'

Van: "Henk van de Weem" <weem40@zonnet.nl>
Datum: 19 september 2015 22:06:25 CEST
Aan: "'Jan Lange'" <jwm.lange@planet.nl>
Kopie: "henk van de weem" <vriendenkringmyllesheem@hotmail.com>
Onderwerp: Antw.: voorgeslacht Chrisje !  bedankt JAN !

Hallo Jan, op de Pluckwolf in Beers,   BESTE JAN,   heb ik ooit een nieuw huis gebouwd voor Piet Lemmens en later nog een in Velp aan het Hoogveld voor een zusje van Piet. Verdiensten zijn allang op !  Ik heb nog wel een anekdote van Douma versus Harrie Hendrix uit Gassel over de Pluijteldijk. Archivaris Douma moest in het nieuwe komplan van Gassel een aantal historische namen verzinnen voor de burgemeester van Beers. Deze wilde op het huis van Harrie Hendrix het bordje PRUIJTELDIJK plaatsen. Over mijn lijk zei Harrie, je mag wel Bertje-Bensweg aangeven net als bij Wim Jacobs Jan van daalweg op de gevel staat. Van beide schoonvaders:  Wim Jacobs, gemeentesik en zijn schoonvader Jan van Daal wethouder. Nam Harrie als voorbeeld van gelijke rechtsbedeling,  Bertje Bens, de vader van Mies, zijn vrouw, beiden ..… allang gehemeld. De naam is er nooit gekomen. Echt, meer weet ik niet van de Pruijtels;  Douma noemde het een vermaarde familie, maar liet er zich verder niet over uit ! (Fijn toch, dat jullie en ons Christien met haar groooote schare volk er weer een paar voorgangers bijhebben, IK MOET weer aan het werk !!!) Jan, jouw naspeuringen werken lang na. Daarvoor mijn hartelijke dank ! Ik stuur je nog iets over Frans Maas, DE NAZAAT van Karel de Grote, uit Mill ?

groeten, h e n k  !  

Van: Jan Lange [mailto:jwm.lange@planet.nl]  Verzonden: donderdag 17 september 2015 19:43
Aan: 'Henk van de Weem' <weem40@zonnet.nlCC: gerard gerrits <ghmgerritsgroniger@hotmail.com>
Onderwerp: vioorgeslacht Chrisje ! Dag Henk/Gerard, dit is niet aan je aandacht ontsnapt ????

Een acte te Beers bracht licht in de duisternis: Truijken Aerts x Dirck Willems, de moeder van Luijtje Dirxx x 1688 Peter Jans Lange is een PRUIJT ! ORA Beers 466 dd 29.6.1667:  Jan Aerts (Pruijt) en zijn vrouw Ermken (Hermens); Hermen Aerts (Pruijt) en Reijn Aerts (Pruijt) en Pouwel Kallen (is Caelen van Dael) als aangewezen momboirs van de 2 onmondige kinderen (Maria en Jenneke), die Reijn Aerts verwekt heeft bij Peterken Jans; Dirck Willems en zijn vrouw Truijken (Aerts Pruijt); en Gerrit Jacops en zijn vrouw Geurtken (Aerts Pruijt) verkopen aan Jenneken Peeters, weduwe van Hendrick Jacops, en haar kinderen Aert en Peeter Hendricx en zijn vrouw Jenneken, een stuk bouwland genaamd den Pluckwolff, grenzend zuidw. aan de gemeente, westw. Hendrick Jacops, noordw. het Rijcxbroeck, oostw. de gemeijne straet. Jaarlijks belast met een afdracht aan het Gasthuis te Grave, aan het Beerse St. Anthonijs Altaar en 6 vat rogge aan de pastorie van Beers en met het onderhoud van een half hek aan het Rijcxbroeck; koopsom 425 gld.. ORA Cuijk 405 dd. 11.4.1671 scan 110: Reijn Aerts Pruijt, weduwnaar van Peterke Jans, waaruit geboren Maria en Jenneke Reijn Aerts (Pruijt), hertrouwt met Maria Geerits. Hij wordt bijgestaan van zijn kant door o.m.  zijn broer Hermen Aerts Pruijt en de verwanten Pouwel Cael van Dael en Hendrik Jans Gobbels; zij door Jan Seelen vant Rickevort, haar broers Dries en Roelof Geerits en haar aangetrouwde oom Aert Hendriks. De 2 voorkinderen krijgen ieder geld en hetgeen hen nog aankomt van Carel van Dael. Genoemde Pruijt-en zijn kinderen van Aert Dircs (Aerts) Pruijt x Beers 21.11.1619/21.1.1620 Maria Hermens van Dael. Kids:

