny Eltink-Daamen.

Receptie van de Brandweer.

Bron foto's: mevr. Leny Eltink-Daamen.

Op de foto Heer Wim Kloosterman (links) "Vrouw Koffie" en mevrouw de Vet (rechts).

Bron foto's: mevr. Leny Eltink-Daamen.

Bron foto's:  Mevr. Leny Eltink-Daamen.

Bron foto's: Mevr. Leny Eltink-Daamen.

Bron foto's: Mevr. Leny Eltink-Daamen.

Bron foto's: Mevr. Leny Eltink-Daamen.

Speech van de Heer A.W. van Hout.

Bron foto's: Mevr. Leny Eltink-Daamen.

Bron foto's: Mevr. Leny Eltink-Daamen.

Hier beneden een ETS van de meest bekende Spreuk van de Millse Brandweer.

Vuurwerk voor Het 40-jarig bestaan van de Millse Brandweer van 1913 - 1953. In 2013 viert de Brandweer het 100-jarig bestaan.

De Vrijwillige Brandweer op 22 augustus 1990 in Mill.

Bronvermelding: Myllesheem.

De Millse Brandweer aan het blussen in het Huis van Kappersbedrijf Van Grinsven aan de Kerkstraat.

Bronvermelding: Myllesheem.

De Millse Brandweer aan het oefenen achter de Brandweer-Kazerne en de Concertzaal.

De Millse Brandweer biedt hulp en blust bij een ongeluk op de Volkelseweg.

De Millse Brandweer blust een brand, die was ontstaan door een defecte wasdroger aan de Hoogveldseweg.

De Millse Brandweer biedt hulp en blust bij een ongeluk met een paard dat voor een auto de weg overstak op de Volkelseweg.

De Millse Brandweer blust een Brand aan en in het Politiebureau omdat een auto tegen de voordeur van het Politiebureau was gereden.

Rechts de oude Brandweerkazerne in 1956 aan de Stationsstraat.

Rechts de oude Brandweerkazerne in 1950 met Brandweerauto aan de Stationsstraat.

Bronvermelding: Mevr. Fien Vugts

Hier beneden de Millse Brandweer voor de Nieuwe Brandweerkazerne aan de Jochemsweg 2 in Mill in 2011 met de namen van de huidige leden zie onder.

Van links naar rechts zien we:  Boven: Frank van Berkel, Johan Arts, Bert Logtens, Bas van den Hoogenhoff, Ralf Berends, Jan Swartjes, Jules Thijssen, Johan van Hal. Midden: Herman Gerrits, Michel Toonen, Marinus Verweijen, Joost van Tienen, Wim Janssen, Marco de Klein, William van Gemert, Jos de Groot, Frans de Groot.Onder: Hans Heijs, Enrico Kersten, Henk van Zwam, Jan Maas, Pierre Kuijpers, Peter Kerkhof, Piet Verberk en Roy Willems. Info: website: Gemeente Mill & St. Hubert.

De Brandweer was aan het blussen in de Domeinenstraat op 8 maart 2010. 

Bronvermelding: Studio Domeinzicht.

Bronvermelding: Studio Domeinzicht.

Bronvermelding: Studio Domeinzicht.

Bronvermelding: Studio Domeinzicht.

Bronvermelding: Studio Domeinzicht.

Hier beneden een Brand bij Houtbedrijf van Hout vanwege een kortsluiting in 1993.

Hier beneden een Brand bij Houtbedrijf van Hout in 1993.

Hier beneden een Brand bij Houtbedrijf van Hout vanwege een Kortsluiting in 1995.

Op 26 juni 2007 was er een "Survival" voor 24 leden van de Millse Brandweer die van de Kerktoren moesten Abseilen naar beneden. De Millse Kerktoren is 46 meter hoog !!! Er waren er toch een paar die er moeite mee hadden, maar alle 24 waren ze geslaagd. Van het Abseilen is ook een DVD gemaakt door Studio Domeinzicht en overhandigd aan de Brandweer.

Bronvermelding foto: Dhr. Hub. Verstraaten.

