Gemeenschapshuis "De Wester" en Mill West.

De Stichting Wijkaccommodatie Mill-West is bij notariële akte op 3 september 1992 opgericht. De Stichting heeft ten doel het goed laten functioneren van Wijkaccommodatie “de Wester”, o.a. voor activiteiten en vergaderingen, en wel in de eerste plaats voor de buurtschappen, verenigingen en bewoners van Mill-West. In januari 1994 is het nieuwe gebouw van "De Wester” in gebruik genomen en officieel geopend in Januari 1995.

 

Hier beneden een schrijven van het Bestuur van Gemeenschapshuis De Wester van Mill West om de volgende Blunder ( Myllesweerd en BREDE SCHOOL ) Van de Millse Gemeenteraad te voorkomen.

Reactie op het voorstel van het college in de kadernota 2014 betreffende: Sluiten van de sportzaal De Wester (S4) en sluiting van De Wester (S15).  Mill, 18 juni 2013 Geachte leden van het college en de gemeenteraad, In de Koerier van 11-06-2013 hebben we een aantal voorstellen gelezen uit de kadernota 2014 die de gemeente dit voorjaar wil vaststellen. In deze nota wordt o.a. voorgesteld in het kader van bezuinigingen om het gymonderwijs dat nu in de Wester plaats vindt naar de Looierij te verplaatsen, de gymzaalfunctie van De Wester af te stoten en De Wester te sluiten. Het bestuur van De Wester is stom verbaast omdat al meerdere jaren vanuit het gemeente en politiek beloofd is dat wanneer de brede-school gerealiseerd is het gymonderwijs bij De Wester blijft. De beide basisscholen zullen zeker ook niet blij zijn om dagelijks met hun jonge leerlingen via het centrum nog meer drukke wegen en gevaarlijke verkeerssituaties te overbruggen en het extra verlies aan onderwijstijd die de route naar de Looierij met zich meebrengt. Het voorstel knelt daar er onjuiste argumenten en/of motivaties aan ten grondslag liggen. De Looierij is van een iets latere datum dan de gymzaal van De Wester, maar ook de gymattributen in de Looierij zijn wellicht niet overeenkomstig de gymlesmethoden zoals de basisscholen dat tegenwoordig zouden wensen. Het bestuur van de Wester heeft gekozen om de laatste jaren de hoogst noodzakelijke gymattributen te vernieuwen omdat wellicht attributen van de Looierij overgenomen zouden kunnen worden vanwege de toezegging van de gemeente om het gymonderwijs in De Wester te laten plaatsvinden. Voor de grote vaste installaties (waar de gemeente verantwoordelijk voor is) en een aantal gymattributen is nu het geschikte moment om een verbeterslag te maken en dus is er in samenspraak en goed overleg met de gemeente en de basisscholen prijzen en offertes opgevraagd om de verbeterslag te maken zodat in De Wester het gymonderwijs volgens vernieuwde lesmethoden aangeboden kan worden. Dit plan van aanpak is bij het college neergelegd en omdat vervangen en vernieuwen van installaties en gymattributen gecombineerd wordt kan dit alles binnen redelijke prijzen gerealiseerd worden. Overigens net als de Looierij beschikt de Wester op dit moment ook volledig over alle benodigde gymmaterialen voor het (oude) gymonderwijs. Er wordt gesuggereerd dat de onderwijsvergoeding (€9800,-) vervalt als er geen gymonderwijs meer bij De Wester gegeven wordt. Dit lijkt ons alleszins niet juist omdat deze vergoeding dan elders ingezet moet worden en dus geen besparing oplevert. Daarnaast, in het geval het gymonderwijs naar de Looierij gaat, is het de vraag of met vernieuwde lesmethoden gewerkt kan worden. 2. Wij (het bestuur en onze vrijwilligers) kunnen met trots zeggen dat De Wester van het begin dat de gymzaal onder ons beheer is deze op een hoger niveau gebracht is en dit hebben wij altijd zo weten te behouden. De kleedkamers en douches zijn (ook in belangrijke mate door eigen inzet van vrijwilligers) nog recent opgeknapt en worden uitstekend onderhouden. In het voorstel wordt gesteld dat de gymzaal niet geschikt is voor repetities van een muziekvereniging. Deze stelling is ons inziens niet juist. De zaal, met de extra genomen voorzieningen en waar drie orkesten hun oefenbasis hebben, blijkt uitstekend geschikt te zijn voor repetities. Dat er in het voorstel gesteld wordt dat door de repetities van de muziekverenigingen geluidsoverlast veroorzaakt wordt lijkt een gezocht argument om de gymzaal in een negatief daglicht te stellen. In de 10 jaar dat de harmonie Sint Willibrord en andere orkesten hun repetities in de gymzaal hebben, is nog niet ÉÉN klacht bij het bestuur binnengekomen. Dit komt met name omdat er in verleden door de gemeente en een flinke bijdrage van het Oranjefonds al voorzieningen en aanpassingen aan het gebouw zijn aangebracht. En als het dak van de gymzaal, zoals het bestuur destijds heeft voorgesteld, ook het noodzakelijke grootonderhoud had gekregen met de vereiste isolatie van deze tijd dan was niet alleen de geluidsoverdracht nog minder geweest maar had De Wester ook heel veel energie kunnen besparen in de stookkosten. Er wordt gesteld dat bij het afbouwen van de budgetsubsidie in Wilbertoord