1.Godefrida/Geurtgen ged. Beers 10.1.1621 x als Godefrida Arnoldi Preut met Gerrit Jacobs (van Kempen)  Beers 16.1.1644 2.Jacobus 1.1.1623 3.Gertrudis/Truijtjen 16.2.1625 x ca. 1656 Dirck Willems; zie hieronder. 4.Philippus 1.8.1627/29.7.1635 5.Reijn(erus) ged. Beers 29.4.1629/26.3.1636 x ca. 1662 Peterke Jans Ebben xx schepenbank/ned.dts. Cuijk 11.4./3.5.1671 Maria Geerits Zelen uit Haps

6.Joannes/Jan 3.11.1630 x Ermken Hermens, hertr. vóór (ORA Gassel 493 dd.) 5.1.1706 Maria Willems (Betouw ?), waaruit dochter Ermken Jans. Notaris de Haen Gassel 26.1.1706: Jan Aerts Pruijt, weduwnaar van Ermken Hermens. Hij overl. vóór (ORA Gassel 493) 18.2.1711; Maria hertr. Beers 11/26.4.1711 met weduwnaar Lindert van Aken te Beers. 7.Hermanus/Hermen 28.11.1632. Overl. Haps 13.12.1702. Huwt Beers 19.5.1666  Cornelia Jans, overl. Haps 17.9.1702. Dirck Willems x Truijtjen Aerts Pruijt kids ged. te Mill:

Willem (13.9.1657; get.Theunis Adriaens), Maria (22.6.1659; get. Jacob Jans en Peerken Alaerts)

Luijtjen (24.11.1660; get. Hermen Aerts (Pruijt) en Walden Jans),  x 1688 Peter Jans Lange

Willem (16.4.1664, get. Hermen Jacobs  en Geurtjen Gerrits = Geurtjen Aerts Pruijt, de vrouw van Gerrit Jacobs); In 1678 als Truijtjen is overleden is Jan Aerts (Pruijt) momber over de onm. kids van Dirck Willems. Dus:

1.Truijken/Gertrudis Aerts (Pruijt), ged. Beers 16.2.1625, overl. Mill 9.3.1675, huwt ca. 1656 Dirck Willems (Thijssen Willems). 2.Aert Dircks Pruijt, geb. ca. 1595, overl. vóór 1667, lid St. Nicolaasgilde Haps. Pachter 1657 van de Barendonck huwt Beers 21.11.1619/21.1.1620/ 3.Maria Hermens van Dael. 4.Derck Aerts Pruijt, overl. na 1652. Schepen Beers 1612-39. Huwt ca. 1595. 5.Catharina/Trijn. 6.Hermen van Dael, schepen Beers 1623-27, overl. Beers vóór 22.3.1640, (broer: Jan van Dael), huwt 7.Catharina, overl. Beers/begr. Haps 20.9.1640. Hertr. ca. (?) 1632/39 Derick Aerts Pruijt (nr. 4). In 1640 is nr. 7 nl. hertrouwd als wed. van Hermen van Dael met nr. 4. 8.Arnt Pruijt, overl. vóór 1617, huwt ca. 1565 9.Gaertken, overl. na 1631. PM. In 1448 is een Deric Proeyt uit Mill schatplichtig aan St. Catharinagasthuis te Grave Gr. Jan

datum van uitgifte: 09/20/15  

Misschien heeft een van de leden iets aan het volgende twijgje ??

