GENEALOGIE,                                    STAMBOMEN, KWARTIERSTATEN, REGESTEN, PROTOCOLLEN, FAMILIEWAPENS, GEBOORTEAKTES, HuwelijksAktes ENZ. VAN MILL EN MILLSE MENSEN.

Belangrijk voor de Genealogie zijn o.a. Aangifte Geboortes, Bidprentjes voor de data van overlijden, Trouwboekjes voor de namen en voornamen, Identiteitskaarten, Rijbewijzen, FamilieWapens, Notariële Aktes, Toponiemen, enz.

Hier beneden de Eerste Millse Geboorte-Akte van Jean Damen op 22 Januari 1812 in 't Frans. Rond 1800 konden de meeste mensen nog niet schrijven en/of lezen. Degene, meestal de ambtenaren, die wel een opleiding hadden gehad, schreven in het Frans.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van "Mylle's Erfgoed".

Hier beneden een wat later opgemaakte Millse HuwelijksAkte, in het Nederlands op 6 juni 1900, van Dhr. Bernardus Rekelhof met Mevr. Wilhelmina Maria Verstraaten ( Overgrootmoeder van dhr. Jos van den Heuvel uit Boxmeer "REACTIE OP 14 april 2016". Mevr. Hendrina Schraven was getrouwd met Dhr. Bernardus Rekelhof ).

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van "Mylle's Erfgoed".

Iemand die graag zelf een stamboom wil opmaken kan terecht bij een specifiek programma als PRO-Gen. Er zijn veel meer programma's voor de kwartierstaten en Stambomen, maar "PRO-Gen" is nog steeds het meest eenvoudige in 2012.

Hier beneden nog een Oud Stamboomprogramma wat door professionele Genealogen nog steeds veel gebruikt wordt; www.ALDFAER.nl

Dhr. Cees de Kruijf junior heeft al meer dan 32.000 personen ( o.a. uit Mill ) in zijn bestand van ALDFAER staan.

Bronvermelding: dhr. Geert de Kruijf.

Hier beneden de cursisten voor het Stamboom-onderzoek van de S.W.O.M. eind 2013.  Bronvermelding: inmill.nl en dhr. Jo van Soest.

Hier beneden een artikel in De Neije Krant over de Cursus Stamboomonderzoek bij het Senioren Hobby Centrum door dhr. Jo van Soest.

Bronvermelding: www.inmill.nl en dhr. Jo van Soest.

Bronvermelding: www.inmill.nl en dhr. Jo van Soest.

Bronvermelding: inmill.nl en dhr. Jo van Soest.

Karel de Grote voorvader van een bekende Millenaar.

“Karel de Grote is tot mijn grote verbazing familie van mij!!” aldus een deelnemer aan het Stamboomcafé in het Senioeren Hobby Centrum in Mill. Deze Karel leefde 36 generaties vóór onze Millenaar en het was dus zijn voorovergrootouder om in “Stamboomcafé” termen te spreken. In drie opeenvolgende artikelen gaan we deze zijn onderzoeksresultaten wereldkundig maken.

 In het eerste artikel beschrijven we de tijd die begint met de vestiging van Karel de Grote in de Duits-Franse-Nederlandse regio van Europa en gaat tot aan de tijd, dat de eerste banden met onze Nederlands-Duitse omgeving tot stand kwamen. Globaal is dat de tijd tussen de 8. en de 12. eeuw,  wat overeen komt met de tijd tot aan Emont i van Gemert identiek aan 24. generatie.

In het tweede artikel komt dan de periode na de 12. eeuw aan de orde. De stamlijn ging zich toen door huwelijken steeds verder uit breiden binnen de heerlijkheid Gemert.  We volgen dan de lijn tot  medio 18. eeuw, waarin de achternaam van onze Millenaar voor het eerst opduikt. Dus nog vóór Napoleon ons land bezette; aan bod komen dan zijn voorouders in de generatie 25 tot 8.

In een derde en laatste artikel zullen we vervolgens aandacht besteden aan de periode waarin de naam van onze Millenaar voor het eerst opduikt in de officiele documenten tot op heden. Dit is de tijd na 1750 en betreft de laatste 7 generaties vóór de geboorte van hem in 1935 in Gemert. 

Karel de Grote geboren op 02-04-742 in Ingelheim wordt in de landen Duitsland, Frankrijk en de Benelux beschouwd als de stichter van een rijk waarin de basis werd gelegd voor de hedendaagse geschiedschrijving. Mede ook door zijn in totaal wel 10 huwelijken en/of relaties binnen diverse adelijke families kreeg hij macht over dit omvangrijk gebied. Alléén keizer Lodewijk de Vrome de zoon van Karel de Grote bestuurde nog als enige het hele ”Frankische Rijk voordat het in drie delen uiteen viel. Lothar, Lodewijk en Pepijn de 3 zonen van Lodewijk de Vrome en kleinkinderen van Karel de Grote kregen ieder een derde deel van het  rijk onder hun bestuur ; zo ontstonden het West-,  het Midden-en het Oost-Frankische Rijk. Lothar die als enige de keizertitel mocht dragen had enkel nog  een gedeeld (opper)gezag boven dat van zijn broers.  De nazaten van Lothar (der Karolingen) trouwden o.a met leden uit adelijke families uit de Haspengouw(de regio in Noord en Oost België), Henegouwen (Waalse regio in zuid België), Leuven en Kleef. De 3 oudste generaties te beginnen bij Karel de Grote bestuurden gedurende ca. 300 jaar het grondgebied waarvan de basis het “Frankisch Rijk” en later door afsplising het “Oost Frankische Rijk” werd.

De nazaten uit de familie die het Oost Frankische Rijk bestuurden leiden zoals uit een gedetailleerd onderzoek blijkt naar de stamboomlijn waartoe de Millenaar behoort. Adelijke voorouders van hem zijn leden uit de gezinnen van o.a. de graven van Haspengouw, Lotharingen, Maasgouw en Darnau, Bourgondie en Leuven. Door diverse huwelijken in de daarop volgende generaties met connecties naar de heerlijkheden Horn, het Land van Altena, Perwijs (in België), Heeze en Oost-Barendrecht verstevigde men tevens nog tot ca. 1400 de macht in Belgisch en Nederlands Brabant.  

Als u meer wilt weten aangaande de schat aan informaties over deze unieke stamboom; dan kunt u vanaf september weer met vragen terecht in het Stamboomcafé van het Senioren Hobby Centrum terecht (zie onze Website: ). Bovendien kan men zich nog aanmelden als beginner of gevorderde voor komen seizoen.

Bronvermelding: inmill.nl en dhr. Jo van Soest.

…..  en ook nog kruisvaarders in de familie!!!

In onze vorige aflevering waren we met de stamboom van de bekende Millenaar gekomen bij de graven van Horn (vernoemd naar de plaats in Limburg). Op dit markante punt pakken we de draad van de voorvaderen van onze hoofdpersoon weer op. Deze graaf Dirck (Loef) van Horne is bekend als opdrachtgever voor de bouw van slot Loevestein en deze had 5 zonen waarvan 4 de toevoeging van Horne droegen en één een bastaardzoon was en die heette Jan van Cranenborch. Voor de hand ligt, dat de naam Cranenboch is afgeleid van de naam Kranenburg, omdat dit de naam is van de burcht in Kleef waarin de graaf van Kleef woonde en die was weer verwant met de graaf van Horne; wat we hier verder van moeten denken is nog een vraagteken. Met het huwelijk van Jan’s dochter Elisabeth van Cranenborch met Diederick V de heer van Gemert zijn we gekomen in de tijd rond 1400. In die tussen liggende tijd hadden de heren van Gemert al mogelijk de nodige macht en ook financiën verloren, want ze woonden tot in de 14. eeuw niet meer als volledige eigenaren op de  Mottenburcht (op de plaats waar nu het politiebureau staat) van de heerlijkheid Gemert. Het bezit  was in die tussenliggende tijd om niet geheel duidelijke redenen gedeeld dan wel volledig eigendom van de Duitse Teutonische Ridderorde en droeg daarom ook de naam Commanderie.  De Duitse Ridderorde was een verbond dat opgericht was om de ridders (waaronder ook Rutger van Gemert)  die vanaf de 13. eeuw teruggekeerd waren van de kruistochten in het Heilige Land op te vangen. Rond 1400 werd als opvolger van de sobere Mottenburcht (ook wel Hooghuys genoemd) het nu nog bekende kasteel in Gemert gebouwd;  we zitten dan al in de 17. generatie vóór onze Millenaar. De foto staat een steendruk van dat nieuwe kasteel, met op de voorgrond de ridders van de Duitse ridderorde met op hun kleding het bekende kruissymbool van de kruisvaarders. In de 2 eeuwen na 1400 konden de heren van Gemert neutraal blijven in de vele (oorlogs)conflicten tussen eerst de hertogen van Kleef en Brabant en later ook in de Tachtigjarige Oorlog tussen de Staatsen en de Spanjaarden.

In de stamboom lijn van de Millenaar komen we na Diederick V achtereenvolgens Diederick de VI tegen die rond 1440 getrouwd was met Luijtgaerd Jan Smerts;  daarna kwam Diederick de Bastaard rond 1495 getrouwd met een verder onbekende Sophia; vervolgens Dirck van Gemert rond 1520 getrouwd met Hilleken Hendrik Vreijnsdochter, Dirck De Jonge Gemert in 1540 getrouwd met Marieke Schoenmekers. En vooreerst als laatste met de toevoeging van Gemert komt voor Wilhelmus Theodorus van Gemert rond 1580 getrouwd met Mechtildis Anselmus Jegers; we komen dan terecht bij de 12. generatie vóór onze Millenaar. De daarop volgende voorouder maar dan in vrouwelijke lijn is Barbara Wilhelmi Theodori van Gemert rond 1620 getrouwd met Anselmus Danielis van Boeckel. Hun afstammelingen in de mannelijke lijn dragen echter ook weer de toevoeging van Gemert. Dit zijn achtereenvolgens Theodorus Anselmus [Dirck) van Gemert rond 1650 getrouwd  met Aleydis Joordens,  Anselmus Theodorus van Gemert rond 1690 getrouwd met Maria Hendriks Hogaerts,  Joannes Anselmus van Gemert rond 1725 getrouwd (de 8. Generatie voorouders vóór onze Millenaar) met Joanna Adriaens Groot. Binnen dit gezin komen we de naam van dochter Anna Maria Joannes van Gemert tegen. Bij deze laatste dochter zullen we in onze volgende en ook laatste bijdrage terugkeren, want zij trouwt met een man die dezelfde naam draagt als onze bekende Millenaar.  

Ook nu weer willen we u graag attenderen op de mogelijkheid om vanaf september meer te weten te komen over deze stamboom maar bovenal ook met vragen omtrent uw eigen stamboom in het Stamboomcafé van het Senioren Hobby Centrum terecht (zie Website http://www.seniorenhobbycentrum.nl/html/stamboom.htm  ).

Bronvermelding: www.inmill.nl en dhr. Jo van Soest.

Hier beneden een blanco HulpKwartierstaat.

Bronvermelding: Dhr. Henk van de Weem van "Mylles´s Erfgoed".

We waren al enkele jaren ld van de NGV (Ned.Genealogische Vereniging)  afd. NIijmegen en vergaderden in een cafezaaltje t.o. V&D in de Burchtstraat.  Wij, Beb Claasens, Geert de Kruijf en ik.  Nico Vermaak had ons overgehaald. Van de Historische Kring kenden wij al Nico Hamers, Wim Jaegers, Jan Veekens en Lenie Aben-Nederpeld. Vermaak sprak met secr. Rombouts af, dat er een afdeling Mill (LvC.) moest komen en of we de eerste bijeenkomst mochten houden in de raadzaal van het gemeentehuis in Mill.  ZO GEZEGD ZO GEDAAN, eind 1975.
Met behulp van enkele bidprentjes vulden wij bijgaande staatjes in.........  en gingen verder. Zo moet ook de Genealogische afd. van MYLLESHEEM weer van start gaan. (denk-ik !) Ik stuur nog een summier ingevulde staat rond m.b.t. de stamboom van HENNY van GEMERT. groeten, Henk van de Weem .

Hier beneden een HulpKwartierstaat van de Millse families Van Gemert, Kremers, Bastiaans en van Eenbergen.

Bronvermelding: Dhr. Henk van de Weem van "Mylles´s Erfgoed".

Bronvermelding: Dhr. Henk van de Weem van "Mylles´s Erfgoed".

Huwelijksakte van dhr. Gerardus Hermanussen uit Linden en mevr. Wilhelmina Bijnen uit Aalst op 22 augustus 1922 in Mill.

Aangifte Geboorte Kind.

Binnen drie werkdagen (Europees Nederland) of vijf werkdagen (Caribisch Nederland) na de dag van de bevalling moet aangifte gedaan worden van de geboorte bij de burgerlijke stand van de gemeente of openbaar lichaam waar het kind geboren is. Degene die aangifte doet is verplicht zich te identificeren. De ambtenaar van de burgerlijke stand kan om een schriftelijke verklaring vragen van de arts of verloskundige, die bij de geboorte van het kind aanwezig was. Het doen van een foutieve aangifte is strafbaar. Omdat de vader verplicht is tot aangifte, doet hij meestal aangifte van de geboorte, maar ook anderen zijn daartoe bevoegd of verplicht.

Bronvermelding: Wikipedia.

Vroeger werden er wel eens baby's te Vondeling gelegd, als er een vrouw was bevallen die niet getrouwd was of een buitenechtelijk kind had. Hier beneden een email van drs. Jan Lange aan dhr. Henk van de Weem over Dhr. Antoon Bisschops die trouwde met Bernardina KERKDEUR, die Vondeling was gelegd bij de Kerkdeur van de Kerk van Boxmeer. Bij de vader en moeder van de Bruid was natuurlijk geen Vader en Moeder genoemd.

Hier beneden de Geboorte-Akte van dhr. Rudolph Rovers en zoon van dhr. Willem Rovers.

Bronvermelding: Dhr. Mies Rovers, zoon van dhr. Rudolph Rovers en kleinzoon van dhr. Willem Rovers.

Hier beneden een aangifte van de geboorte van een zoon Louis Moors door zijn vader dhr. Jan Moors.

Hier beneden van Millse Mensen als voorbeeld 2 Pagina's van Doop- en Huwelijksdata op de computer van de Zwiebel en Selten Website. De, in een pdf.file vastgelegde data, lopen van 1656 tot 1799.

Bronvermelding: www.zwiebelfam.nl

Bronvermelding: www.zwiebelfam.nl

Hier beneden de eerste van vele Pagina's van de familie van Grossier A. Verbruggen in Mill door dhr. Antoon Verbruggen gemaakt.

Hier beneden een Oude Verklaring van de verplichte Inschrijving in het bevolkingsregister bij Verhuizing, Emigratie of Immigratie.

Hier beneden Het Oude Paspoort ofwel Bewijs van Nederlanderschap, Belgie en/of Luxemburg.

In één Trouwboekje konden maar 12 kinderen; vroeger waren er sommige gezinnen met meer dan 25 kinderen. Hier beneden het Trouwboekje van de Fam. van Hees die maar 5 kinderen hadden.

Veel info komt van dhr. Henk van de Weem van de "Vriendenkring van Myllesheem, drs. Jan Lange uit Nieuw Vennep, dhr. Gerard Willem Charles Lemmens woonachtig in Engeland, dhr. Kees Wijnhoven, dhr. Peter Overbeek en vele anderen.

Dhr. Harm Douma, uit St. Anthonis heeft bijna 50 jaar geleden, in 1965, het Historisch Tijdschrift "MERLET" opgericht. Zie beneden de Krantenartikels uit de Gelderlander over het vele werk van dhr. Harm Douma vanaf de Middeleeuwen als Streekarchivaris in Cuijk bij de Archiefdienst en later ( eerst Archiedienst in Grave ) in het B.H.I.C. kantoor in Grave.

Hier beneden een Krantenartikel dd. 19 februari 2015 over de uitreiking van een Ridderorde door Burgemeester Karel van Soest van Boxmeer aan dhr. Jan Veekens, o.a. medeoprichter van de Genealogische Vereniging Land van Cuijk.