en in Langenboom het meeste draagvlak is te verwachten om een gemeenschapsaccommodatie met vrijwilligers overeind te houden. Hier blijkt duidelijk dat de schrijver van dit voorstel niet op de hoogte is van het functioneren van gemeenschapsaccommodaties. In overlegsituaties tussen de voorzitters van gemeenschapsaccommodaties is duidelijk vast komen staan dat juist De Jachthoorn en De Wester meer inzetten op vrijwilligers en dat De Wis en De Wilg vooral met betaalde krachten willen blijven functioneren. Juist De Wester heeft met de ca. 30 vrijwilligers veel betrokkenheid en participatie vanuit hun gebruikers en lokale gemeenschap. Door een goedlopende Wester te willen sluiten blijkt hier nog eens te meer dat er nog weinig visie of aanpak bestaat hoe we samen de gemeenschapsaccommodaties voor de toekomst hun functies met zo weinig mogelijk ondersteuning kunnen laten uitoefenen. Naast de 2 basisscholen, die uiteraard onze grootste klanten zijn, zijn er in De Wester een 30-tal gebruikers (zie de bijlage), groot en klein, maar allemaal gebruikers die heel belangrijk zijn voor het vervullen van behoeftes van mensen uit de buurt, dorp of streek. Exclusief de basisscholen telt De Wester gemiddeld 500 a 600 bezoeken per week. Hieruit blijkt dat aan dit soort accommodatie een duidelijke behoefte is hetgeen ook regelmatig door gebruikers zelf in de gebruikersraadvergadering gezegd wordt. Wellicht is dit intensieve en betaalbare gebruik mede te danken aan de consequente een degelijke beheersvorm van De Wester waarin de vrijwilligers een grote bijdrage vervullen. Het getuigt in de nota van weinig realiteitszin en kennis van de werkelijke situaties om te veronderstellen dat alle diverse soorten activiteiten in De Wester simpel bij Myllesweerd of Looierij op de gewenste of noodzakelijke tijden voortgang kunnen/zullen vinden of ondergebracht kunnen worden. Bijgevoegd zijn twee grafische overzichten, de uren inzet per gebruiker (excl. de scholen Kameleon en LenS) per ruimte per jaar en de bezetting van De Wester in een willekeurige week. Uit de overzichten blijkt dat de bezetting en de gebruiksintensiteit van De Wester relatief heel hoog is. Het bestuur en de vrijwilligers van De Wester zijn derhalve trots op hetgeen wat zij bereikt hebben in haar 18 jarig bestaan. Waar totaal aan voorbij gegaan wordt omdat het allemaal zo vanzelfsprekend lijkt, vervult De Wester een belangrijke gemeenschapsfunctie en brengt of behoud zij leefbaarheid in de wijk 3 en dorp. Het laatste (behoud van leefbaarheid) is wellicht het belangrijkste item waar ten  gevolge van het verdwijnen van allerlei voorzieningen bij het maken van nieuw beleid heel goed rekening mee moet worden gehouden. De Leeuwerik verdwijnt, de Kameleon verdwijnt, Ikke verdwijnt, de diverse spin-off activiteiten m.b.t. genoemde verdwijnen, enkele zaken/winkels zijn al verdwenen. Als men de afgelopen jaren beziet welke belangrijke leefbaarheidelementen in Mill-west zijn verdwenen, dan heeft juist de Wester een heel belangrijke functie in het behouden van de leefbaarheid in Mill-west en daarin een grote taak voor de toekomst. De gemeente mag zich volgens rapporten verheugen op een bovengemiddelde sociale cohesie in de dorpen en wijken, dit zal zeker mede te danken zijn aan een goed gespreide besteding van gemeenschapsgelden. Bij bezuinigingen gaat het altijd over geld, maar toekomstgericht beleid is veel meer. Voor De Wester, en dit geldt ook voor vergelijkbare accommodaties, is het voortbestaan erg afhankelijk van het hebben van enkele relatief grote gebruikers die een bepaald formaat voorziening nodig hebben. Daartussen door en omheen kunnen met dezelfde voorziening en de zelfde financiële middelen een flink aantal kleinere, maar oh zo belangrijke, middelgrote en kleine gebruikers hun activiteiten doen die mede en wellicht een belangrijk deel van het sociaal gebeuren in de wijk/dorp bepalen. Zonder input van enige gebruikers van voldoende grootte heeft een wijkaccommodatie weinig levensvatbaarheid of er moet relatief veel geld in gestopt worden en dat is juist wat we met z’n allen niet willen. Dit laatste besefte de stichting Wijkaccommodatie Mill-west al bij de opening van De Wester in 1995. Zij heeft consequent een beleid gevoerd waarbij zoveel mogelijk organisaties/personen m.b.v. vrijwilligers op een betaalbare wijze gebruik konden maken van voorzieningen en mede zo de leefbaarheid van en het sociaal gebeuren in de wijk/dorp op een goed niveau gebracht en/of gehandhaafd. Het knelt te moeten constateren dat voorgesteld wordt voor een relatief geringe bezuiniging met oneigenlijke argumentaties een zeer goed lopende wijkaccommodatie op te willen heffen waarmee niet alleen het werk van vele jaren te niet gedaan wordt maar ook de leefbaarheid van de wijk/omgeving flink wordt afgebroken. Het bestuur van De Wester en de vele tevreden gebruikers ervan zullen zich daar zeker niet zonder meer bij neerleggen.