1.Andreas (Andries) Drijssens (Driessen(s)), ged. Cuijk 3 dec. 1716 , waarbij get. Petrus Drijssens en Maria Driessens, Joannem Willems en Annam van Vechel. Hij werd begraven Cuijk 27 mei 1777 als Andries Anthoon Driessen, tr. 1e Hoofsgerigte Cuijk 4 mei 1749 (get. Henrico Driessens en Anna Theodora Driessens) Johanna (Helena) van T(h)ienen, ged. Beers 13 okt. 1723, get. ?, dr.v. Joannis Janssen van Thienen (ex Gassel) (tr.Beers 6 mrt. 1718) en Maria Arts (ex Boekel), overl. ?. Hij  tr. 2e Cuijk Ned.duits Geref. 30 jan. 1759 Johanna van Anraa (Anrae, Aurae, Anraij), ged. Cuijk , overl. Cuijk 21 juli 1821, welke tr. 2e Cuijk  Ned.duits Geref. 18 apr. / 3 mei 1778 Leendert van den Bogaerd(ts), Koopman te Cuijk.

7040.549 Index schepenprotocol Mill (7040.549), 22 mrt. 1768, pag. 326 -327

Andries Driessen en Johanna van Anrae echtelieden, Matthijs Rongen en Anna Theodora Driessen echtelieden, de voornoemde Andries Driessen en Jan Cuijpers als bloedmomboiren over de minderjarige kinderen van wijlen Cornelis Driessen hebben verkocht aan Theunis Teunissen van Roij en Willemina Jacobs echtelieden ongeveer anderhalve morgen hooi- of weiland in een kamp van twee morgen Kullenkamp genaamd te Mill in ’t Hollanderbroek, grenzend enerzijds Lucas Gerrits, anderzijds de zes morgen en met het ene eind Peternel Willems en met het andere eind de weetering. De ontvanger is mr. W. G. van Oijen en de landschrijver D. van Hoijtema. Aldus gepasseerd op 22 maart 1768 ten overstaan van de getuigen Laurens Verstraaten schout, Adriaen Jans Kempen en Peter van den Heuvel schepenen. 7040.441 Index schepenprotocol Cuijk (7040.441), 8 aug. 1769, pag. 819-822 Hendricus van Tits en Hendrina Martens e.l. verkopen aan Andries Driessen en Johanna van Anrae e.l. huis en hof, door verkopers thans bewoond aan de Varkensmarkt te Cuijk, oost de gemeene straat, west en zuid de Heer landschrijver Van Hoijtema, noord Hendricus Martens en Jan van den Wollenbergh. Dit voor de somma van F 480,--.