Bronvermelding: De Gelderlander en dhr. Henk van de Weem van de Vriendenkring van Myllesheem.

Hier beneden informatie over de familie van Adriaan Godewaerts van den Heuvel, die eigenlijk een voorvader was van vele Millse Mensen.

Bronvermelding Archiefdienst Land van Cuijk en dhr. Henk van de Weem.

Bronvermelding Archiefdienst Land van Cuijk en dhr. Henk van de Weem.

Bronvermelding Archiefdienst Land van Cuijk en dhr. Henk van de Weem.

Bronvermelding Archiefdienst Land van Cuijk en dhr. Henk van de Weem.

Hier beneden onderlinge besprekingen door de Heren Genealogen Henk van de Weem, drs. Jan Lange, Pieter Verstraaten, Willem Nabuurs en Gerard Lemmens met emails over fouten in de Millse Genealogie door Genealogische vakmensen.


Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van de Vriendenkring van Myllesheem.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van de Vriendenkring van Myllesheem.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van de Vriendenkring van Myllesheem.

De resolutie van de raad van State dd. 2-2-1761, waarbij uitvoerig( 3 blz.) wordt ingegaan op een requeste van Marie de Bruyn, weduwe van Anthony Verstraaten, Pieter van den Heuvel en Jacob Pluk, betreffende het bierbrouwen in ongeijkte brouwketels?
Verder is er een relatie met de van der Voorts van Aldendriel en de van der Voorts in Beers, afkomstig van de Dommelsvoort (reeds eerder gemaild door Gerard) . Ook in de bijlage geselecteerde regesten is er duidelijk een relatie tussen Mill en Beers betreffende de Kerk en het Bestuur! Zie hiervoor de bijlage.
Gr. Jan Lange.

Hier beneden een emailwisseling tussen dhr. Henk van de Weem en drs. Jan Lange over een onecht kind bij de Verstraatens. Enkele welen later kwam dhr. Pieter Verstraaten met aktes die aantonen dat er geen Onecht kind bij de Verstraatens was; zie hier verder beneden.

Hallo JAN,
Jij schrijft doodleuk in Merlet, dat pastoors midden 1700 de 'illigitimussen' niet noteerden in hun doopboeken. Ik heb er toch enkelen gevonden in Wanroy, zoals je ziet.
Ben toch bang, dat meneer de SCHOUT (substituut) Lourens Verstraaten met de bezwangering van de meid van zijn moeder, Maria de Bruijn, een ernstige zonde bedreef en de pastoor het heel wijselijk liet voorkomen, alsof Maria Thomassen een nakomelingentje kreeg van Adriaen Verstraeten, de half-broer van Lourens.
Gezien de tarieven in jouw artikel moest de sub.schout van Mill/Wanroy een van de hoogste boetes betalen. "En kwam dan nog bij de penitentie van de pastoor" . Want hij zal wel gebiecht hebben ! Legitiema of illegitiema, evenzogoed blijft MIJN voormoeder Helena
Verstraaten, hoe dan ook, een RAADSEL. VOOR MIJ & HALF-MILL ??! Hierbij kan
alleen het DNA van Geertruij van KILSDONK de oplossing brengen !! Zeer interessant !
De openbaarmaking van dit stuk en trouwens van alle bescheiden van de Ambtman waren die voorheen GEHEIM ?  Zo ook het archief van de Gouverneur des Konings in Noordbrabant rond 1824 ?
Jij komt toch op de Contactdag Genealogie 23 maart a.s. in Boxmeer ?  Moeten we het er toch eens over hebben !! En ook over het skelet van de OUDE KAPEL (ook een GROOT geheim!) Afijn, ik hoor wel, groeten, h e n k.

Hier beneden bronvermelding: B.H.I.C. en dhr. Pieter Verstraaten.

Hier beneden bronvermelding: B.H.I.C. en dhr. Pieter Verstraaten.

Hier beneden bronvermelding: B.H.I.C. en dhr. Pieter Verstraaten.

Hier beneden bronvermelding: B.H.I.C. en dhr. Pieter Verstraaten.

Bronvermelding: www.pondes.nl

Hallo BESTE LOUIS, kun jij hiervan iets vertellen? Dit moet de Koekoek zijn in St.Hubert, waar Jan Lange is geboren en waar ook het boek is ontstaan: VAN DUN KROMMENDIEK NOAR DE KOEKOEK !

  

 

Verder naar beneden op deze pagina komen bijzonderheden over de fam. Lange aan de Krommendijk in Mill c.a. 

Hier beneden een boekje over Stamboomonderzoek en een cursus Genealogie.

 

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van de Vriendenkring van Myllesheem.

Cursus Genealogie op de computer.

Hier beneden de Oude Letters in Oude Geschriften en Aktes met een Ganzenveer als Pen geschreven. Dit voorbeeld moet je hebben anders kun je de oude Aktes niet lezen.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van de Vriendenkring van Myllesheem.

Stamboom van dhr. Willy Sweens, Penningmeester van de Stichting Myllesheem tot 2014.

 

Stamboom van de nazaten van dhr. Ben van Tienen.

Kwartierstaat van dhr. Arnoud van den Hoogenhoff.

Eigenlijk is dit de stamboom van dhr. Tien van den Hoogenhoff, de grondlegger van de KleNSooS. Hebben jullie hier iets aan i.v.m. recentelijk gepubliceerde rapportages van YAHOO ? Het gaat over Cornelis Sluijmers (* 1625 Mill) x Maria Thijssen (* omstr. 1630) en Arnoud van den Hoogenhoff (* omstr. 1640 te Megen) raddraayers en stoelenmakers, (uitvinders van de Oirschotsche stoel (?)!) Via Maria Nellissen (Poortemrie/Portjesmieke) komt deze familie in Mill terecht.En via Goduwaert Ariens en Evertrudis Croeff, is de hele club familie van ons !!Ooit heb ik een column in de Koerier geschreven over de "Sleutel Van De Weipoort". De Weipoort grensde aan de Koestraat.Dit moest ik even kwijt,     Groeten,     h e n k . Bronvermelding: Henk van de Weem. 

Kwartierstaat Familie Verstraaten-Reijnen.

Kwartierstaat Familie van WilhelmusVerstraaten.

Bijzonderheden over de Brouwerij-Boerderij "Sint Joris" van de Familie Reijnen-Verstraaten uit Wanroij.

Kwartierstaat van mevr. Johanna van Dijk uit 1832.

Stamboom vanaf de Vrouwelijke kant, Gertruda Gerardina Hermanussen, La Ligne Maternelle.

La ligne Maternelle van mevr. Peerke Peters.

Bronvermelding: dhr. Henk van Weem van de Vriendenkring van Myllesheem.

Hier beneden de Stamboom van Verstraaten door Oud-Burgemeester Willem Verstraaten met de hand geschreven.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem en Merlet. Hieronder staan voorouders van veel Millenaren, die als voorouder hebben Adriaen Godewaerts van den Heuvel. In deze "Aanvullingen" kunt U lezen dat we bijna allemaal familie van elkaar zijn.

 

 

Hier beneden nog meer info over de families Goossen, van Beusekom, Jans, Kempen, Van den Heuvel, enz. van Dhr. Gerard Willem Charles Lemmens in de vorm van Notariële Aktes, Schepenprotocols enz.

Archieven Regesten en Aktes van de Ambtman van het Land van Cuijk deel 1 van de 4 delen.

 

Regesten en Aktes van het Notariaat Boxmeer 1e deel van de 4 delen.

 

Regesten van het Notariaat Cuijk 2e deel van 2 delen.

Regesten Notariaat Mill deel 1 van de 4 Uitgaven van Mill.

Willekeurige Bladzijde van Regesten en Aktes van het Notariaat in Mill.

 Voorbeeld van een Overlijdensakte anno 1835.

 

Bronvermelding: Dhr. Henk van de Weem van "Mylles´s Erfgoed".

Voorbeeld van Bidprentjes, die heel belangrijk zijn voor de Genealogie.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van de Vriendenkring van Myllesheem. 

Hier beneden een bidprentje van Dhr. Marinus Richardus Bens overleden in 1949 in Banjoe-Oerip van mevr. Janneke Van Gemert-van Eenbergen.

Hier beneden een soort cursus in het Genealogievirus, zoals drs. Jan Lange dat noemt en een explicatie van het Boek over de familiegeschiedenis van drs. Jan Lange:

 "LANGE(N) IN DUN KROMMENDIEK"

Dit is een ge-update versie van mijn boek "LANGE(N) IN DUN KROMMENDIEK" dat in mei 2008 in een (nu uitverkochte) oplage van 200 exemplaren is gedrukt bij Drukkerij Groen te Hoofddorp. Dit document is een weergave van Deel I een parenteel van de eerste vijf generaties afstammelingen van Peter Jans Lange(n), op 11 mei 1688 te Mill gehuwd met Luijtjen Dircx. Deel II bevat de nakomelingen Lange vanaf generatie VI en volgende en is in een apart document op deze site geplaatst. Het staat de lezer(es) vrij om met bronvermelding gegevens uit beide delen te benutten voor eigen gebruik.

Nieuw-Vennep. Juli 2012 Drs. Jan Lange. 

Op 5 jul. 2012 om 22:07 heeft "Jan Lange" <jwm.lange@planet.nl> het volgende geschreven:

Voor als het interesseert: de locatie van bouwhoeve DE VALENDRIES te Mill. Nelis Peters (van den) Valendries, (Mill ORA 547 dd. 23.1.1736; idem 561 dd. 11.5.1728. Hij huwt Mill 10.8.1711 Margriet Joosten. Zij huwt (1) vóór 1693 Peter Theunissen, ("Peter op den Valendries", lid Catharinagilde, overl. Mill ca. 1710); Peter en Margriet kopen (ORA Mill 543) dd. 30.3.1694 hofstad De Valendries. ORA Mill 546 dd. 25.11.1712: Peter Theunissen op den Valendries. Op 24.3.1667 is deze hofstad reeds vermeld als bel. de heide, Goduart Adriaens en de Meulenhof (ORA Mill 542). Zij hebben een zoon Willibrordus Nelissen van Escharen/Valendries, geb. Escharen vóór 1725, woont tot ca. 1758 in Escharen, daarna te Mill; (broer van Antonius Nelissen van Escharen;. Overl. Mill 11.4.1793. Zie ORA Mill 550 dd.  11.4.1786, waar hij ook Wilbert Nelissen Valendries genoemd wordt. Huwt Mill 16.6.1749 Barbara Jans Diependael  (overl. 8.6.1752 aan den Langenboom; beiden lid Catharinagilde). Hij hertr. Mill 25.11.1753 Petronella Claessen Willems, ged. Wanroij 4.8.1729, overl. Mill 19.3.1793. Lid Catharinagilde.

Gr. Jan Lange. 

GENEALOGIE VAN DE FAMILIE LANGE UIT MILL NOORD-BRABANT).

Auteur: Drs. Jan W. M. Lange, Landei 8, 2151 SR Nieuw - Vennep.Tel. 0252-674968; e-mail: jwm.lange@planet.nl INLEIDING: De Genealogie van de Millse rooms-katholieke familie Lange begint zeer waarschijnlijk met een Jan Willems (geboren ca. 1630), die twee zonen heeft: Jan Jans Lange(n) en Peter Jans Lange(n), die beiden ca. 1660 geboren zijn. Van eerstgenoemde zoon is geen nawijsbaar nageslacht gevonden; laatstgenoemde zoon is de stamvader geworden van een omvangrijk nageslacht, waarvan dit boekwerk de neerslag vormt. Deze Genealogie van de familie Lange bestaat uit twee delen. DEEL I: Is een Parenteel van de eerste vijf generaties mannelijke en vrouwelijke nakomelingen van Peter Jans Lange(n) en Luijtjen Dirckx. Het Parenteel beslaat de periode ca.1660 tot ca. 1850/1900. Het aantal nakomelingen (gehuwden gehuwd en ongehuwd in de eerste generatie 5 (5), in de tweede generatie 21 (11),in de derde generatie (bij benadering) 58 (4), in de vierde generatie (bij benadering) 208 (25) en in de vijfde generatie (bij benadering) 470 (78) personen. Totaal (bij benadering) 762 (123) personen/nakomelingen. Deze aantallen zijn bij benadering , omdat met name in de latere generaties nog nakomelingen gevonden kunnen worden. Tussen haakjes staan de aantallen naamdragers Lange, waaruit blijkt, dat de vrouwelijke, respectievelijk de  aangetrouwde kant in dit Parenteel het leeuwendeel voor haar rekening neemt wat betreft het aantal nakomelingen. Het had weinig gescheeld, of in de tweede en derde generatie was de strikte familie Lange uitgestorven, met resp. 1 en 3 gehuwde mannelijke naamdrager(s) Lange, die voor nageslacht zorgen ! In de vierde en vijfde generatie zijn dat er respectievelijk weer 9 en 14. Zie voor deze 14 naamdragers Lange en hun nakomelingen in Deel II, sub VI.A, VI.B en VI.C PM. De paginanummering in beide Delen heeft betrekking op de tekst pagina’s. Generatiegewijze zijn er de volgende aantallen gehuwde nakomelingen: Gen. 1 (II a II e): 5 (100 % van het totaal). Gen. 2 (III a III h): 8 (40 % van het totaal). Gen. 3 (IV a -IV dd): 30 (50 % van het totaal). Gen. 4 (V a V wwww): 101 (50 % van het totaal). Gen. 5 (de gehuwde nakomelingen van V a V wwww): 265 (57 % van het totaal). Totaal zijn er dus in dit Parenteel tot nu toe 409 gehuwde nakomelingen van Peter Jans Lange(n) en Luijtjen Dirckx in kaart gebracht; dat is 54 % van het totale aantal nakomelingen. Het valt op, dat het percentage gehuwden-ongehuwden vooral bepaald wordt door een hoge kindersterfte, alsmede door het relatief hoge aantal niet-huwenden. Vanaf pagina 6 tot en met pagina 14 vindt u de inhoudsopgave en een generatiegewijze overzicht van de nakomeling en zijn/haar echtgenoot/genote. Op de pagina’s 15 a – 15 h vindt u de daarbij behorende schematische overzichten.  Dit vergemakkelijkt het opzoeken van een eventuele aansluiting met uw eigen gegevens. Op de pagina ’s 212 en 213 vindt u de Legenda /de verklaring van termen, afkortingen en tekens. Op pagina 214 tenslotte staat een overzicht van de genealogische publicaties van de auteur. p. 3. DEEL II Is een weergave van de 468 nakomelingen van de 14 mannelijke naamdragers Lange vanaf generatie 6 en volgende, voortbordurend op de in dit parenteel onder de generaties IV en V genoemde voorvaders Lange. Dit Deel II is als apart document op de site geplaatst. Deel II kent een eigen nummering van de pagina’s. Zie de inhoudsopgave aldaar op pagina 2. KWARTIERSTATEN EN ILLUSTRATIES.  In beide delen zijn ook de kwartierstaten van mijn vader Cornelis Johannes Lange en van mijn moeder Maria Johanna van der Poel verwerkt, alsmede aan het einde van Deel II een afstammingslijn van de auteur via zijn moederskant naar Karel de Grote/Carolus Magnus. Op de laatste pagina ’s van Deel II van deze genealogie vindt u een overzicht van de illustraties in de beide Delen. DANKWOORD EN OPDRACHT. Voor het onder havige “magnum opus” ben ik dank verschuldigd aan heel veel mensen. Eerstens aan pater A. van den Elsen O.S.Cr. , leraar Engels aan het College van het H. Kruis te Uden, waar ik vanaf 1965 tot 1971 gestudeerd heb. Hij heeft mijn interesse voor genealogie gewekt. Dank vooral aan mijn vrouw Jeannette Kamp en aan onze kinderen Bram, Coos, Dirk en Willem, die me hiervoor ruimte en tijd gegeven hebben. Het nageslacht leed soms onder mijn ijver voor het voorgeslacht ! Als tegenprestatie draag ik deze genealogie aan mijn gezin op ! Verder ben ik dankbaarheid verschuldigd jegens mijn (groot)ouders, die mij familiezin hebben bijgebracht. Ook was ik blij, dat bij andere familieleden Lange het genealogievirus toesloeg en dat zij mij vooral in de laatste fase de helpende hand reikten ! En met name dank ik Toos Thijssen-Hendrix, Henk van de Weem, Roland Zwiebel, Joost van de Vorle, Jan Veekens, Wim Jaegers, Carla Bakker, Herman Damveld, Antoon Egelmeers, Gerrit van den Hark , Gerard Lemmens en Gerrit Termaat, die mij van gegevens en tips voorzien hebben. Ik bedank de medewerk(st)ers van de diverse archieven, die me geholpen hebben. TENSLOTTE. In deze Genealogie van de familie Lange zijn in totaal ca. 1230 nakomelingen verbonden aan stamvader en moeder Peter Jans Lange(n) en Luijtjen Dirckx, die ruim 320 jaar geleden met elkaar in het huwelijk traden. Vanwege de enorme hoeveelheid namen, het werk dat dit met zich mee zou brengen en de onevenredige toename van het aantal bladzijden is afgezien van een index van namen met een verwijzing naar de betreffende pagina(‘s). Het gemis daarvan is tegelijkertijd een uitnodiging om dit boek van voor naar achteren door te lezen. De inhoudsopgaven in beide Delen, resp. op pagina’s 6-14 en op pagina 2, en de schemata in Deel I, pagina’s 15a-h zijn, naar ik hoop, een goede gids. Ik verwijs verder naar de website van het BHIC, sub locale geschiedenis, sub gemeenten Mill en Cuijk, waar diverse artikelen van mijn hand zijn gepubliceerd. In 380 pagina’s is veel feiten - en beeldmateriaal bijeengebracht. Ik wens de lezer(es) veel lees- en kijkplezier toe !