Namens het bestuur van de Wester,

Dhr. Harry van der Linden en dhr. Ben Spanjers:

de Voorzitter en de Secretaris.

In 2011 bestond Gemeenschapshuis De Wester 15 jaar. Op 3 september 1992 is Stichting De Wester opgericht. Hier beneden het voltallige bestuur met vrijwilligers.

In 2011 werd het 10-jarig bestaan van Biljartclub "De Wester" gevierd.

In de Wester zit o.a. de bekende Millse Bridge-Club van méér dan 120 leden, de vereniging Hart in Actie, De Jeu de Boule Club enz...

Hier beneden een laatste reactie in de Neije Krant van Mill van de voorzitter van De Wester, dhr. Harry Van der Linden, op de snode Plannen van de Gemeenteraad van Mill om Gemeenschapshuis "de Wester" te sluiten.

Bronvermelding: De Neije Krant dd. 6 augustus 2013.

Bronvermelding: De Neije Krant.

Hier beneden de Website van de Bekende Bridge Club in de Wester Mill. 

Het beheer van de Wester.

De praktische uitvoering van het beheer, t.w. de dagelijkse werkzaamheden zoals contacten gebruikers, reserveringen, schoonmaak, voorraad, bardienst, etc.
is in handen van Dhr. Paul van Orsouw (1ste beheerder)
en mw. Hanny Hendriks (2de beheerder).
Zij worden ondersteund door ca. 25 vrijwilligers vooral ter ondersteuning van de Bardienst en de TD. 

Bronvermelding: De Neije Krant.

Bronvermelding: De Neije Krant.

Hier beneden een artikel in de Neije Krant van het Kersttournooi 2015 van de Millse Biljartclub in de Wester. Dhr. Henk van der Zanden werd Kampioen.

Hier beneden een Artikel uit de Neije Krant over het 20 jarig bestaan van Gemeenschapshuis De Wester in Mill West.

Hier beneden een artikel in de Neije Krant dd. 21 september 2015 over gesprekken tussen de Millse Gemeenteraad en de Wijkraad Mill West over de beloofde kleine Uitbreiding van Gemeenschapshuis de Wester i.v.m. de Sluiting en de afbraak van de Lagere School in Mill West.

Hier beneden een artikel in De Neije Krant over de Opening van de Nieuwe Millse Huiskamer in Gemeenschapshuis De Wester in Mill West op 15 november 2015.

Hier beneden de Flyer voor de Foto-Presentatie van Oud Mill c.a. op 25 Januari 2019 door Hub. Verstraaten in De Huiskamer van Gemeenschapshuis De Wester.

Bronvermelding: Dhr. Harry van der Linden.

Bronvermelding: Dhr. Harry van der Linden.

Bronvermelding: Dhr. Corné Kremers van De Neije Krant.

Bronvermelding: Dhr. Harry van der Linden.

Zie voor meer informatie over Mill West op de Pagina "De Vilheide" van deze Website.

Copyright Studio Domeinzicht ©