7040.441 Index schepenprotocol Cuijk (7040.441), 4 mrt. 1768, pag.695-716

Coen Marcelissen en Allegonda Wouters e.l.; Francis Geurts en Helena Martens e.l.; Joachim Geurts, meerderj. j.m.; Jacobus Jans en Hendrina Peters e.l.; Michiel Jans en Maria Peters e.l.; Bart Jans en Maria Cornelissen e.l.; Dirk Jans en Catharina Willems e.l.; Jan Jans en Thoontje Jans e.l.; Jan Troij en Maria Jans e.l.; Theodorus Gerrits en Johanna Hermens e.l.; Kersten Jans en Maria Gerrits e.l.; Jan Cornelissen en Elisabet Gerrits e.l.; Dirk Donkers en Sibilla Hendrix e.l.; Francis Albers en Helena Rutten e.l.; Gerrit Thoonen en Petronella Albers e.l.; Thijs Peters en Maria Willems e.l.; Dirske Willems wed. Arien Claassen; Jan Remmen en Hendrina Bloemen e.l.; Coen Wolters, meerderj. en ongehuwd; Hermanus van Hout en Margareta Hendrix e.l.; Huijbert Rutten en Elisabet van den Elsen e.l.; Jacomina van den Elsen en Hendrina van den Elsen, meerderj. j.d.; Christiaan Jans en Gertruijd van den Elsen e.l.; Peter Jans en Hermanus Hermse roomse armmeesters van Cuijk voor Coenraed van Hout; Andries Driessen en Johanna van Anrae; voorn. Andries Driessen en Jan Cuijpers momboirs minderj. kinderen Cornelis Driessen; Matthijs Rongen en Anna Theodora Driessen e.l.; Jan van de Voort en Theodora Driessen e.l.; alle door Geurt Coenen en Catharina Driessen in leven e.l., tevens door Anthonij Driessen en Maarten Driessen. Erfgenamen van Dirk Driessen; Jan Martinus wed. van Jenneke Gijsen; Jan Jetten en Catharina Baltussen e.l.; Peter Bijsterveld en Elisabet Baltussen e.l.; Martinus Baltussen en Petronella Sweijen e.l.; Dirk Baltussen en Jenneke Geurts e.l.; Abraham Jans en Grietje Baltussen e.l.; Jacob van den Heuij en Maria Baltussen e.l.; Martinus Leenders en Gertruijd Linsen e.l.; Rut en Gerrit Leenders, meerderj. j.m.; Willem Elbers en Grietje Leenders e.l., allen erfgenamen van wijlen Maria Martens laatst weduwe Dirk Driessen. Zij bieden aan in openbare verkoop te Cuijk en Heeswijk: bouwland in de Oeijp, oost, west en noord de gemeente, zuid de Roomse Armen van Cuijk.

Gemijnd door P. van Lottum, borg Theodorus van de Middegael en Roelof van Lith; bouwland op het Hoogveld, O erfgenamen Theonville, W stadhouder Brouwer, N de gemene wegen. Pachter Peter Rutten; bouwland, de Lijnt genaamd, O Willem Croesen, W weduwe Verheijen, Z Jan Keunen, N Hendricus Bijmans; bouwhof aan de Nieuwinkelsche Dijk, O de erfdijk, W Otte Camp, Z en N het gemene broek; bouwland, O Jan Jans, W het gemene broek, Z Casper van de Poel en Elisabet Aarts, N Van der Vegd; bouwland, O de Heer Sierlinck, W Jan Jansen, Z gemene weg, N Van der Vegd; bouwland, O Jan Jans, W erfgenamen Jan Dekkers, Z gemene weg, N Leendert Jans; bouwland genaamd de Kolk, O weduwe Verhoeven, W en N Leenderd Jans, Z gemene weg; bouwland, O weduwe Jan Martens, W het Gasthuis te Grave, Z gemene weg, N Andries Zegers. Gemijnd op F 2590,-- door Jacob van Heuij, borg J.W. Heinius en Coen Marcelissen; bouwland genaamd de Mortel en bouwland genaamd de Kluijs, O en N Kolonel Snouckaert, W gemeente, Z Jan Barten; bouwland op het Rotsveld, O Kolonel Snouckaert, W gemeente, Z en N Gerardus Theunissen; hooi- of weikamp de Breeden Camp genaamd, O Leenderd Jans, W de Heer Snouckaert, Z Gerrit Verheijen, N Godefridus Kempen; hooi- of weikamp genaamd de Crommen Camp, O Jan Thijssen, W erfgenamen Coen Willems, Z de Heren van St. Agatha, N gemene broek. Hendrik Wollenberg koopt voor zijn pupillen Gertruijd en Anna Theodora Driessen. Stelt zichzelf als borg en Andries Driessen; hooi- of weikamp genaamd het Klein Campke, O Jan van Dael, W Theodorus van de Middegael, Z diaconie van Cuijk, N Leenderd Jans. Andries Driessen koopt voor zijn dochters Gertruijd en Anna Theodora Driessen. Stelt tot borg zichzelf en medevoogd Hendrik van de Wollenbergh. Zij bieden aan in openbare verkoop te Linden: hooi- of weiland in de Croesiers Campen, O gemeente, W en Z de Heer Van Ardenne, N Leenderd Aben; bouwland genaamd het Slopgat, O erfgenamen Joris Jans, W gemene weg, Z Dirk van Kempen, N zomerdijk.