Nieuw-Vennep, juli 2012 van Jan Lange.  

Over voorgeslacht van Laurens Dircx zelf (x Eerken Thonissen Aerts Peters Verwers) veel ????

ORA Mill 543 dd. 16.3.1690:De erfgenamen van Jan Derckx Haemen en zijn huisvrouw Catharina (Thonissen); Peter JansHaemen en zijn vrouw Catharina; Thonis Jans Haemen en zijn vrouw Trijneke; Dries JansHaemen en zijn vrouw Otjen; Jacob Jans en Peter Jans Haemen als momb. over het onmondige kind van Gerrit Jans Haemen en zijn vrouw Peterke Jans; Peter Gerits Haemen; de kinderen van Thonis Hermens en zijn vrouw Merijke Jans Haemen; Jan Hendrickx en zijn vrouw Thoniske; Cornelis Thonissen en zijn vrouw Grietje Thonissen, die volmacht hebben gegeven aan Peter Jans Haenen en Dirck Jan Haemen; Hendrick Joosten gehuwd geweest met voorn. Merijke Jans Haemen zich mede sterk makende voor Meus Aerts en zijn vrouw Cathalijn, zijn dochter uit het huwelijk met Marijke Jans Haemen; Peter Hermens en zijn vrouw Heijltje en haar kinderen uit haar huwelijk met Derick Jans Haemen, met name Hendrick Derckx en zijn vrouw Grietje; Jan Derickx zich mede sterk makende voor zuster Stientje Derickx; Hendrick Claessen en zijn vrouw Marijke; Marijke Jans Haemen met haar oom en momb. Laurens Derickx voor haar kinderen uit het huwelijk met Aert Thonissen; Reijnier Roeloffs en zijn vrouw Hendrien Arts en zich sterk makende voor zijn moeder Merijke Jans Haemen; Marcelis Visschers en Antonet Aerts mede als momb. voor zijn moeder Merijke Jans Haemen; Jenneke Jans Haemen met Ermert Peters haar oom en momb. voor haar twee onmondige kinderen uit het huwelijk met Thonis Peters; Dezelfde Jenneke Jans Haemen en Gerits Jans Heij als oom en momb. van haar onmondige kind uit haar laaste huwelijk met Marten Jans Heij; Peter Meussen en Peter Jans Haenen als momb. van de drie kinderen van de overleden Jan Jans Haemen en Hendrisken Cornelissen. Zij dragen over aan Gerrijtje Peters en Adriaen Goduarts e.l. hun vader en moeders gedeelte bestaande uit twee mergen bouwland waarvan het achttiende gedeelte blijft aan MarijJans Haemen wed. van Aert Teunissen. Gelegen onder Mill aan het Clein Ven, e.z. erf van zijne conincklijke majesteijt van Groot Brittange a.z. Aert Peters, e.e. mr. Gerit van Schuijl en a.e. op de Dijck en de Meulendijck. Voor de som van 613 gulden en 18 stuivers. From: Jan Lange To: Henk van de Weem ; 'Pieter Verstraaten' ; 'Hub Verstraaten' Cc: 'Gerard willem charles Lemmens' Sent: Wednesday, July 09, 2014 12:09 AM 

Hier beneden de Geschiedenis van de familie De Bruin van Drs. Jan Lange.

Subject: Re: Geschiedenis De Bruin:

En: de drie huw. is een raadsel, maar er zit geen tijd voor een tweede huw. tussen Helena v.d. Heuvel en Maria de Bruijn. Dan moet hij vóór 1714 nog met een onbekende vrouw gehuwd zijn geweest. Hij was toen nl. in 1714 reeds 40 jaar oud ! Zie Lange-boek Deel I Parenteel sub IV v, het voorgeslacht van de vrouw van mijn betovergrootvader Jan Peters Lange (1790-1863). 12.Anthonie Verstraeten, ged. Mill 30.5.1673, overl. Mill 15.5.1741, lid Catharinagilde, schout/ (1718) president-schepen. Hij huwt Helena Adriaans van den Heuvel Mill 26.8.1714 (Helena is ged. Mill 5.2.1690 en overl. Mill 11.6.1715; voor haar ouders Adriaen Goduwaerts xx Geertje Peters van Kilsdonck: zie kw.st. Kempen sub III  c, nr. 10 en kw.st. Van den Broek sub V a, nr. 28 en 29). Zie Inventaris ORA Mill 556 dd. 22.10.1715. Index Cuijkse Leenregister meldt te Mill in 1721 Antoni Verstraaten.  Hij hertr. Mill 12.10.1715  13.Maria Jacobs de Bruijn, ged. 12.2.1692 Uden, overl. Mill 6.3.1769. Lid Catharinagilde. Notaris David van Hoytema te Cuijk dd. 20.11.1760: Volmacht. Maria de Bruijn, weduwe van Anthony Verstraaten, Peter van den Heuvel en Jacob Pluk, allen te Mill, machtigen Johan Ragaij, procureur te Grave, om namens hen op te treden tegen Adriaan Sieverts, pachter van de 4 specien te Mill. 24.Laurens/Lauwereijns Dirckx, geb. ca. 1630, schepen, heemraad, lid Catharinagilde, overl. Mill 8.3.1708. Op 5.2.1665 dragen Hendrik Ermers x Heijltje aan Laurens Dircx x Erke op een huis, schuur, hof met 2 morgen land in Diependaal gelegen, verder een stuk bouwland in de gemeijnt gelegen en tenslotte hooi- of weiland in het Hollanderbroek. Op 19.3.1665 dragen Laurens en Ercke op aan Peter Hendrikx x Jenneke, wonend te Grave, een rente van 20 gld., gaande uit een huis, schuur, hof en 4 morgen bouwland in Diependaal,  en uit 2 en halve morgen wei- of hooiland met huis, schuur, hof en bouwland (is het op 5.2.1665 verworvene), losbaar met 350 gld. en alszodanig gebeurd op 3.7.1680. Op 1.6.1666 dragen zij op aan Hendrick Ermers Hendriks x Heijltje een rente van 35 gld, gaande uit huis, schuur, hof met 7 morgen bouw- en weiland in Diependaal, verder  bouwland in de gemeijnt en weiland in Hollanderbroek, losbaar met 700 gld. ORA Grave 261 dd. 23.4.1667: Thijs Derx namens Laurens Dercx x Eerke (vlgns. schepenacte Mill) vest Herman van Tongelaer voor een tiende van huis en erf  in de Rogstraat te Grave. Op 30.11.1667 dragen Lauwereijns Dircx x Ercke voor 250,- op aan Geurt Hendriks Ermers (van den Hove) x Jenneke (Nielen Kempen) van alzulk versterf als de opdragers is aan te komen van hun nog te overlijden grootouders Peter Aerts Verwers en Jenneke. Op 15.4.1671 belasten zij huis, schuur, hof, 7 morgen bouw- en weiland (waarvan 2 morgen bij het huis gelegen) op de gemene heide, 2 morgen bouwland/ nieuw land op de gemene heide en 3 hollandse morgen aan de middelwetering met een rente van 2,60 gld., losbaar met 60 gld. aan scholtis Rutger de Haen. Op 20.1.1672 dragen zij op aan Hendrik Ermers x Heijltje een huis, schuur en 2 hollandse morgen land in Diependael, en  2 morgen land rondom in de gemeijnt gelegen. Diependael is een toponiem, voor het eerst vermeld in 1389 en  in 1565 ook de Rode Hoeve geheten, gelegen noord  De Vorle, grenzend aan Cavelt/ Caudevelt, de oliemolen en de Molenheide (ter hoogte van de huidige begraafplaats aan de weg Mill-Wanroij). De vaste belenders in periode 1665-72 zijn de erfgenamen van Thomas Jordens, die van Giel Leenders Jacobs, die van Aert Hendriks en de gemeijnt. In  ND 10151 (verpachting dominiale hoeven te Wanroij en Mill) pacht Laurens in 1663 de Millse Einden voor 32 malder rogge; in 1664 het Bregsel (8 m.), na weer op de Millse Einden geboden te hebben. In 1662 is hij borg. Oom van Marij Jans Hammen x Aert Thonissen. Huwt vóór 1659 25.Arnolda/Erke Theunissen, overl. ca. 1682, lid Catharinagilde. 26.Jacobus Theunissen de Bruijn, ged. Uden 29.3.1659,  huwt 27.Gerarda/Geritje/Geurtje Stevens van Dueren, ged. Uden 15.6.1669. ORA Cuijk 439 dd. 30.5.1750. 50.Antonius/Thonis Peters Verwer(s). Hij heeft zus Eerken x vóór 1636 Dirck Thijssen Ermits uit Beers. Op 14.2.1646 dragen Hendrik Lauwereijns x Merrike, Dirck Louwereijns en mombers Adriaen Goduwaerts en Pouwel Willems, kinderen van Lauwereijn Dercx x Aelke, op aan Thonis Peters Verwer x Jenneke 2 en halve morgen bouwland/kloosterland op Hogeveld/Karstraat. Op 14.2.1649 draagt Andries de Swart, rentmeester van Tongelaer, x Barbara en heer Wolter van Baer als momber van Agnes Andriessen, dochter van Andries, op aan Thonis Peters Verwer x Jenneke Ariens een huis, schuur en brouwerij bij de Millse kerk aan de gemene straat. Op 19.2.1652 dragen Thonis Peters Verwers x Jenneke op aan Pouwel Willems (Pouwels) x Merrijke 3 morgen bouw-, wei- en hooiland aan de gemene Heerstraat, de middelwetering en de Achterdijk. Op 26.2.1654 verricht Andries de Swart, rentmr. van Tongelaer, voor 945,- panding van de goederen van Thonis Peters Verwers. Op 19.1.1670 verkopen Thonis Peters (Verwers ?) x Jenneke c.s. aan de erfgenamen van Thonis Peters Raijmakers x (vóór 11.2.1617) Jenneke Dircx Willems (zie sub III g) een schuur en 2 en halve morgen bouwland, genaamd het Kerstens, belendend de Marienweerdse landerijen, de gemeijnt en de Kokschebeek. Op dezelfde datum verkopen zij aan heer Aelbert van der Voort, heer van Aldendriel, een huis, turfschop, varkenskooi en anderhalve morgen bouwland. Ook op dezelfde dag aan Jan Thijssen en Jacob Jans anderhalve morgen weiland in Hollanderbroek, nabij de Blommenkamp. Op dezelfde datum verkopen Thijs Dericx x Merrike c.s. aan Thonis Peters x Jenneke 3 kampen weiland van 10 hond tesamen in Hollanderbroek aan de Voorstendijk.Op 23.9.1671 verkopen Thonis Peters Verwers x Jenneke Ariens aan Thijs Aerts x Merike Bernts 3 kampkens land aan de Voorstendijk, groot anderhalve morgen.In de Inventarisatie van goederen in 1650 wordt Thonis Peters Verwerdts aangeslagen voor huis, hof en 6 morgen en 3 hond land in 5 percelen: voor 3 hond bouwland (2 gld.), voor 1 morgen bouwland aan het Hoge Veld (4 gld.), voor 2 morgen bouwland, kloosterland (8 gld.), voor 2 morgen bouwland op de Wolfsberg (6 gld.) en voor 1 morgen weiland in Hollanderbroek ( 1 gld.); voorts is hij cijnsplichtig voor 5 vat en 1 kan rogge aan de pastorie van Wanroij. In totaal betaalt hij na aftrek 12 gld. en 13 st.Hij huwt ca. 1625 51. Jenneke Ariens, beiden te Mill vermeld vanaf 1643 en overl. na  23.9.1671. 52.Antonius Hendriks de Bruijn, (z.v. ? Hendrik Daniels de Bruijn x vóór 1625 Odilia Hendriks), huwt Uden 21.2.1659 53.Joanna Jacobs, geb.Volkel. 54.Stephanus/Steven Bastiaens van Dueren, ged. Uden 24.2.1642, overl. Uden vóór 15.6.1693, richterbode te Uden; wonend in “De Kroon”. Hertr. Erp 5.4.1674 Petronella/Perina Willems Pennincx (geb. Erp, overl. vóór 8.12.1694, d.v. mulder Willem Jans (Gerarts Lenaerts) Pennincx (begr. Erp 6.6.1692) en Heijlken Steenbeckers (overl. na 1692); zie ORA Veghel 7700.72 dd. 25.8.1706). Huwt Uden 29.6.1667 55.Petronella/Perina Jans van Lieshout, ged. Uden 9.3.1638, overl. vóór 1674.(zie Heikantsgericht Land van Ravenstein te Uden dd. 15.6.1693, 14.4.1694, 2.7.1694, en 8.12.1694).  100.Peter Aerts (Michiels ?) Verwer(s), in 1613 schepen Mill, overl. na 30.11.1667 en vóór 1669 (op 24.9.1665 is Peter Ververs nog doopgetuige). ND 10093 noemt in 1669 de erfgenamen van Peter Aerts Verwers, waarna in 1670 Dirck Thonissen Raaijmakers de cijns overneemt. ND 10123 van kapittel  van de Elisabethkerk te Grave meldt Peter Aerts Verwer tot Mill cijnsplichtig, afkomstig van Aert Michiels voor een erf aan de Krommendijk. (Aert Michiels is overl. vóór 1610 en gehuwd met Margriet Arents; Raad van Brabant 788.0249). Idem “Peter Aerts van Jen (?),  van Peter op Camerberch, haar man, nu Aert Michiels de Verver”. Op 27.4.1627 verkopen Peter Thijssen x Merike en andere broers en zussen Thijssen, kinderen van Thijs Aerts x Aelke, aan Peter Aerts Verwer x Jenneke een huis, hof en land naast de Smitsstege en een stuk land over de straat gelegen in het Meulegat; dit hadden Thijs en Aelke in 1610 gekocht van Lenaert Jacobs x Heijnke ( zie kw.st. Goossens sub IV aa, nr. 218). Op 14.2.1637 dragen Peter Aerts Verwer x Jenneke op aan Aelke, d.v. Stoffel Hendrikx, een rente van 12 gld., gaande uit een huis, hof en 3 en halve morgen, waarvan 2 morgen tiendvrij, in het Moelegat. Op 18.12.1629 maken Andries de Swart en Hermen Gerits, armmeesters te Mill een acte van kommerslag ten laste van Peter Aerts Verwer voor een som van 100 gld. plus verlopen interesten. In de Inventaris van de Ambtman uit 1665 heeft Peter Aerts Verwers een goed, waarop woont Andries Geerits van Aldenhuijsen (burger te Den Bosch en overl. vóór 24.3.1667). Daarnaast een goed, waarop woont Thijs Dircx. Rond 1645 zijn Peter en zijn zoon Thonis in een langdurig proces verwikkeld met richterbode Derick Adriaens x Bertke (ORA 208). Huwt ca. 1600. 101.Jenneke (Thijssen ?), beiden vermeld Mill 1627-1637, overl. na 30.11.1667 en vóór 1672. 108.Mr. Sebastianus/Bastiaen Hendrikx van Dueren, wonend te Uden, overl. vóór 1679, huwt 109.Theodora Hendriks Luijcas van Roij, overl. na 2.7.1694. ORA St. Oedenrode 121/127dd. 1679/7.2.1678/ 1677; idem 117 dd.1658 f. 188. 110.Jan Peters van Lieshout. Magister (1650) en organist (1647) te Uden. Overl. vóór 1676. Woont in “De Swaen”. Huwt  111 Joanna.  Ze krijgt in 1640 een kind Eva; is zij ged. Uden 9.11.1609 d.v. Willem Jans de Wit x Eva ? 216. Hendrick Hermens van Dueren, geb. ca. 1580; overl. 1653-57 Herpen. (dd. 29-12-1602 trad hij op als volmachter des Closters van St. Andries, gehieten die Susteren van Orthen ende binnen de stadt van Den Bosch gelegen, waarbij hij wordt beleend met de thienden te Uden. Op 01-10-1653 werd hij idem beleend met de "coorn-" ende smalle thienden te Uden). Richterbode 1625 Uden. Huwt ca. 1610. 217.Margaretha, overl. na 1635. Op 11.8.1619 wordt te Uden zoon Andreas gedoopt. 218. Hendrick Luijcas de Roij, (z.v. nr. 234-235 kw.st. Van den Broek sub V a), huwt 219.Jenneke Peter Jacobs Goorts; hertr. Dirck Jansen Ketelaers. 