Hier beneden dhr. Wim Janssen, Postcommandant van de Millse Brandweer en Hoofd van de Regionale Brandweer bij zijn afdaling van de Millse Kerk.

Bronvermelding foto: De Millse Brandweer.

Eerste prijs Brandweer Mill!

Op zaterdag 28 mei 2012 ging de Brandweer uit Mill voor de tweede ronde in de klasse 112 naar Leersum. Hier werd gestreden om een plek in de halve finale op 25 juni in Bussum.

De wedstrijdploegen kregen een zware wedstrijdbaan voor hun kiezen. De melding was een hooibrand in een schuur aan de Boerenweg in Leersum. Daar aangekomen stond de eigenaar van de boerderij buiten de schuur te wachten. Uit de schuur kwam rook. Vanaf de buitenkant was een vuurhaard zichtbaar evenals een ongeval met een tractor waaronder een persoon bekneld lag. De brand was een grote stapel hooi tegen een houten wand met een doorslag ten gevolg. Achter de houten wand lang een tweede slachtoffer die had geprobeerd de brand te blussen.

Een flinke klus die binnen 45 minuten geklaard moest worden. Bij de prijsuitreiking bleek dat veel ploegen het een zware strijd vonden. Brandweer Mill bleek het ongeval als beste te hebben aangepakt en ging er met een 1e plek vandoor. Hierdoor mag het korps op 25 juni in Bussum gaan strijden in de halve finale voor een plek in de landelijke finale.

Klik hier voor de volledige uitslag!

Bronvermelding: Website Mr. Hans Verheijen, Burgemeester van Mill en St. Hubert.

Bronvermelding: De Gelderlander dd. 21 nov. 2012

Het laatste nieuws:

De Brandweerkazerne wordt voorlopig een Zorgappartement voor ongeveer 8 Authistische jongeren van de Stichting "De Ladder". De Buitengevels van de Brandweerkazerne worden na de verbouwing in oude staat teruggebracht. Gelukkig !!!

De Liefdadigheidsinstelling "Stichting de Ladder " wordt geleid door de heren Jan Swartjes en Erik Jans, die samen het pand van de "Oude De Brandweerkazerne" aangekocht hebben. 

Hier beneden 2 foto's van de Opening op Zondag 24 februari 2014.

Bronvermelding: dhr. Peter Cornelissen.

Bronvermelding: dhr. Peter Cornelissen. 

Klik op www.stichtingdeladder.nl voor meer info.

Hier beneden een foto van dhr. Wim Janssen de PostCommandant van de Millse Brandweer en Teamleider Repressie Brandweer Land van Cuijk.

Bronvermelding: De Koerier.

Het brandweerkorps uit Mill viert in 2013 het 100-jarig bestaan van de Vereniging van de Vrijwillige Brandweer van Mill.  Op zaterdag 8 juni 2013 was er een spectaculaire open dag in en rond de Brandweerkazerne aan de Jochemsweg 2 in Mill. Op de foto hieronder overhandigt dhr. Rob Vloet, bestuurslid van de L.O.M. in Mill, het nieuwe Boek van het 100-jarig bestaan van de Millse Brandweer aan de Burgemeester van Mill dhr. Fons Tans. De kinderen konden een brandweer diploma behalen. Er stonden ook enkele voertuigen uit de regio o.a. de Crashtander E-One van vliegbasis Volkel en de brandweer van Cuijk stond er met een hoogwerker waarmee je omhoog mocht. Ook waren er enkele demonstraties zoals een beknelling, ook werd er gedemonstreerd wat er gebeurt als je een brandende pan probeert te blussen met water.

Foto : dhr. Perry Braam

Bronvermelding: Brandweer Land van Cuijk.

 

Foto : dhr. Perry Braam

Foto : dhr. Perry Braam

Hier beneden foto van een Uitslaande brand bij "Klompkeukens" aan de Lijsterstraat in Mill op 15 Juli 2013.

Bronvermelding: dhr. Marco van den Broek.

Hier beneden het complete team van de Vrijwillige Brandweer van Mill in 2015.

Copyright Studio Domeinzicht ©