Uit het 1e huwelijk : (Bron: WieWasWie)

    1. Gertrudis (Geertruij(d)) Driessen, geb. Cuijk 9 sept. 1751, get. Cornelius van Thienen en Sibilla Jans van den Heuvel, verv. door Antonij Andriessen, dr.v. Andries Driessen en Johanna (Helena) van Thienen.  Zij overl. Cuijk en Sint Agatha 25 juli 1819, 68 jr. oud,  tr. 1e  Cuijk Nederduits Geref. 16 apr. 1769 Cornelis Peter Thijssen, tr. 2e Cuijk Nederduits Geref.  27 juni 1786 (get. Antonio Driessen en Theodora  Driessen) Henrici van Cra(e)nenburg(h), ged. Amsterdam (de Lely kerk) 21 juli 1746, get. Hendrik van Cranenburg en Elizabet Klij), Medicinae Doctor (1786,1794,1801) te Cuijk, overl. Cuijk 10 febr. 1807, zn.v. Jacobus van Cranenburg en Cecilia de Greef(f).  Zij zijn beiden getuige te Cuijk bij de dopen van kinderen van het echtpaar Henrici Reineri van Cranenburg (zijn zoon uit zijn 1e huwelijk) trouwt Cuijk  28 apr. 1799  Petronella van den Bogaart. Hij tr. 1e Cornelia Maria Aloysia Vos(ch) van Avesaat (Avezaath), geb. Tiel, dr.v. Henricus Reinerus Vos en (tr. Zutphen 6 aug. 1737) Maria Rauwers. Cornelia Maria Aloysia is overleden vóór 10 juni 1786. Uit zijn 1e huwelijk nageslacht te Cuijk en Grave.

7048.24 Index notarieel protocol Boxmeer (7048.24), 10 nov. 1815, Testament.

28 Geertrui Driessen eerst weduwe van Cornelis Peter Thijssen en laatst weduwe van Hendrik van Cranenburgh, rentmeester te Cuijk, benoemt tot erfgenamen de gezamenlijke kinderen van haar zuster Anna Theodora Driessen uit huwelijk met Theodorus Johannis Reijnders, olieslager te Cuijk, met name Pieter Johannes, tapper te Cuijk; Johanna Helena gehuwd met Daniel van der Doelen, molenaar te Megen; Maria Agatha; Maria Elisabeth en Andreas Cornelius Reijnders; allen te Cuijk; onder de last van het jaarlijks betalen aan haar halfzuster Theodora Maria Veronica Driessen en haar moeder en mijn stiefmoeder Johanna van Anrae gehuwd met Linderd van den Boogaard, koopman te Cuijk. (Er wordt geen bedrag genoemd)

Uit dit huwelijk : Bron: (Rootsweb- jhuijts@wanadoo.nl ;

http://archiver.rootsweb.ancestry.com/th/read/GEN-BENELUX/2004-03/1078177578

http://genwiki.nl/limburg/index.php?title=Van_den_Boogaart)

a.a. Elisabeth van Cranenburg, ged. Cuijk 1801.