From: Henk van de Weem To: 'Pieter Verstraaten' ; 'Hub Verstraaten' Cc: 'Jan Lange' ; 'Gerard willem charles Lemmens' Sent: Tuesday, July 08, 2014 10:15 PM Subject: RE: Geschiedenis De Bruin 

Hallo Pieter, Als ik mijn doopboek niet aan Myllesheem had afgegeven, kon ik het je zo vertellen, want die van THEUNISSEN PETERS VERWERS (de verver)  en Laurens Arien Dirckx zijn rechtstreekse voorouders van mij en mijn kroost ! Ik kom er maar niet achter, waar het 3de huwelijk van zijn zoon, Anthonie Verstraaten,  heeft plaatsgevonden, met wie en  wanneer !? 

Van: Pieter Verstraaten [mailto:pieter.verstraaten@home.nl] Verzonden: maandag 7 juli 2014 18:55
Aan: 'Henk van de Weem' Onderwerp: Geschiedenis De Bruin. Hallo Henk, Hierbij enkele gegevens die wij hebben opgezocht misschien bij jou al bekend. Wij hebben nog enkele vragen. Laurens Derckx waar heeft hij gewoond  gehuwd met Arnolda Theunissen Peters waar komt zij vandaan. ARNOLDA KOMT UIT MILL. Zij krijgen 4 kinderen:  Arnolda 5-3-1660 Peter: Thijs Dirckx en meter Cahtarina Nelissen;    Hendrica 28-3-1663 Peter: Hendrik Hendrickx meter Johanna Theunissen; Hendrica 9-1-1668 Peter: Aart Theunissen x Maria Anthonius 30-5-1673 dit moet Anthonij Verstraaten zijn Peter: Gerardus Jacobs Meter Maria Thijssen. Is er iets bekend van de zussen Arnolda en Hendrica? Had Laurens broers en zussen wie waren zijn ouders? De moeder van Maria de Bruin heet Van Dueren en heeft in Velp gewoond in het huis Venestein, later Mariendaal genoemd. Is dit misschien het huis wat nu Lievendaal heet? In Velp is een Venestein straatje. Met vr.gr. tot de Kl Soos.

Hier beneden nog de geschiedenis van de families Nabuers.

Bronvermelding: drs. Jan Lange.