7654.5 Index notarieel protocol Uden (7654.5), 23 nov. 1787, testament.

49 Cecilia de Greeff, weduwe van J. van Cranenburgh. Universeel erfgenaam is haar enige zoon Hendricus van Cranenburg, medicine docter in tweede huwelijk met Geertruij Driessen. Bij vooroverlijden van haar zoon, erven de twee kinderen uit zijn eerste huwelijk met Cornelia Voss, te weten Hendrik Reijnier en Cecilia Elisabeth. Indien er kinderen uit het tweede huwelijk zijn, alles in gelijke delen. Advocaat Jacob J. van Berchum is voogd over de minderjarige kinderen en advocaat en landrentmeester J.J. van Willigen, toeziende voogd.

7048.8 Index notarieel protocol Boxmeer (7048.8), 24 febr. 1820, Overeenkomst.

59 Maria Petronella van de Bogaard, particuliere te Cuijk, weduwe van landschrijver Hendrik Reinier Cranenburg, voor zich en als moeder en voogd over haar vijf minderjarige kinderen, met name Cornelia, Johanna, Henricus, Franciscus en Reinier, in bijzijn van de toeziende voogd Francis van de Bogaard, rentenier te Boxmeer; is erfgename van wijlen Geertrui Driessen, laatst weduwe van Hendrik van Cranenburg, med. Doctor, zijnde in leven haar schoonvader, die in zijn eerste huwelijk was getrouwd met Cornelia Maria Alouisa Vosch van Avezaat; ter eenre zijde. Verwijzing naar akte van 07.08.1819, opgemaakt voor het vredegerecht kanton Boxmeer. Christiaan Hermans, kuiper te Cuijk, gehuwd met Theodora Maria Veronica Driessen, halfzuster van Geertrui Driessen voornoemd; Peter Johannes Reijnders, herbergier en Andries Cornelis Reijnders, particulier, beiden te Cuijk; Daniel van de Doelen, molenaar te Megen, gehuwd met Johanna Helena Reijnders; Theodorus van Hout, brouwer te Katwijk-Cuijk, gehuwd met Maria Elisabeth Reijnders; allen als erfgenamen van wijlen Theodora Driessen uit haar huwelijk met Theodorus Johannes Reijnders en zus van Geertrui Driessen; ter andere zijde. Comparanten zijn het oneens over het testament van 10.11.1815 van Geertrui Driessen voornoemd, opgemaakt voor notaris Mathias van de Voordt te Cuijk, waarbij ook vermeld werden als rechthebbenden Johannes Cornelis van der Wielen en zijn vrouw Cecilia Elisabeth Cranenburg, wonend te Cuijk. Geertrui Driessen bezat in vruchtgebruik gedurende haar leven een kapitaal van f 9.071,--, waaronder inbegrepen een bedrag van f 7.323.85 afkomstig uit de nalatenschap van Cecilia de Greef, weduwe van Jacobus van Cranenburg, zijnde de moeder van med. Doctor Hendrik van Cranenburg. Comparant ter eenre zijde gaat akkoord met de ontvangst van obligaties met een totale waarde van f 4.535,51, welke ten laste zijn van Engel de Klein te Deursen van 13.09.1780; 7133.2 Index notarieel protocol Wanroij (7133.2), 8 juli 1813, Schuldbekentenis.

138 Henricus Jordens Hammen, landbouwer te Wanroij en zijn vrouw Anna Maria Aerts, verklaren 2.030 francs schuldig te zijn aan Maria Petronella van den Bogaart, weduwe van H.B. van Cranenburg te Cuijk, volgens een obligatie van 01.02.1803 op naam van Henricus Cranenburg, thans overleden, medicine doctor en diens vrouw G. Driessen. Als borg stellen zij een huis, graanschuur, turfschuur, bakhuis, moeshof, bouw- en weiland; een perceel bouwland bij de Roodebeek; bouw- en weiland genaamd Het Nieuw; twee weilanden genaamd Hamseweide en Broekkantsewei en een perceel bouwland. Hier rust ook nog een hypotheek op van 2.030 francs ten voordele van Willem Martens te Wanroij. Verder stellen zij nog als borg twee percelen bouwland en een huis met moeshof en weiland. Als extra borgen stellen zich Jorden Hammen, rentenier te Wanroij en Thomas Toonen, landbouwer te Haps. 7129.5 Index notarieel protocol Mill (7129.5), 15 juni 1818, Verklaring.

150 Maria Petronella van den Boogaart weduwe van Hendricus Reinier van Cranenburg, in leven secretaris van de hoofdbank van Cuijk, verklaart f 1.000,-- ontvangen te hebben van Gerardus Jordens Hammen en zijn vrouw Anna Maria Aardts, landbouwers te Wanroij. Het betreft de aflossing van een schuldbekentenis opgemaakt voor notaris Reijnen te Wanroij van 08.07.1813. Als borg waren gesteld een huis met schuur, schop, bakhuis, moeshof en aangelegen bouw- en weiland en nog een huis met moeshof en weiland te Wanroij. 7048.42 Index notarieel protocol Boxmeer (7048.42), 31 juli 1857, Openbare verkoop. 222 Op verzoek van Petronella van den Boogaard weduwe van Henricus Renier van Cranenburg, rentenierster te Cuijk, openbaar verkopen van te velde staande haver, aan de Steenoven te Cuijk, voor een totaalbedrag van f 129,--.

Uit het 2e huwelijk : (Bron:BHIC)

    1. Antonius Driessen, ged. Cuijk 21 apr. 1765, get. Godefridus Coenen, Segerum Jans, Anna Theodora Driessen en Mariam Hoogers, overl. Cuijk 6 mei 1793, ongehuwd ?

7040.612 Index schepenprotocol Land van Cuijk (7040.612). 30 juli 1793, pag. 23-26.

6 Taxatie van de goederen te Cuijk, Haps en Linden nagelaten door Antoon Driessen, meerderjarig jongman, overleden 6-5-1793 te Cuijk en vanwege te late aangifte voor de dubbele 20e penning is belast: Te Cuijk: 1/10 part in een stuk bouwland in de Oeijp, genaamd Maalsbroek, groot in het geheel 2 mergen, oost Derk Bulsing, west de erfgenamen Theodorus Jacobs, zuid Jan Barten, noord Kersten Roelofs; 1/10 part in een stuk bouwland en weikamp, groot in het geheel 2 mergen, genaamd de Arkemee, oost de Groene Straat, west de gemene Maasdijk, zuid het Arkemees dijkje, noord Gerardus Theunissen; 1/10 part in een weikamp, genaamd Preuteldijkje, groot in het geheel 1 mergen, oost Tomas Toonen, west Tomas Gerrits, zuid de erfgenamen van de Heer Verhorst, noord Hermen van de Heuvel; 1/30 part in een bosje hiep- en ander hout, groot in het geheel ½ mergen, oost de Roomse Armen van Cuijk, west en zuid de gemeente, noord de Heer Spengler; 1/20 part in huis en hof, oost de gemene straat, west W. van der Wielen, zuid de Heer Ardenne, noord Hendrikus Martens en Jan Wollenberg. Met 1/5 part in een waterput; 1/20 part in een kapitaal van F 600,-- volgens rentebrief 1-3-1762 ten laste van Maria van Bergen weduwe van Jan Hoogers en haar kinderen en gehypothekeerd in huis en hof aan de Varkensmarkt te Cuijk. Te Haps: 1/20 part in een stuk bouwland en bos, het Putsel genaamd, groot in het geheel 1 ½ mergen, oost en west Johannes Geurts, zuid en noord de gemeente. Te Linden: 1/20 part in een stuk hooi- of weiland, genaamd de Donk, groot in het geheel 1 ½ mergen, oost en noord de Vorst van Hohenzollern, west Zijne Hoogheid, zuid de Heer van Overschie; 1/10 part in 1/144 part in het Katwijkse Veer op de Maas en de waard daarbij horend. Totale taxatie F 310-17-4.