Van: "Jan Lange" <jwm.lange@planet.nl>
Datum: 28 juni 2012 19:13:09 GMT+02:00
Aan: "Hub Verstraaten" <hubverstraaten@gmail.com>, "Henk van de Weem" <henkweem@tele2.nl>
Kopie: "Gerard willem charles Lemmens" <gerardwillemcharleslemmens@yahoo.co.uk>
Onderwerp: Antw.: E-mail verzenden: scannen0413 OUDSTE GENERATIES NABUER(S) 0 Handrick, geb. ca. 1515. I Jan Hendriks Nabuer, geb. 1545 Wanroij, x ca. 1575 Heijltje NN, beiden overl. na 1616 Wanroij. In ORA 552 te Mill op 11.5.1609 een Hanrick Hanrijcx Nabuers x Heijltje: fout van de schrijver of broer van I. II a Hanrick Jans Nabuer, geb. Wanroij ca. 1580. In 1623 schepen Beers. Handrick overl. na 14.4.1636 en voor 4.2.1637 te Beers. x ca. 1608 met Geertje Aerts Gieben (d.v. Aert/Arnt Gieben x Gaertken (ORA Gassel 489 dd. 29.10.1598)(wrsch. zoon van Gieb NN x Trijn; de Beerse richterbode Baltus Jans woont in 1613 op het goed van Trijn Geben; een dochter van Aert Gieben heet Trijn), schepen 1600 te Beers), overl. voor 1620. xx 1620 Beers met Geertken/Erentrudis Aerts (uit Boxmeer). Gegoed o.m. op de Dommelsvoort, als bouwman wonend ook (cijnslijst 1613) op de hoeve van 20 morgen groot van Johan Pierlinck. Kinderen: Eerste huwelijk: Jan (1665 Linden "oud en caduuc man"; (?) Jan Handrikx Nabuijr x Jenneke en zijn erven koopt Haps 1649 hofstad etc.; dochters: Handerske (? 1689 huw. disp. met Lamert Nelissen Sluijmers -IIB) en Jenneke verkopen deze in 1686), Arnt, Hanrick, Peeter Nabuers. Tweede huwelijk: Jacobus 1621, Joannes, Gertruda, Joannes, Rutger, Arnoldus, Antonius, Rutgera, Petronella 1636): bloedomen Thijs Jans  en Jan Jans Nabuers. II b Thijs Jans Nabuer, geb. Wanroij ca. 1585, overl. Wanroij 1664-68, x voor 1616 met Metje Dircx Arts, overl. voor 1628; xx voor 1628 met Jenneke Peters. * 26.4.1656 Wanroij: doop van Theodorus, z.v. Hendricus Egberts x Petronella NN, get. Matthias Jans Nabuers en Antonia Thonissen (Jans) de Langhen. Kinderen: 1) Maria Thijsen Nabuers, geb. ca. 1615, overl. 1680 St. Hubert, x voor 1641 Cornelis Jans Peters Sluijmers. Kleinkinderen: *Lamert Nelissen Sluijmers x 1689 Hanriske Jans Hendriks Jans Nabuers  (zie IIa).  * Peter Nelissen Sluijmers x 1664 Catharina Thomassen. 2) Aert Thijssen Nabuers, geb. Wanroij ca. 1620, overl. 1691-95 Wanroij; x ca. 1650 Grietje Nelissen, overl. Wanroij 1698. Kleinkinderen: * Peter Aerts Nabuers, geb. ca. 1655, x ca.1680 Maria Jordens, xx 1686 Beel Hendriks, xxx 1702 Judith Jans en xxxx 1703 Wilbertje Jans. * Derck Aerts Nabuers, geb. ca. 1650, xx 1672 Andrea Gerrits, xx 1677 Maria Thomassen v.d. Voort.  Jan Jans Nabuers, geb. Wanroij ca. 1585, x NN. Overl. na 1638. Kind: Hendrik Jans Nabuers, geb. ca. 1620, overl. na 1670  x voor 1655 met Barbara Willems Jans Pieck, overl. na 1670; genoemd als doopgetuige  in 1655 in Wanroij: *2.11.1655: Agnes, d.v. Peter Egberts/Ebben (overl. na 1670) x Judith Willems Jans Pieck (+ vóór 1670), get. Hendrik Jans Nabuers en Petronella Hendriks. Kleinkind: Jan Hendrik Nabuers, geb. ca. 1660 Wanroij, overl. na 1723, x ca. 1690 Bertje Gerrits Hoffmans, overl. 1720. Achterkleinkinderen: Barbara, Hendrik, Jan, Antonius Jans Nabuers. Mill ORA 548 16.2.1739 Hendrik Jans Nabers x 12.4.1738 (Schepenen Mill) Neliske Wilbers/ Willems, wed. Gerrit Nelissen. Cuijk ORA 407 dd. 12.2.1686: Jenneke Jans en Handerske Jans, meerderj. , gezusters en d.v. /erfgen. van Jan Nabuer x Jenneke, gewoond  hebbend te Haps, verkopen aan Gerrit Jans v. Boxel x Peterke Lamers hun deel  in huis en hof en anderh. morgen land te Haps, genaamd het Winkel,, bel. het Keteler, Koninkserf en Jorden Touwman voor 200 gld. ORA 464 Cuijk ORA 464 Cuijk levert op: 6.2.1637: Hanrick, Aert en Jan Handriks Nabuers, broers, Jan Jan Nabuers en Matthijs Jans Nabuers ooms/mombers v.d. onm. kinderen van Hendrik Jans Nabuers vesten Willem Handriks met 1 holl. morgen.
Idem vesten ze Jan Geurts x Merij met 1 holl. morgen de Juffrouwenkamp geheten onder Beers. idem vesten ze Hendrik Jans en Eb Jans, kerkmeesters te Beers met jaarrente van
7 gld. uit huis/hofstad en anderh. morgen land onder Beers. 14.4.1636: Hendrik Jans Nabuers x Geertken vesten Thonis Jacobs x Jenneke voor jaarrente 15 gld. uit huis en hofstad en land onder Beers. 5.4.1635: Hendrik Jans Nabuers x Geertken en Jan en Handrick, zijn zonen, verwekt bij Geertke Aert Giebendr.; Hendrik Jans Poot is momber over de onm. kinderen uit eerste huw.; zij vesten Tuenis Jacobs x Jenneke met land den hoogenweg geheten onder Beers. Id7em vesten ze Eb Jans x Lijske met 1 holl. morgen in Kerkeveld onder Beers. Als waarborg stelt Hendrik zijn hofstad op de Dommelsvoort. 14.4.1629: Hendrik Jans Nabuers x Geertruijdt vesten Tuenis Tuenissen x Hanriske Arts halve morgen het Beunderkampken onder Beers. 16.1.1628: Hendrik Jans Nabuers, is momber over de kinderen van Iefken Jans, wed. Thijs Ermits. 17.10.1626: Hendrik Jans  Nabuers x Geertken vesten Iefken Jans, wed. Tijs Ermits met 1 morgen land. 8.12.1626: Handrik Coebergh vest Hendrik Jans Nabuers x Geertken met de Juffrouwencamp. 16.7.1626: Gerit Deriks x Hendrikske, Hendrik Derikx x Thonisken vesten Hendrik Jans Nabuer x Geertken met halve morgen Berndekempken geheten bij het Claphekken gelegen. 14.10.1626: Iefken Jans, wed. Thijs Ermits, de mombers Hendrik Nabuers en Thonis Jans, vesten Irmken Hermens, wed. van  Jan Thijssen met hofstad De Betouw geheten. 13.?.1625: Hendrik Jans Nabuer, schepen, gemachtigd van Johan Pierlinck; die acte ken je. 26.6.1624: Hendrik Jans Nabuers x Geertruit, Jan v. Cuijk als momber van kinderen van Hendrik x Geertken Aerts Gieben, vesten Handrik Derixk  x Theunisken en kind, dat verwekt is in eerste huwelijk van Hendrik Derix met Eerken Hendriks. met huis, schuur en land. 17.4.1623:  voor o.m. schepen Hendrik Jans Nabuer : Johan Pierlinck x Anna Jans vesten Derick Ariens Suermondt, deurwaarder, met een alingen (complete) bouhof met al het getimmerte etc. met 20 morgen, zoals Hendrik Jans Nabuer dat als bouman in bezit heeft tot op van vandaag. 3.2.1623: Jan Peeters van Beers x Neesken Gerrits,Cornelisken Gerrits en Hendrik Jans Braendonck als haar oom, Hendrik Jans Poot als vader en momber van zijn zoon Hendrik, tesamen verwekt door Trijneken Aerts Gielendr. (wordt bedoeld: Giebendr.?) in eerste en tweede huwelijk verwekt. vesten Hendrik Jans Nabuers en zijn erven uit goed, nagelaten door Aert Gijben zal. (Trijneken is blijkbaar dus gehuwd eerst met Gerrit NN en daarna met H. J. Poot en zus van eerste vrouw van H. J. Nabuers) 18.1.1618: Jan Peeters x Lijske vest  Hendrik Jans Nabuers x Gertken met tuelland 1 morgen, belendend Jan v. Tienen onder Beers. 22.2.1610: Hendrik Jans x Geertruid vesten Melis Derks x Thijske met huis, hofstad en land. 13.1.1608: Aert Gieben vest Hendrik Jans en Geertruid, d.v. Aert Gieben, voor huwelijksgoed met huis, hofstad en land, gelegen aan het Sanbroick. In 1600 en 1601 is Arnt Gieben schepen te Beers. Recapitulerend: Aert Gieben overl. na 1608. Hendrik Jans Nabuers huwt ca. 1608 met Geertruijd Aerts Gieben,  1620 met Gertken Aerts. Hendrik Jans Nabuers overl. na 1636 en voor 1637. Er is blijkbaar geld tekort, want er moet verkocht worden; zie ook de acte uit 1638, die ik eerder stuurde, in ORA 552 Mill-Hollanderbroek. plaatje Nabuer is dd. 11.5.1609; alleen staat daar Handrik HANDRIKS Nabuer x Heijlke, die Ermert Jans x Itken vesten met hooiland aan de Achterdijk/middelwetering te Mill. Wie is dat ? ORA 401 Jan,  (ingevoegd)Arnt en Hanrick Nabuers (doorgestr: Hanrick Tuenissen rigterbode als lasthebbende van Aert Nabuers), Kijnderen van wijlen Hanrick Nabuers, verweckt bij Geertken Aerts Gijbendochter in de eerste huw., en de Jan Jans Nabuer en Tijs Jans Nabuer als Oomen en mombers over de onmondige kinderen verwekt bij de voorseide Hanrick Nabuers en Geertken Aerts (is Eerken Aerts ? uit Boxmeer, zie verderop) Echteluijden zaliger in den tweede houwelijk); de voors. mombers hun mede sterkmaekende voor Peeter Handrikx Nabuers absent....vesten...Johan van Rijmsdijck, ontvanger lands middelen ende Paulina van Sweeten (?) zijn huijsvrouw en hun erven een stuck lands, genaamd den Weeijhuevel, anderhalve morgen groot, belendend etc.  ...als actum voor schepenen voors. dato ut supra/als boven nl. dd. 25.3.1638. De Inventaris van de Ambtman uit 1665 meldt te Groot en Klein Linden een Jan Hendriks Nabuer als een "out en caduuc man van de armen levend". Is wrsch. een zoon van Hendrik Nabuer x Geertken Aert Gijben, beiden overl. voor 1638. Te Beers RK gedoopt uit Hendricus Jans Naber (x  4.6.1620 te Beers) en (tweede echt dus)  rentrudis Arts uit Boxmeer: ?.7.1621 Jacobus, get. Theodorus Willem uit Gemert en Theodora Jans uit Linden; 1.1.1623 Johannes, get. Joes Welten en Lutgarda Dirckx beiden uit Gemert;
12.9.1624 Gertruda, get, Frans Coebergh en Joanna Thijssen uit Wanroij; 24.8.1626 Joannes; get. Antonius Henrix en Margaretha Dircx; ?.?.1628 Rutgerus, get. Dirck van Haselberg en Joanna Peters uit Gemert; 30.9.1629 Arnoldus, get. Lambertus Jans van ? en Dries Hendrick Aerts; 13.11.1631 Antonius, get. Aegidius Cremers pastoor en Ermgardis Theunissen en Margretha Dircx uit Wanroij; ?.7.1633 Rutgera, get. Adrianus Simons en Theodora Henricx en Aleijdis Casper Hendricx uxor; 11.2.1636 Petronella, get. Joes Thijssen en Elisabeth Dircx. M.i. is Cornelis Lamberts Koermans GEEN zoon van Lambertus Nelissen Sluijmers; het klopt niet in de tijd: Lambertus Nelissen huwt 1689 en een veronderstelde zoon Cornelis kan niet in 1704 (bewezen met Joanna Peters Hammen) dan al getrouwd zijn (of kind uit eerder huwelijk van Lambert Nelissen ?, maar dat hebben we niet). Hier zit ik ook met ??? zie nrs. 24-48 Zie mijn Lange-boek Deel I: GIJSBERDINA/(B)ARDINA  LAMERS ROERS is gedoopt  te Mill op 14.7.1773. Zij overlijdt te Mill op 14.6.1824. Haar kwartierstaat:
2.Lambertus Lamers Roers, ged. Grave 20.4.1742 (zie nr. 4), overl. Mill 11.9.1796, lid Catharinagilde, hertr. (1) Mill 23.3.1783 Joanna Willems (zij overlijdt Mill 16.12.1786), hertr. (2) Mill 29.7.1787 Anna Maria Hermens/ Artz Broeren uit Escharen (zij is ged. Escharen 25.3.1743 als d.v. Hermen Broeren uit Gassel x (Mill 3.2.1737) Maria Hermens uit Mill en overl. Gassel 12.3.1814 (70 jr.) en is lid van het Catharinagilde; zie kw.st. Dominicussen sub IV r, nr. 11). Hij huwt Mill 10.5.1772 3.Joanna Willems Koermans, ged. Mill 26.9.1748, overl. Mill 16.3.1782. 4.Lamert (van) Roers/Ruurs, overl. na 1.3.1771 en vóór 23.8.1781. Hij huwt als corporaal ned.dts.geref. Grave 9/23.7.1730 Mechelina van Luenen (uit Grave; acatholica; overl. na 1739). Hertr. als wachtmeester in reg. van gen. majoor Schach in comp. van kol. commandant Attendorn in garnizoen te Namen ned.dts.geref. Grave 8.3.1743/15.1.1744 (hij kan niet eerder overkomen) Maria Gubbels (geb. te Ubach en overl. na 21.3.1789); zoon Lambertus (nr. 2) wordt geb. uit buitenechtelijke relatie met 5.Thijske van Thiel. 6.Willem Nelissen (Koermans), ged. Mill 23.6.1723, huwt Mill 17.1.1745 7.Maria Jans, ged. Mill 13.12.1722. 12.Cornelis Lamberts vulgo/in de volksmond Koermans, overl. Mill 18.3.1743, huwt Mill 28.10.1704 Joanna Peters Hammen (ged. Mill 20.7.1674, overl. na 2.6.1711, d.v. Peter Jans Hammen (overl. Mill 30.10.1714) x vóór 1658 Catharina Jans; kleindochter van Jan Dircx Hammen ( op 15.2.1646 gegoed in het Klein Ven en op 17.12.1649 in Hollanderbroek; overl. Mill 17.3.1665) x vóór 1638 Catharina Thonissen  Cremers (zie ORA 542 Mill testament van haar zus dd. 11.5.1665; overl. Mill 2.12.1689). Zie ORA Mill 546 dd. 13.12.1713, waaruit blijkt, dat Nelis Lambers eerder gehuwd is geweest met Jenneke Peters Hammen. Hij hertr. Mill 21.5.1713 13.Hendrika Thomassen, ged. Mill 12.12.1690, overl. Mill 13.12.1763. 14.Johannes Peters, huwt 15.Anna Hendrikx. 24.? Lambert Joosten. In Inventarisatie van de Ambtman in 1665 is er sprake van Lambert Joosten op de Weem met een bouwerij, 1 paard en 3 kinderen. Hij is lid Catharinagilde, overl. ca. 1708-09. Hij huwt Mill 13.11/25.11.1660 25.Maria/Marijken Jans, overl. Mill 30.3.1703; lid Catharinagilde. 26.Thomas Huberts,  overl. Mill vóór 1707 met nalating van 7 minderj. kinderen (archief Ambtman); huwt Mill 24.11.1687 27.Metje Derckx , waarschijnlijk Croeff. 48. ? Joost Dircx Timmermans. Hij neemt (ND 10093) in 1661 modo de cijns over van Kersten Jans uit erf aan de Meulen; Lambert Joosten (nr. 24) neemt die in 1667 weer van Joost over. 54.Dirck Willems Croeff, geb. ca. 1635, overl. Mill 1.1.1708, lid Catharinagilde, huwt Mill 8/27.8.1659 55.Peerke Aerts de Vael, overl. Mill 1.6.1702, lid Catharinagilde. 108.Willem Gerrits Croeff, (zie kw.st. Goossens sub IV aa, nr. 96 en 97), huwt  109.Peterke Ariens, zie nr. 108. 110. ?Aert Peters de Vael, (zie kw.st. De Vael sub IV m, nr. 32 en 33), huwt 111.Catharina, zie nr. 110. EN sub V zzz Van der Kolk: 42.Thomas Peters (Sluijmers), ged. Mill 9.4.1669, in 1712 oud-schepen Mill; overl. Mill na 19.7.1734. Notaris de Haen dd. 16.6.1710 te St. Hubert: Magescheid tussen de erfgenamen van Peter Reijnen Clomp, te weten Reijn Reijnen Clomp ter eenre en Jorden Reijnen en Aert Hendriks als mombers van Maria Reijnen, Thomas Peters, gehuwd met Jenneke Reijnen, Thijs Hendriks, gehuwd met Reijntje Aerts, Aert Aerts en Beelke Aerts, geassisteerd met haar man Frans Jans (zie kw.st. Smits sub IV aa, nr. 8). Notaris de Haen dd. 23.1.1712 te St. Hubert: Huwelijkscontract van Thomas Peters, oud-schepen te Mill, wonend St. Hubert en weduwnaar van Jenneke Reijnen, geassisteerd met Jorden Reijnen, Jan Peters Diependael, Aert Aerts en Aert Hendriks als bloed- en aangetrouwde omen van zijn 5 kinderen, met Jeuckxke Jans, bejaarde jongedochter, geass. met Frans Jans, haar broer (zie kw.st. Smits sub IV aa, nr. 8; kw.st. Swarts sub V www, nr. 27).Zie kw.st. Van Sambeek sub qqq nr. 44, waar sprake is van zijn broer Jan Peters Diependael. Ambtman Land van Cuijk Mill dd. 6.10.1728 (zie kw.st. Jordens Selten sub II d, nr. 2): de kinderen van Thomas Peters bij wijlen Jenneke Reijnen zijn bij testament van hun oudoom Reijn Reijnen Clomp voor 1/12e deel erfgenaam i.p.v. hun moeder. Zij willen delen; i.v.m. minderjarige kinderen worden als mombers aangesteld Claes Teunissen en Jorden Huijbers. Hij hertr. Jeuckxke Jans Smits 23 (not. De Haen)/Mill RK 30.1.1712. Hij huwt Mill 6.2.1695 43.Joanna Reijnen, overl. tussen 16.6.1710 en 23.1.1712. 84.Peter Nelissen Sluijmers, (zie kw.st. Van Sambeek sub V qqq, nr. 88-89 over evt. nageslacht Diependael); overl. vóór 1717; hertr. vóór 1685 Lijske Jans (overl. na 1717); huwt Mill 16.1/3.2.1669 85.Catharina Thomassen, overl. vóór 1685. 86. ? Reijn Jordens, (zie kw.st. Jordens Selten sub II d, nr.4 en 5), huwt 87.Margaretha Reijnen Clomp, zie nr. 86.  168.Cornelis Jans Sluijmers. Op 4.3.1641 kopend te St. Hubert van Nelis Jans x Deriske een huis, schuur en 5 hond land (belendend zijn vader), in 1668 wonend St. Hubert. Op 14.3.1668 dragen Cornelis Jans Sluijmers x Marrij Thijssen te St. Hubert op aan Cornelis Schotte, commissaris van de monstering en ontvanger van de gemene middelen in de stad Grave en Land van Cuijk van een rente van 50 gld, gaande uit een huis, schuur, hof en 3 morgen bouwland te St. Hubert, van anderhalve morgen bouwland, genaamd de Boer, en uit 1 morgen land, gelegen op de Voort, losbaar met 1000 gld. ND 10151 (verpachting van dominiale hoeven te Mill en Wanroij) noemt in 1669 Nelis Jans Sluijmers als pachter van de Beersehoeven te St. Hubert voor 8 malder rogge.  Hij huwt vóór 1641 169.Maria Thijssen Nabuers (zie kw.st. Van den Hark sub V lll, nr. 224 haar ouders), overl. Mill 19.8.1680 als Maria Cornelis Sluijmers.  170.Thomas Jordens, (zie kwartierstaat Goossens sub IV aa, nr.108),  huwt vóór 8.2.1639  171.Hanriske Leenders, zie nr. 170. 336.Jan Peters Sluijmers, overl. na 17.2.1643, wonend St. Hubert (o.m. Beersehoeven). (Zie kw.st. De Vael-Sluijmers sub IV m, waar sprake is onder nr. 4 van zijn broer Hermen Peters Sluijmers). Op 16.3.1608 verkopen Jan Peters Sluijmers x Anneke aan Dries Aerts x Lijsbeth Reijnen Jans van den Heuvel een huis, schuur, hof en 3 morgen land. Op 15.3.1613 verkopen Dirck Peters x Metke aan Jan Peters Sluijmers x Anneke 1 morgen land in de Beersehoeven te St. Hubert. Op 10.2.1617 verkopen Hanrick Gerits x Jenneke aan Jan en Anneke anderhalve morgen land, aan de Geer gelegen. Op 15.10.1622  dragen Jan Lambers van Cattwijck de Jonge x Lijske en Hermen Reijnen (van den Heuvel) x Margriet, met zijn dochter uit zijn eerste huwelijk met Ercke Lambers van Cattwijck op aan Jan en Anneke een huis, schuur en 2 morgen en 1 hont land te St. Hubert op het Hoge en 4 hond te Wanroij. Op 4.3.1641 wordt hij in belending genoemd te St. Hubert naast zijn zoon Cornelis. ND 10092 noemt Jan Peters Sluijmers cijnsplichtig voor zichzelf, en van een ander goed van de jonge Jan Lambers van Cattwijck afkomstig. In de telling van 1613 (ND 9952) vanwege de Prins van Oranje wordt Jan Peters Sluijmers te St. Hubert genoemd met als directe naburen Marten Nelissen en Hermen Reijnen van den Heuvel ter eenre en Jan Peter  Claes (x Merij Peters), Thijs Peters (...?) Rijn, Jacob Jansen Ermits Verbeeck (x  Berber Reijnen Jans van den Heuvel) en Willem Peters op de Voert ter andere. ND 10093 slaat Jan Peters Sluijmers aan  voor een hofstad afkomstig van (zijn oom ?) Hendrik Jans Sluijmers/ van den Peel  x (vóór 1587) Jutge; modo in 1657 Nelis Jans Sluijmers zijn zoon en in 1685 modo diens zoon Lambert Nelis Sluijmers. In 1565: Hendrik Jans van den Peel, afkomstig van Jan van den Peel de jonge. In de Inventarisatie van goederen in 1650 wordt Jan Petersen Sluijmers aangeslagen voor huis, hof en 7 morgen en 1 hond land in 8 percelen: voor 2 morgen en 1 hond bouwland (6 gld.,  9 st. en 10 p.), voor 1 morgen en 1 hond bouwland (4 gld. en 13 st.), voor 5 hond bouwland (2 gld.), voor 1 morgen bouwland aan Hoogveld (4 gld.), voor 4 hond bouwland (1 gld. en 13 st.), 3 hond weiland (15 st.), 3 hond weiland aan de Hettersescheij (15 st.) en voor 8 hond weiland op Hoogveld (1 gld.); voorts is hij cijnsplichtig aan de graaf van den Bergh, aan de kerk te St. Hubert (3 en halve malder rogge), aan de pastorie van Wanroij (2 vat en 8 kan rogge). In totaal betaalt hij na aftrek 13 gld, 11 st. en 15 en halve p. Hij huwt vóór 16.3.1608 337.Anneke.  Dag Hub, laat dat drs. etc. er maar af. Ik ben er ook maar ene van Lange uut dun Koekoek.Volgens mij wonen er nog 2 "echte" Lange's in dun Krommendiek, Riek en Jan Lange, allebei dik in de 80. Zie pag. 39 van bijlage. Dit DEEL II had je nog niet, denk ik. Verder natuurlijk de fam. Schimmel, wier moeder een Lange is (zie pag. 18); Dat huis van fam. Schimmel is zeer waarschijnlijk de plek, waar het in 1688 allemaal begonnen is. Mijn tak van De Koekoek staat vanaf pag. 40. Gr. en veel lees- en kijkplezier ! Gr. Jan Lange.

1Croefs-v.d. Hoven by "Jan Lange" janlange53 Message 1 Croef-v.d. Hoven Tue Mar 10, 2015 11:12 pm . Posted by: "Jan Lange" janlange53

Afzwaaiers uit het Millse.
1.Adriaan Croef(f)/Croeg/Kroeg huwt Uden 22.11.1685 Ida Diercx Roefs, hertr. Uden 6.6.1698 Maria Jans Theunissen Gijsberts van der Linden. Nageslacht te Uden.
Hij is broer van Willem Dircx Croeff (momber over zijn kinderen) en wrschl. z.v. Dirck Willems Croeff x Mill 27.8.1659 Peterke Aerts de Vael.
2.In Veghel vinden we Woltera/Walteria, ged. Mill 12.4.1692 d.v. Ermgard van den Hove x Jenneke Jans Theunissen Gijsberts van der Linden.
Ermgard is z.v. Geurt/Goort Ermers van den Hoven uit Mill. Woltera huwt ca. 1710 Joannes Gijsberts van Brederode/Brederoo.
De meisjes van der Linden zijn kinderen van Jan Teunissen Gijsberts van der Linden (overl. vóór 1700) x Lijsken Hendriks Jans Willems van den Groenendael.
Een Jan ged. Veghel 15.2.1625 z.v. Teunis Gijsberts x vóór 1619 Jenneke.
Hendrick Jan Willems v.d. Groenendael x Jenneke Willems Meussen xx Marijken Phlijps Janssen. Test. Veghel 6.2.1662.
Zie BHIC acten ORA Uden en Veghel onder trefwoord Hove*/Croef*.
Jan Lange

hallo JAN, ….. behalve, dat ik druk ben met de families Broeren, Croeff en Roefs, interesseert mij de familie van onze Mgr. Jacob Nelissen, de eerste Apost. Prefect in de missie van Ned. o.indie, geboortig van Mill  (*anno 1752).

Zijn vader trouwde met zijn moeder , de weduwe Jan de Vael en woonde in het Meulengat. De boerderij van DE VAEL lag niet ver weg van d’AUWPASTORIE, ook wel genaamd de Looierij.  

Nu ineens Petronella de Vael opduikt als een stammoeder van mijn kroost, wil ik er meer van weten. Over de Ermerts van Den Hooven, heb ik een boel gegevens. Die zal ik je eerstdaags doen toekomen !  

Opa HUB, jij bent goed met Mies Rovers, ook een Roefs’.  Hij kan mij het laatst bekende E-mail adres van Maurice leveren, (denk-ik) Voorts vermoed ik, dat JANNEKE somwijlen bekend is met de familie WALRAVEN. Daarover wil ik graag een “boom” opzetten ! Dat doen we volgende week woensdag !? groeten, Henk van de Weem.  .

Message 1 huw. Jacob Jans Pluck x Jenneke Daverveld

Sun Jan 11, 2015 9:46 pm . Posted by: "Jan Lange" janlange53

Dag te Reek vond ik het huw. van Jacob Jansen Millensis/uit Mill x Joanna van Davervelt 14.11.1703.
Ook in Reek 2 dopen van echtpaar Hendrik Gijsberts van Davervelt x Henrica: Joannes 24.10.1677. Van Jenneke x Jacob Pluck is bekend, dat ze een broer Jan heeft als momber over haar onm. kids. En de doop van Henricus 24.8.1685.
In Uden vinden we de doop van Joanna/Jenneken 12.3.1679 d.v. Hendrik van Davervelt x Henrica Rutten Cornelissen. In 1682 van Jacobus Wilhelmus Hendrik is magister te Uden. Zijn roots lijken naar Berlicum te leiden. Zie mijn Lange-boek Deel I sub IV r onder nr. 10, pag. 108. Wie weet er meer over deze fam. van Davervelt ?
Gr. Jan Lange. 

Bronvermelding: dhr. Gerard Lemmens Wouters - Adriaans - Dirkx - Janssen- Renders - Peters - Cornelisen. Waarde Leden: Heeft iemand mogelijk aanvullingen :
744. Willem Wouters (Wilhelmus Waltheri), [geb. Zeeland ca. 1660, zn.v. Waltherus Peterszn. en N.N., overl. Zeeland 17 apr. 1704, tr. ald. 30 mei 1684 (get. Wilhelmo Joannis en Joanne van der Borgt) (Bron BHIC) 745. Anna Adriaans (Adriani) Uit dit huwelijk : (Bron BHIC) 1. Petrus Wilhelmi Waltheri , ged. Zeeland 9 sept. 1685, (get. Adriano Petri en Maria Petri Jacobs vr.v. Adriani Adriani), tr. Maria Theodori (Dirkx), ged. Boekel (N.B.) 10 jan. 1681, zie 372  2. Gerardus Wilhelmi Waltheri, ged.Zeeland 21 apr. 1687, (get. Theodoro Christiani en Joa Jois). 3. Nicolaus Wilhelmi Waltheri, ged.Zeeland 7 mei 1689, (get. Jois Cornelij en Maria Jois Adriani). 4. Wilhelmus Wilhelmi Waltheri, ged.Zeeland 10 aug. 1691, (get. Henrico Thomae en Gerarda Adriani). 5. Joannes Wilhelmi Wolteri, ged.Zeeland 18 aug. 1693, (get. Cornelio Adriani en Jacoba Wilhelmi) Van 1693 t/m 1702 geen meer dopen in Zeeland gevonden !  372. Peter (Petrus) Willem (Wilhelmi) Wouters (Wolteri), [ ged. Zeeland (N.B.) 9 sept. 1685(get. Adriano Petri en Maria Petri Jacobs vr.v. Adriani Adriani), zn.v. Willem Wouters en Anna Adriaans, tr. ald. 30 mei 1711 (get.Rutgerus Arnoldi Cuijpers en Lamberto ??? ) (Bron Theo Strik : BHIC )
373. Maria Theodori (Dirkx), ged. Boekel (N.B.) 10 jan. 1681. (Bron Theo Strik)
Uit dit huwelijk : (Bron BHIC) 1. Anna Petri Gulielmi, ged. Zeeland 8 aug. 1711, (get. Theodoro Everardi en Joanna Adriani). 2. Wilhelmus Petri Wilhelmi, ged. Zeeland 13 7bris. 1713, (get. Gerardo Wilhelmi en Joanna Wilhelmi Jois Smits). 3. Gerardus Petri Wilhelmi, ged. Zeeland 21 8bris 1714, (get. Nicolao Wilhelmi en Joanna Godefridi boekelensis).  4. Joannes Petri Wilhelmi, ged. Zeeland 28 9bris 1715, (get. Wilhelmo Wilhelmi en Josijna Cornelij). 5. Maria Petri Wilhelmi Wolteri, ged. Zeeland 28 jan. 1717, (get. Joanne Wilhelmi en Elisabeth Theodori). 6. Arnolda Petri Gulielmi (de moeder wordt hier Maria Petri genoemd!), ged. Zeeland 3 febr. 1718, (get. Antonio Eduardi en Maria Rheodorii). 7. Joannes Peters (Petri Wilhelmi), ged. Zeeland (N.B.) 29 sept. 1720, get. Joanne Theodori, boekelensis, en Josijna Cornelij, tr. Oss 6 febr. 1745 Catharina Cornelissen, ged. Oss 9 febr. 1724, zie 186  8. Anna Petri Wilhelmi, ged. Zeeland 25 okt. 1721, (get. Everardo Theodori, Boekelensis, en Nicolaa, vr.v. Nicolai Wilhelmi). 374. Corneli Petri Jansen (Jans), [K] tr. (Bron Theo Strik) 375. Adriana Renders. (Bron Theo Strik) Uit dit huwelijk o.a.; 1. Catharina Cornelissen, ged. Oss 14 febr. 1724 (get.Anna Godefridi de Veir), tr. Joannes Peters (Petri Wilhelmi), ged. Zeeland (N.B.) 29 sept. 1720, zie 187  2. Van 1724 tot 1730 geen meer dopen van dit echtpaar in Oss gevonden !
186. Johannes Peters,ged. Zeeland (N.B.) 29 sept. 1720,get. Joannes Theodori boeckelmus en Josyna Corneli, zn.v. Petri Wilhelmi en Maria Theodori, tr. Oss 6 febr. 1745
187. Catharina (Maria) Cornelis(s)en, ged. Oss 9 febr. 1724, get.Anna Godefridi de Veir,
Uit dit huwelijk o.a.:(Bron: BHIC) 1. Cornelia Joannes Peters , ged. Reek 12 nov. 1748, get. Gerardo Peters en Josina Cornelisen. 2. Petrus Cornelius Jansen, ged. Reek 30 okt. 1749, get. Joanne Cornelisen en Maria Peters. 3. Anna Jansen, ged. Reek 7 sept. 1750, get. Cornelis Peters en Adriana Cornelissen overl. ald. 29 juli 1812, tr. Petrus Egberts van den Broek, zie 93 4. Petrus Jansen, ged. Reek 22 juli 1752, get. Antonio Peters en Margaretha Cornelissen, filia Devota. 5. Wilhelmus Jansen, ged. Reek 8 mrt. 1755, get. Walthero Peters en Maria Willems. 6. Maria Elisabetha Jansen, ged. Reek 28 jan. 1756, get. Leonardo Cornelisen en Peternilla Huibers. Met dank en hartelijke groeten,
Gerard Lemmens.

Een algemeen bericht
Geplaatst op: 02 mei 2012 13:35 door Dhr. A.J. Coopmans: Mevr. Lies van Limbeek betekent ook veel voor de Heemkunde van Mill; zelfs onderstaand boek heeft ook zijdelings te maken met Oud Mill. Nieuw boek: “Meulepas, een eeuwenoud geslacht”, door Lies van Limbeek-Meulepas. Al vanaf ongeveer 1978 was de schrijfster Lies van Limbeek-Meulepas, wonende in Langenboom, geïnteresseerd in haar familiegeschiedenis. Zondag 29 april 2012 was de grote dag toen ze in Gassel NB haar familieboek kon presenteren aan een groot publiek van meer dan 250 familieleden, vrienden en bekenden. “Dit is mijn levenswerk”, vertelt Lies vol trots.
Een kloek boekwerk in full color uitgevoerd, 384 pagina’s met honderden foto’s waarvan veel in kleur, delen van akten, schema’s en bidprentjes, waar Lies samen met haar zus Anny Ronnes-Meulepas en achterneef Jo van den Berg, sinds 2005 aan heeft gewerkt. In 1978 werd Lies lid van de Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Land van Cuijk en Ravenstein. Ook was ze jarenlang actief als secretaris van die afdeling. Na een voorwoord volgt een schema als bladwijzer naar de diverse familietakken. Er is een verwijzing naar de belangrijkste bronnen, die hoofdzakelijk afkomstig zijn van het Brabants Historisch Informatie Centrum in Grave en Den Bosch. En uiteraard ook de vele door de familie beschikbaar gestelde familiegegevens en foto’s. Daarnaast kreeg zij goede hulp en tips van vele leden van de NGV-afdeling Land van Cuijk en Ravenstein.
Een toelichting op de gebruikte genealogische termen, oude maten en gewichten en gebruikte afkortingen maakt veel duidelijk. De herkomst van de familienaam is duidelijk omschreven. Meulepas is van oorsprong een toponiem, afgeleid van een weiland, dat de Meulepas wordt genoemd, gelegen in het dorp Gassel (nu gemeente Grave). De naam Meulepas is heel erg oud. De naam wordt voor het eerst aangetroffen in de archieven van de Abdij Marieënweerd te Beesd in 1331. Dan verklaren Arnold Meulrepas, schout en andere ingezetenen van Mill, dat Jan van de Voerlaar en zijn echtgenote Bertradis aan de Abdij Marieënweerd het goed ‘ten Voerlaar’ verkocht hebben.
De oudste vermelding van het land de Meulepas komt voor in het archief van het eeuwenoude Catharina Gasthuis in Grave in 1360: ‘die Molenpassche’. De bakermat Gassel wordt beschreven met de onderdelen: bestuur, parochiegeschiedenis, oorlogen, beroepen en middelen van bestaan, natuurrampen en belastingen. In het boek beschrijft Lies de familie van 13 gevonden generaties, die voornamelijk woonden te Gassel, Escharen, Mill, Langenboom, Cuijk, Horssen en Mortel. Stamvader van het geslacht Meulepas was Thijs Gerrits, geboren ca. 1580, schepen te Gassel. Hij trouwde met Jenneken. Bijzonder is ook het verhaal van Dirk Rutten Meulepas uit Esteren, als soldaat uitgevaren met het V.O.C.-schip ‘de Westkapelle’ en is overleden op weg naar Batavia op 27 maart 1738. Er waren 272 opvarenden aan boord, waarvan er 44 (meestal door ziekten) zijn overleden tijdens de heenreis.
De duidelijke genealogische schema’s zijn samengesteld en uitgewerkt met het genealogisch computerprogramma PRO-GEN. Het boek is een lust voor het oog en echt een boek om veel in te ontdekken over de wederwaardigheden van de vele takken van de familie.
Een prachtige harde kaft met mooie foto’s maakt het boek helemaal af tot een mooi voorbeeld hoe je een familieboek kunt samenstellen.
Het boek bevat uiteraard een index van vijf pagina’s op alle in het boek voorkomende namen.
ISBN : 978-90-90265-84
Drukwerk : Trioprint Grafisch Centrum, Nijmegen
Langenboom april 2012, 384 pp., ill.+index. afm. 17 x 24 cm.
De prijs (afgehaald ) is € 45,00 . Verzendkosten tegen meerprijs.
U kunt een exemplaar bestellen door contact op te nemen via E-mail: lvlimbeek@hetnet.nl 

Hier beneden de Genealogie van de familie Van Der Ven-Van de Weem.

Bronvermelding: Dhr. Henk van de Weem.

Bronvermelding: Dhr. Henk van de Weem.

Bronvermelding: Dhr. Henk van de Weem.

Bronvermelding: Dhr. Henk van de Weem.Hier beneden enkele Familie-Wapens. 

Bronvermelding Wapens: Drs. Gerard Lemmens.

Zie hier beneden het Wapen van de Familie Van der Cruijcen.

Hier beneden de bekende Genealooog dhr. Albert van der Cruijsen. Klik voor meer bijzonderheden op www.vemako.nl

WIE BEN IK? Mijn naam is Albert van der Cruijsen, geboren in 1930 en ik ben ruim 40 jaar werkzaam geweest als beëdigd makelaar en taxateur van onroerende goederen met een eigen kantoor. In mijn beroep kreeg ik regelmatig oude akten ter inzage, zoals eigendomsbewijzen, koopcontracten, hypotheekakten en polissen enz. Bij het doorlezen van deze stukken filosofeerde ik onwillekeurig dan vaak hoe die mensen de betreffende transactie beleefd zouden hebben en hoe zij geleefd hadden. Tijdens een werkbespreking met architect Henk van de Weem over twee oude huisjes in mijn geboorteplaats Mill, die mogelijk gesloopt zouden moeten worden voor eventuele nieuwbouw, bracht ik die gedachte ook weer eens ter sprake. Henk, een fervent onderzoeker, bracht toen direct het gesprek op zijn grote hobby genealogie. Met het argument, dat iemand, die nadenkt over de geschiedenis van andere mensen, moet toch zeker ook onderzoek doen naar zijn eigen voorouders en diens voorgeschiedenis, heeft hij mij toen overgehaald voor deze hobby.

Hier beneden info betreffende het Hollanderbroek in Mill en bijzonderheden uit het Millse DodenBoek. Bronvermelding en communicatie tussen de heren Henk van de Weem en Drs. Gerard Lemmens. Van: Jan Lange [mailto:jwm.lange@planet.nl]
Verzonden: donderdag 6 juni 2013 0:01 Aan: Henk van de Weem Onderwerp: Re: Diependael-Sluijmers. Dag Henk, Er zijn inderdaad 2 Jan Peters Diependael: ORA Land van Cuijk 606 Taxaties dd. 19.4.1718 scan 193 Mill: te Boxmeer overl. 24.3.1718 Jan Peters Diependael. Zijn broer Thomas Peters (Sluijmers) (ged. Mill 1669) is dan erfgenaam voor een stuk grond te Mill/Hollanderbroek 1 kleine morgen groot a 34 gld. (Peter Jans Lange stond er als schepen bij en keek ernaar !) Deze Jan Peters Diependael, overl. te Boxmeer is dus die ged. is Mill 1674. Zie hieronder in rood. From: Jan Lange To: Jan Lange ; Henk van de Weem Sent: Friday, March 26, 2010 12:18 AM Subject: Re: Diependael-Sluijmers> Henk v.d. Weem. Blijft de acte uit 24.9.1717, die Hans Hendriks in eerdere reactie noemt, waar Lijske Jans, wed. van Peter Nelissen, met haar meerderjarige zoon Jan Peters (ged. 1689) en verder Jan (Jan) Willems verkoopt grond in Hollanderbroek, hoek Voorstendijk, belendend oost de Achterdijk. Mill ORA 546, scan 74-75. Zijn er twee zonen Jan dan ? JA DUS, halfbroers dus !!! Gr. Jan. From: Jan Lange To: Henk van de Weem Sent: Thursday, March 25, 2010 10:26 PM Subject: Re: Diependael-Sluijmers> Henk v.d. Weem.  Henk, Jouw these, dat Jan Peters Diependael (ged. 1689) een Sluijmers is ? KLOPT DUS. Peter Nelissen Sluijmers x 3.2.1669 Mill Catharina Thomassen. Hieruit gevonden: Thomas 1669, Matthias 1671 en Jan 1674. Peter Nelissen Sluijmers is dezelfde  als de Peter Nelissen,die voor 1686 (tweedens dan) huwt met Lijske Jans, waaruit: Op 5.7.1697 wordt Matthias, de zevende zoon in niet onderbroken reeks gedoopt van Peter Nelissen x Lijske Jans. In het Doopboek Mill vind ik: 27.8.1686 Antonius; idem 21.12.1687; Joannes 21.11.1689; 6.3.1692 Petrus. Vijf zonen dus in Doopboek; de andere 2 zonen zijn als baby, niet gedoopt gestorven ?  Of toch elders gedoopt ? Wat jouw these het sterkst onderbouwt, Henk, is een acte onder aan mijn boek Dl. I, p. 182: daar wordt Jan Peters Diependael genoemd als (bloed)oom van de kinderen van Thomas Peters Sluijmers x Jenneke Reijnen. Dat ZOU kunnen betekenen, dat Jan een echte broer (geb. 1674) of halfbroer (geb. 1689) is van Thomas Peters. Jan Peters Diependael is gehuwd met Neeske Peters, d.v. Peter Hendriks Theunissen x Berber Jans. In 1699 is een Jan Peters doopgetuige bij het kind van Thomas Peters Sluijmers x Jenneke Reijnen. Qua leeftijd (10 jaar) kan het niet de Jan zijn ged. 1689, maar wel van 1674. Sluijmers is een oude naam (vanaf 1587 St. Hubert-Wanroij), dus ik denk, dat Diependael (MIlls toponiem) een latere familienaam is. Ik vind in Dodenboek Mill geen overlijden van Catharina Thomassen (hiaat 1673-1684).

Van: "Henk van de Weem" <henkweem@tele2.nl>
Onderwerp: Antw.: Parenteel Lemmens  +  AANVERWANTEN !!  ….. de formule “ VENANCIUS LEMMENS” slaat weer toe, Beste Gerard, het is als met een virus !!  ‘Die-het-vatte, vatte-het’ .  Je hebt Jan Lange en Maarten Hermanussen nog vergeten.  Daarbij weet je niet, dat Pieter Verstraaten’s egaa  Margreet een dochter is van Stiena van Dommelen uit Ledeacker, want dan ben je helemaal “compleet” !! JAN LANGE :  Peter Willem Lange  (*1736) > Petronella Peters Lange (*1774) x Johan van der Velden (*1779) > Wilhelmus van der Velden (*1808) x Hendrina van den Hark (*1808)  > Hendrica van der Velden (*1836) x Hendricus van Tienen (*1837)  CHRISJE’s  haar  OVERGROOTVADER. CHRISJE VAN TIENEN :  Reijnerus Hendrickx (*1714) x Maria Hendrix > Hendricus Reijnen (van den Hark) x Agnes Croef  (*1752,  trouwt 2de huwelijk met JOHAN VAN DOMMELEN) > Hendricus Hendrickx van den Hark (*1774) x Petronella van den Heuvel  (*1774) > Hendrina van den Hark (*1808) x Willem van der Velden > Hendrica van der Velden x HENDRICUS VAN TIENEN ! MAARTEN HERMAUSSEN:  Maarten’s   moeder is afkomstig van de Bardoel’s uit Oploo. ….. over het restant van de “reis” naar  Reijnera Jans Theunissen  LEMMENS x Petrus Aerts heb ik ooit iets genoteerd,  DATZOEKENWIJOP !! groeten, h e n k. Van: Gerard willem charles Lemmens [mailto:gerardwillemcharleslemmens@yahoo.co.uk] Verzonden: zaterdag 1 juni 2013 15:15 Aan: Henk van de Weem; Henk van de Weem; Hub Verstaaten
Onderwerp: Fw: Parenteel Lemmens Vanuit het huis van de Berenschot familie in Bilthoven (waar we gisterenavond zijn aangekomen) dit Parenteel van Henricus van Dommelen die afstamt van Reynera Jans Theunissen Lemmens x Petrus A(a)rts. Jullie zullen hierbij zien van de Weeem, van Tienen en Verstraaten afstammelingen !!! Groetjes, Gerard. - Forwarded Message - From: Willem Nabuurs <willemnabuurs@xs4all.nl>
To: Gerard willem charles Lemmens <gerardwillemcharleslemmens@yahoo.co.uk>
Sent: Sunday, 26 May 2013, 11:34 Subject: Re: Parenteel Lemmens Hoi Gerard, Zoals beloofd, de parenteel van Henricus van Dommelen voor zover ik hem kunnen samenstellen vanuit mijn gegevens (kwartierstaat en stambomen Van Dommelen, Nabuurs en Bardoel). Ik heb voor de personen waarvan ik vermoed dat ze nog leven alleen summiere informatie gegeven, i.v.m. de wet op de privacy. Zelf ben ik te vinden onder VIi-10a. In mijn stamboom Bardoel kom ik ook tegen:
- Egbertus Bardoel (1754-1820), gehuwd met Petronilla Lemmens. Van haar weet ik niets, anders dan dat zij overleed in Rijkevoort op 13 mei 1798. Komt ze ook in je Lemmens stamboom voor en heb jij meer gegevens van haar, zoals doopdatum en ouders? En ben je geinteresseerd in haar nageslacht? Ik heb 12 A4tjes stamboom Bardoel met nageslacht van dit echtpaar, waarvan overigens ook een deel al voorkomt in de bijgevoegde parenteel. En mocht je zelf hiervoor al de parenteel uitgewerkt hebben, dan ben ik uiteraard ook benieuwd wat jij hiervoor al hebt gevonden. - Hendrikus Bardoul (1847-1914), gehuwd met Gertruda Lemmens (1852-1905).  Zelfde vraag voor dit echtpaar: ben je geinteresseerd in wat ik heb over hun nakomelingen? en heb jij zelf al nageslacht voor dit
echtpaar uitgewerkt? Groeten, Willem Nabuurs.

Bronvermelding beneden: Dhr. Fred van Raaij, Alphen.

Relaties Van Raaij-Verstraaten

VIII-5. Petrus Wilhelmus van Raaij, geb. Oosterhout 6-11-1867 [akte 216], hoofd der school, ov. Wijchen 18-5-1907 [akte 32], z.v. Joannes van Raaij en Joanna Cornelia de Trazegnies, tr. Mill en Sint Hubert 10-10-1899 [akte 15] Christina Henrica Johanna [Stientje] Verstraaten, geb. Mill en Sint Hubert 28-6-1866 [akte 37], ov. Uden 27-12-1963 (97 jaar), d.v. Hermanus Verstraaten (burgemeester van Mill en Sint Hubert (1851-1898), lid der Provinciale Staten Noord-Brabant) en Maria Cornelia Bruijsten. Hermanus Verstraaten is vader van Wilhelmus Johannes Hendricus Verstraaten, ook burgemeester van Mill en Sint Hubert (1898-1933). [foto bidprentjes: henny-savenije.com/tng/showmedia.php?mediaID=85703] [foto bidprentje: henny-savenije.com/tng/showmedia.php?mediaID=85694&medialinkID=37756] Kinderen van Petrus Wilhelmus van Raaij en Christina Henrica Johanna Verstraaten: 1. Johannes Hermanus Josephus van Raaij, geb. Wijchen 9-8-1900, ov. Uden 3-4-1924  [akte 35]. 2. NN (♂) van Raaij, geb./ov. Wijchen 26-4-1901 [akte 34]. 3. Cornelia Johanna Maria van Raaij, geb. Wijchen 19-8-1902. 4. Johanna Cornelia Maria [Joke] van Raaij, geb. Wijchen 23-8-1904, ov. na 1937. 5. Hermanus Petrus Ignatius [Herman] van Raaij, geb. Wijchen 31-7-1906, onderwijzer, ov. Uden 18-2-1936 [akte 7] (ongehuwd). V. Anthonius Martinus [Antoon, Toon] van Raaij, geb. Gassel 12-5-1904 [akte 15], burgemeester van Beers (1937-), ov. Beers 25-11-1982, z.v. Cornelis Martinus van Raaij en Anna Maria Peters, tr. Beers? 9-11-1937 Anna Cornelia Jacoba Maria [Corine, Cor] Verstraaten, geb. Mill en Sint Hubert 9-8-1904, ov. Boxmeer 11-11-1961, d.v. Wilhelmus Johannes Hendricus Verstraaten (burgemeester van Mill en Sint Hubert, 1898-1933) en Mechelina Antonia Poels. De Verstraaten’s waren een bugemeestersfamilie uit Mill. Kinderen van Anthonius Martinus van Raaij en Anna Cornelia Jacoba Maria Verstraaten: 1. Marius Leonardus Antonius Vincentius van Raaij, geb. Beers -7-1943, ov. Beers 13-1-1944. 2. Kees van Raaij, Linden. 3. Wim van Raaij.

Hier beneden de Stamboom van Mevr. Mechelina Antonia Poels uit Gassel.

Bronvermelding: B.H.I.C. 's-Hertogenbosch.

Hier beneden enkele Pagina's van het Boek van de Moorsen uit Zeddam en Mill, waar ook de Moorsen uit Mill in beschreven worden door dhr. Henk van de Weem.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van de "Vrienden van Myllesheem".

Hier beneden nog enkele Toponiemen ( Herkomst van Woorden en Namen ) van Dhr. Douma B.H.I.C.

Bronvermelding: Dhr. Henk van de Weem van de "Vrienden van Myllesheem".

Bronvermelding: Dhr. Henk van de Weem van de "Vrienden van Myllesheem".

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem.

Hier beneden een Pagina over Toponiemen, Patroniemen enz. van Mensen uit Langenboom Mill e.o. van de Heemkundevereniging Felix Walter in Langenboom.

Bronvermelding: www.HeemkundeLangenboom.nl

Hier beneden bijzonderheden over o.a. de families Jan Aerts-De Vael, Huybert De Vos, Mieke Meulepas, Teuniske Reijnen, Geertje Geurts, Lijsken Croeff, Maria Jans,  enz. van drs. Jan Lange.

CROEFF nr. 18-19 hieronder  = jouw nr. 1644-1645 ? Langeboek DEEL I pag 103-104  8.Aert Peters de Vael, ged. Mill 3.2.1668, overl. Mill 6.1.1755, huwt Mill 20.12.1687 Teuniske Reijnen (zie
hieronder: bijlage kw.st. "De Vael-Sluijmers"), hertr. Mill 22.5.1689 4e gr. verwant 9. Geertje/Gerarda Geurts, ged. Mill 31.1.1664, overl. vóór 1755. ORA Mill 543 dd. 20.11.1695. 10.Hu(ij)bert Peters (de) Vos, overl. Mill 11.8.1702, lid Catharinagilde. ORA Mill 542 dd. 4.1.1676. Huwt Mill 4.10.1665 Pe(t)erke Jans, welke overl. Mill 15.2.1678; hertr. Mill
27.10.1679 3e en 4e gr. verwant 11.Maria/Marijken Jans, overl. Mill 15.1.1716 "Maria Huberts Vos", lid Catharinagilde. ORA Mill 543 dd. 3.12.1691. 16.Peter Aerts de Vael. Overl. Mill 6.4.1681.Hij heeft een broer Jan Aerts de Vael (overl. Mill 8.3.1698 (ORA Mill 543 dd.6.5.1698) x Lijsken Croeff. ORA 542 Mill dd. 8.12.1668 verkopen Aert Thobias (z.v. Tobias Jans uit Mill x Beers 11.5.1641 Theuniske Jans), Hermen Jans Smits, Hendrik Jans Bungelers aan Peter Aerts de Vael x Dircxke een huis met anderhalve bouwen weiland aan de Voordijk. Op 21.8.1670 is er een acte van opdracht van monsieur Cornelis van Coevenhoven, commies op kantoor van de heer van Cuijk aan Peter Aerts de Vael van de opgewonnen goederen van Merij Wilbers, weduwe van Wilbert Jacobs, in leven borg van Jacob Pluck (zie kw.st. Dominicussen sub IV r, nr. 40), bestaande uit een huis met anderhalve morgen bouw- en weiland aan de Krommendijk, een halve morgen bouwland aan het Klein Ven, 1 loop bouwland op Hoogveld en een halve morgen weiland aan de landweer. Hij hertr. (?) vóór 1680 Maria (waaruit kind Theodora). Hij huwt Mill 3/16.7.1667 17.Dirckske Reijnen, "Theodora Peters" overl. Mill 24.2.1671. 18.Geurt Aerts.In Inventarisatie van de Ambtman in 1665 woont Geurt Aerts op het goed van Huijbert Jans met een bouwerij, 1 paard en 3 kinderen. Op 26.2.1676 verkoopt Geurt Aerts c.s. aan Aert Willems x Merrijke anderhalve morgen bouwland aan de dijk. Hertr. na 1667 en vóór 1671 Berber Hendriks. Huwt Mill 2.2.1658 19.Jenneke Jans. 20. ? Peter Dircx Vos. Vermeld in ND 10093. 32. ? Aert Peters de Vael, huwt ca. 1635 33.Catharina. 34.Reijn Driessen, geb. ca. 1615, huwt ca. 1645 35.Merike Dircx. 36.Aert Geurts. Vermeld 12.3. en 4.9.1630 als hij door leden van de fam. Van den Heuvel
gevest wordt met landerijen (Berg, Heuvel, Beerschehoeven, Liespes) te St. Hubert en Wanroij; verder vermeld in 1662. Genoemd in de Index Cuijkse Leenregisters te Mill in 1621. Vermeld ORA L.v.Cuijk 252 dd.
17.2.1643, bel. Willem Jans Pieck en Jan Peter Sluijmers te St. Hubert. Hij huwt vóór 1630 37.Lijske. 40.Dirck Jan Peters Vos. Op 16.12.1633 is vader Jan Peters Vos overleden. Zijn vrouw Trijn is dan hertrouwd met Reijn Peters. Als voorkind wordt o.m. genoemd Dirck Jans x Jenneke. Zie kw.st. Van de Hoef sub V c, nr. 44.Hij huwt vóór 1633  14. .Jenneke. 68. Dries Aerts, geb. ca. 1580, overl. vóór 23.2.1651. (zie kw.st Van de Vorle sub III e, nr. 22 en 23).  ND 10092 noemt Dries Aerts en zijn moeder Peterke Aerts als cijnsplichtig. Hij huwt vóór 16.3.1608 69.Lijske Reijnen van den Heuvel, overl. St. Hubert 25.5.1663. Zie nr. 68. 72.Geurt Garts/Aerts, overl. vóór 10.2.1618. ND 10091 meldt dat Geurt Aerts x Met cijnsplichtig land overneemt van (zijn vader ?) Aert Gaerts x Lijs, dezen weer van (grootvader ?) Gaert Jacobs x Trijn, welke weer van (overgr.vader ???) Jacob Diercx x Baet. Hij huwt 73.Metje Reijnen van den Heuvel, huwt (?) vóór 1609 met Peter Hendriks; zij is vóór 22.10.1606 weduwe van Claes Jordens ? ND 10092 meldt Claes Jordens x Met als cijnsplichtig voor hun hofstad, later de weduwe, later Jan Kusters x
Merij. Idem voor land in het Bregsel, later de weduwe, later Aert Geurts x Lijske (nr. 36-37). Idem voor 2 morgen land, gekomen van Wilbert Peters, gelegen op Cuijckervoort, later Thomas Jordens x Hanriske. 
80.Jan Peter Vos, overl. vóór 16.12.1633. Hij huwt ca. 1600 81.Trijn; zij hertr. vóór 1633 Reijn Peters, waaruit geb. Enneke Reijnen x Eb Hendriks en Jan Reijnen Vos x Aelke Peters (zie ORA Mill 541 dd.6.7.1654). Zie kw.st. Van de Hoef sub V c, nr. 44-45; kw.st. Derks sub V hhh, nr. 22-23 en 44-45. Zie nr. 40. 136.Aert, huwt 137.Peterke Aerts. 138.Reijn Jans van/op den Heuvel, geb. ca. 1545, schepen 1578, overl. na 1614 te St. Hubert, hertr. vóór 19.12.1606 Delije Jans ? Zie kw.st. Van de Vorle sub III e, nr. 46 en 47. Op 19.12.1606 verkopen een Reijn Jans x Delije aan Hanrick Reijnen x Heijlke een huis, hof en anderhalve morgen land. Hij huwt vóór 1570 139. Lijske, overl. vóór 1606. Zie nr. 138. 146. = 138; 147. = 139.

Hier beneden bijzonderheden over de Afstamming van HOUT-BROX Uden uit MILL door dhr. P. van Hout uit Mill.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van de Vrienden van Myllesheem.

hallo JAN, ….. behalve, dat ik druk ben met de families Broeren, Croeff en Roefs, interesseert mij de familie van onze Mgr. Jacob Nelissen, de eerste Apost. Prefect in de missie van Ned. o.indie, geboortig van Mill  (*anno 1752). Zijn vader trouwde met zijn moeder , de weduwe Jan de Vael en woonde in het Meulengat. De boerderij van DE VAEL lag niet ver weg van d’AUWPASTORIE, ook wel genaamd de Looierij. Nu ineens Petronella de Vael opduikt als een stammoeder van mijn kroost, wil ik er meer van weten. Over de Ermerts van Den Hooven, heb ik een boel gegevens. Die zal ik je eerstdaags doen toekomen ! Opa HUB, jij bent goed met Mies Rovers, ook een Roefs’.  Hij kan mij het laatst bekende E-mail adres van Maurice leveren, (denk-ik) Voorts vermoed ik, dat JANNEKE somwijlen bekend is met de familie WALRAVEN. Daarover wil ik graag een “boom” opzetten ! Dat doen we volgende week woensdag !?

"Jan Lange" janlange53

Afzwaaiers uit het Millse.
1.Adriaan Croef(f)/Croeg/Kroeg huwt Uden 22.11.1685 Ida Diercx Roefs, hertr. Uden 6.6.1698 Maria Jans Theunissen Gijsberts van der Linden. Nageslacht te Uden.
Hij is broer van Willem Dircx Croeff (momber over zijn kinderen) en wrschl. z.v. Dirck Willems Croeff x Mill 27.8.1659 Peterke Aerts de Vael.
2.In Veghel vinden we Woltera/Walteria, ged. Mill 12.4.1692 d.v. Ermgard van den Hove x Jenneke Jans Theunissen Gijsberts van der Linden.
Ermgard is z.v. Geurt/Goort Ermers van den Hoven uit Mill. Woltera huwt ca. 1710 Joannes Gijsberts van Brederode/Brederoo.
De meisjes van der Linden zijn kinderen van Jan Teunissen Gijsberts van der Linden (overl. vóór 1700) x Lijsken Hendriks Jans Willems van den Groenendael.
Een Jan ged. Veghel 15.2.1625 z.v. Teunis Gijsberts x vóór 1619 Jenneke.
Hendrick Jan Willems v.d. Groenendael x Jenneke Willems Meussen xx Marijken Phlijps Janssen. Test. Veghel 6.2.1662.
Zie BHIC acten ORA Uden en Veghel onder trefwoord Hove*/Croef*.
Jan Lange

Dag Henk ea.

Diverse losse DE VAEL-gegevens

Joannes Aerts de Vael overlijdt te Mill op 8.3.1698. Hij is gehuwd met Lijske Croeff, die overlijdt te Mill op 24.4.1680. Kinderen zijn: Arnoldina (4.4.1662; get. Geraert Abel, Hendrik Jans (deze komt zeer vaak voor bij getuigen; hij is koster), Peerke Willems), Joanna (1.7.1664; get. Thijs Nabuers en Paulisken Peters (is Croeff ?)), Maria (13.8.1666; get. Hendrik Nelissen, Janneke Gerrits), Hendrik (23.8.1668, get. Peter Huiberts, Grietje Willems, Janneke Wilberts), Arnoldus (11.5.1671; get. Peter Aerts de Vael en Maria Peters) en Joanna (10.12.1673; get. Willem Lynxen ? en Catharina Aerts). Ze hebben ook een zoon Jan Jans de Vael.

Jan Aerts de Vael is getuige bij de doop van Arnoldus , zoon van Dirck Willems Croeff x Peterke Aerts te Mill op 20.9.1674. Op dezelfde dag wordt tweelingbroer Mattias gedoopt; getuige is daar Joes Aerts uit St. Anthonis en Catharina Arnoldi Peters, de moeder van Peterke Aerts ?  Is Peterke Aerts dus een De Vael ? Dit wordt ondersteund  door een verkoop door een Dirck Willems op 14.11.1678 aan Aert Peters x Catharina, de ouders van Peterke, Peter en Jan ? In de Inventaris van de Ambtman in 1665 wordt  wonend op het goed van Gerit Aben vermeld  Jan Aerts de Vael. Gerit Aben is voor 6.2.1654 gehuwd met Jenneke, waarschijnlijk ook een De Vael. Een broer van Jan Aerts de Vael is Peter Aerts de Vael. Op 8.12.1668 wordt hij als gehuwd vermeld met Dirckske; hij sterft te Mill op 6.4.1681. (24) Gerit Aben wordt op 6.2.1654 vermeld met zijn vrouw Jenneke. Deze “Joanna Gerit Aben alias de Vael” is in Mill op 24.9.1674 getuige bij de doop van Joannes, de zoon van Peter Cornelissen Sluijmers x (Mill 16.1./3.2.1669) Catharina Thomassen, de dochter van Thomas Jordens x Hanriske Leenders Jacobs. Deze Peter is de zoon van Cornelis Jans Sluijmers x (voor 1641) Maria Thijssen Jans Nabuers. Cornelis is de zoon van Jan Peters Sluijmers x (voor 1608) Anneke. De familie Sluijmers is gevest te St. Hubert op de Voort, de Beersehoeven en in de Boer. Op 23.12.1587 is sprake van Hendrik Jans Sluijmers x Jut, gegoed te Wanroij en St. Hubert en beiden voor 1611 overleden. Het kan zijn, dat deze Hendrik een oom is van genoemde Jan Peters Sluijmers en diens broers Hermen Peters Sluijmers x Lijske Hermens Reijnen. In 1665 woont Jan Aerts de Vael x Lijske Croeff op het goed van Gerit Aben. In 1645 en 1661 wordt Gerit Aeben in belending genoemd bij Cuijkervoort en de Boersebeek.

Op 24.9.1674 laten Peter Cornelis Sluijmers x  (Mill 3.2.1669) Catharina  Tomissen te Mill een zoon Jan dopen. Getuigen zijn Lambert Cornelissen Sluijmers en Joanna Gerit Aben alias de Vael. Op 1.2.1682 huwen te Mill Theodorus Peters de Vael en Elisabeth Reijnen Sluijmers; getuigen zijn haar vader  Reijn Slumers en Maria Peters. From: Henk van de Weem

To: Jan Lange (Jan Lange) ; 'Hub Verstraaten' Cc: henk van de weem ; pieter.verstraaten@home.nl ; 'Gerard willem charles Lemmens' ; 'L. Henst' ; lefsprit@home.nl ; sjefenmia.1@kpnmail.nl ; 'Janneke van eenbergen'

Sent: Tuesday, March 24, 2015 8:53 PM Subject: genealogie De Vael  hallo JAN, ….. behalve, dat ik druk ben met de families Broeren, Croeff en Roefs, interesseert mij de familie van onze Mgr. Jacob Nelissen, de eerste Apost. Prefect in de missie van Ned. o.indie, geboortig van Mill  (*anno 1752). Zijn vader trouwde met zijn moeder, de weduwe Jan de Vael en woonde in het Meulengat. De boerderij van DE VAEL lag niet ver weg van d’AUWPASTORIE, ook wel genaamd de Looierij. Nu ineens Petronella de Vael opduikt als een stammoeder van mijn kroost, wil ik er meer van weten. Over de Ermerts van Den Hooven, heb ik een boel gegevens. Die zal ik je eerstdaags doen toekomen ! Opa HUB, jij bent goed met Mies Rovers, ook een Roefs’.  Hij kan mij het laatst bekende E-mail adres van Maurice leveren, (denk-ik) Voorts vermoed ik, dat JANNEKE somwijlen bekend is met de familie WALRAVEN. Daarover wil ik graag een “boom” opzetten ! Dat doen we volgende week woensdag !? groeten, h e n k  .

Hier beneden een artikel van het Stamboom-Café van het Hobbycentrum in Mill.

Bronvermelding: Dhr. Jo van Soest en de Website www.seniorenhobbycentrum.nl

Hier beneden wat info over KAREL DE GROTE en wel hoofdzakelijk van de "Kommanderij Gemert".

Nou, ik stam in elk geval wel van Karel de Grote af ! Gr. Jan Lange

Afstamming van Karel de Grote/Carolus Magnus (2.4.748-28.1.814)     

Met dank aan de auteurs van het boek “Stammen alle Gemertenaren af van Karel de Grote ?”  en aan de website www.kareldegrote.nl.  Generatie:                                                                                                       

 1. Abraham Lange (1985), Cornelis Lange (1987), Theodericus Lange (1989), Willem Lange (1991).
 2. Johannes Wilhelmus Maria Lange (1953) x 1983 Johanna Clasina Maria Lucia Kamp (1955).
 3. Maria Johanna van der Poel (1928-2011) x 1952 Cornelis Johannes Lange (1923-1983).
 4. Francisca Arts (1898-1987) x 1927 Willem van der Poel (1894-1991).
 5. Leonardus Arts (1866-1941) x 1895 Anna Maria de Klein (1868-1926).
 6. Maria Anna Braks (1839-1909) x 1865 Jacobus Arts (1826-1893).
 7. Anna Maria Lucassen Verkampen (1818-1905) x 1839 Wilhelmus Braks (1815-1889).
 8. Anna Maria Geerts Cuijpers (1777-1845) x 1804 Joseph Claes Jans Lucassen Verkampen (1774-1840).
 9. Gerardus Harmens Cuijpers (1747-1809) x 1774 Maria Cornelissen Cornelissen Huiberts (1749-1824).
 10. Maria Lambers van de Crommenacker (1712-....) x 1737 Hermen Joosten Cuijpers (1710-1785).
 11. Lambert Lemmens (van de Crommenacker) (1673-....) x 1694 Maria Peters Vreijnssen.
 12. Lambert Lamberts (van de Crommenacker) (1645-....) x 1673 Gertrudis Hendriks.
 13. Lambert Willems (van de Crommenacker) (1615-....) x 1637 Maria Lamberts Peters Lambers (1618-....).
 14. Hendrikske Jans Dircx van Gemert (±1570-....) x vóór 1599 Willem Lemmens (van de Crommenacker).
 15. Jan Dircx van Gemert (±1540-....) x vóór 1568 Maria Hendriks van Oventgen.
 16. Dirck Dirckx van Gemert de Jonge (±1515-....) x ca. 1540 Willemke ’s Bruinen.
 17. Dierck Dierckx van Gemert de Oude (±1493-voor 1570) x na 1517 Hilleke Hendriks Vreijnssen (..-na 1563).
 18. Dierck van Gemert (±1468-vóór 20.2. 1517) x ca. 1490 Sophia NN. (....-na 14.4.1532). Bastaardzoon van:                                                                                                      
 19. Diederick VI van Gemert (±1413-vóór 12.9.1474) x ca. 1440 Foijssa Jans van Gemonden (….-na 1460).

xx voor 1474 Luitgaard Jans Smets (….-na 1482), bij wie hij ca. 1468 onwettig verwekt de bastaard Dierck van Gemert (gen. 18). Leenman van de Duitse Orde.

 1. Liesbeth van Cranenborgh (±1375- na 1433) x 1396 Diederik V van Gemert (1362-vóór 1428), zoon van Diederik IV van Gemert en Sophia van Dijnther. Leenman van de Duitse Orde.
 2. Jan van Cranenborch (±1345-±1405) x ca. 1375 Margriet Hendriks Stakenborch van Boesschot

(±1355-na 1396). Bastaardzoon van:

 1. Dirk heer van Horne, Cranenborch, Perwez , Herlaer, Duffel en Geel (....-1380) x NN. Ridder.
 2. Irmgard van Kleef (…-ca. 1351) x ca. 1312 Gerard I, heer van Horne etc. Ridder (....-1330).
 3. Dirk VIII graaf van Kleef (ca. 1255-1305) xx 1290 Margaretha van Kyburg (….-ca. 1333).
 4. Dirk graaf van Kleef (ca. 1226-1275) x 1255 Aleid van Heinsberg (…-na 1303).
 5. Dirk graaf van Kleef (….-1260) xx ca. 1226 Hedwig von Meissen (…-1249).
 6. Dirk graaf van Kleef (….-ca. 1193) x 1182 Margaretha van Holland (….-na 1203).
 7. Dirk graaf van Kleef (…-vóór 1173) x ca. 1155 Aleidis von Sulzbach (….-1189).
 8. Ida van Leuven (….-vóór 1162) x ca. 1128 Arnold graaf van Kleef (….-tussen 1147-62).
 9. Godfried I van Brabant met de baard, graaf van Leuven (±1060-1139) x Ida van Chiny (±1088-ca. 1120).
 10. Hendrik II, graaf van Leuven (±1020-1079) x Adela van de Betuwe (....-±1090).
 11. Lambert II, graaf van Leuven (±990-na 1062) x Oda van Nederlotharingen.
 12. Lambert I met de baard, graaf van Leuven (950-1015) x vóór 991 Gerberga van Lotharingen (±971-±1020).             
 13. Reinier III Langhals, graaf van Henegouwen (±920-973) x Adela van Leuven (…-961).
 14. Reinier II, graaf van Henegouwen (±880-vóór 940) x Alix van Bourgondie.
 15. Reinier I, graaf in de Maasgouw (±850-915) x Alberada (…-ca. 915).
 16. NN./ “Irmingard” (±830-....) x 846 (na schaking) Gijsbrecht I van Leuven, graaf v.d. Maasgouw (…-na 877).
 17. Lotharius I, koning van het Frankische Middenrijk (±795-855) x 821 Ermengard van Tours (...-851).  Lodewijk I, koning van het Frankische Rijk (778-840) x ca. 795 Irmingard van de Haspengouw (….-818).
 18. 40. Karel de Grote/Carolus Magnus, koning/keizer (800) van het Frankische Rijk (2.4.748-28.1.814)

xxx vóór 771 Hildegard van de Vinzgouw (758-783).

 1. Pepijn III de Korte (714-768), koning van de Franken (751-768) x ca. 743 Bertha van Laon (….-783).
 2. Karel Martel (de Hamer), hofmeijer van Frankrijk (±688-741) x Rotrude (…-724).
 3. Pepijn II van Herstal, hofmeijer van Austrasie (ca. 645-714) x ca. 691 Plectrudis (….-na 717); xx/ concubinaat Alpaida van Saksen, de moeder van Karel Martel (gen. 42).
 4. Begga van Landen, later abdisse van Andenne, (ca. 620-693) x Ansegisel van Metz, hofmeijer (ca. 610-662), zoon van Arnulf (ca. 580-640; vanaf 614 bisschop van Metz; heilige) en Dode (vanaf 614 religieuse te Trier).
 5. Pepijn I de Oude/van Landen, hofmeijer van Austrasie (±575-640) x Idoberga, later abdisse van Nijvel

(ca. 592-6.5.652).

 1. ? Carloman, Austrasische edele (ca. 550).

 

De Millenaar dhr. Frans Maas is een afstammeling van Karel de Grote, zie het begin van deze Pagina "Genealogie en Stamboom.

Bronvermelding: inmill.nl en dhr. Jo van Soest

Hallo allemaal, Karel de Grote is een breed aansprekende ingang (publiek populair!). Ben overigens ook niet zo koningsgezind! Ben echter bezig met verdere uitwerking vanaf familie Frans Maas en  familie Carel de Groot/Hemmie Jansen (ouders schoonzoon) vanaf Frans, Carel en Hemmie feiten en tijdsbeelden te achterhalen (van jong naar oud). Hierin zitten nu al diverse families uit de regio (reikend van Tilburg in Brabant via Deurne,  tot Belfeld in Limburg, Breijel en Zyflich in Duitsland en Macharen/Bemmel in Gelderland).

 Schuif as. woensdag aan; ook i.v.m. plannen 11 september met presentatie geschiedenis/genealogie. Heb al een verder afstemmend gesprek in deze met Rob Vloet (Millesheem) gehad. Hoop dat Pieter Verstraaten en Janneke van Eenbergen er ook kunnen zijn. Breng mijn digitale hulpje mee voor geval dat…P.S. Henk ik ben er nog niet toe gekomen om je rondzendingen te bestuderen; ga dit zeker doen en alvast bedankt ervoor. Groeten 

Jo van Soest.

Hier beneden nog enkele Aktes van Millse Mensen van rond 1940.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van "Mylles's Erfgoed".

Hier beneden 1 Huwelijksakte van 9 augustus 1818 van Paulus Moors en Maria Verstraaten door Burgemeester Willem Verstraaten.

Hier beneden 1 Huwelijksakte van 24 januari 1819 van Paulus Peters en Maria Bernardussen door Burgemeester Willem Verstraaten.

Hier beneden nog enkele Aktes van de fam. De Quay anno 1685.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van "Mylles's Erfgoed".

Hier beneden een krantenartikel op Facebook over een lezing betreffende de Culturele Biografie ( Landschappelijke veranderingen ) van Mil door dhr. Jan Nillesen in de Bibliotheek in Myllesweerd op 17 Januari 2017.

Hier beneden info over de Presentatie op zondag 2 april 2017 over "Mensen en hun Geschiedenis" in Myllesweerd. 

Bronvermelding: dhr. Jo van Soest.

Copyright Studio Domeinzicht ©