Vervolg :Getaxeerd door Lambertus Johannes Brouwer, gesubst. schout Peeter van Woelderen, Marinus Adrianus van Ardenne, Toon de Bruijn, Loef Loeffen en Francis Coenen, schepenen. Kantlijn: eed gedaan door Leenderd van den Bogaard, stiefvader van de overledene.

    1. Theodora Mariae Veronica Driesse(n), ged. Cuijk 22 nov. 1767, get. Mathias Rongen, Gertruijdis Driessen en Annam Driesse, overl. Cuijk en St. Agatha 29 nov. 1836, 69 jr. oud,  tr. Cuijk Nederduits Geref. 11 mei 1794  Christiaan Hermans, ged.  22 nov 1751, get. Christianus Gerits en Gisberta Kerstens, ver.v. door Arnolda Simons, Kuijper te Cuijk, overl. Cuijk 9 aug. 1831, 79 jr. oud,  zn. v. Joannes Hermans en Adriana Kerstens.

Christianus Hermans is samen met Adriana Kerstens te Cuijk 26 okt. 1791 getuige bij de doop van Joannes Wintjens, zn.v. Jacobi Wintjens en Agathae Hermans.

Hij is samen met Antonia Langen te Cuijk 11 jan. 1796 getuige bij de doop van Christina Wintjens, dr.v. Jacobi Wintjens en Agathae Hermans.

7128.117 Index notarieel protocol Grave (7128.117), 10 jan. 1788, Testament.

24 Jan Hermans en Adriana Kerstens, echtelieden wonende te Cuijk nomineren tot hun universele erfgenamen de drie kinderen met name Georgius Hermans; Christiaan Hermans en Agatha Hermans gehuwd met Jacobus Wientjes, ieder voor een derde part in alle goederen. De erfgenamen besluiten na rijpe overwegingen en beoordeling van de staat van de boedel, de penningen, de meubilaire goederen, bestaande in linnen en wollen, een bed met toebehoren, koper en tin, tezamen voor driehonderd eenentachtig gulden te verstrekken aan voornoemde Agatha Hermans, als uitzet voor haar huwelijk met Jacobus Wientjes ter voldoening van haar een derde portie. Voorts willen de testateurs dat hun dochter Agatha Hermans en hun schoonzoon Jacobus Wientjes, haar broers Georgius en Christiaan Hermans hun voorschreven porties rustig en vredig laten bezitten en genieten. 

7048.8 Index notarieel protocol Boxmeer (7048.8), 24 febr. 1820.

59 Maria Petronella van de Bogaard, particuliere te Cuijk, weduwe van landschrijver Hendrik Reinier Cranenburg, voor zich en als moeder en voogd over haar vijf minderjarige kinderen, met name Cornelia, Johanna, Henricus, Franciscus en Reinier, in bijzijn van de toeziende voogd Francis van de Bogaard, rentenier te Boxmeer; is erfgename van wijlen Geertrui Driessen, laatst weduwe van Hendrik van Cranenburg, med. Doctor, zijnde in leven haar schoonvader, die in zijn eerste huwelijk was getrouwd met Cornelia Maria Alouisa Vosch van Avezaat; ter eenre zijde. Verwijzing naar akte van 07.08.1819, opgemaakt voor het vredegerecht kanton Boxmeer. Christiaan Hermans, kuiper te Cuijk, gehuwd met Theodora Maria Veronica Driessen, halfzuster van Geertrui Driessen voornoemd; Peter Johannes Reijnders, herbergier en Andries Cornelis Reijnders, particulier, beiden te Cuijk; Daniel van de Doelen, molenaar te Megen, gehuwd met Johanna Helena Reijnders; Theodorus van Hout, brouwer te Katwijk-Cuijk, gehuwd met Maria Elisabeth Reijnders; allen als erfgenamen van wijlen Theodora Driessen uit haar huwelijk met Theodorus Johannes Reijnders en zus van Geertrui Driessen; ter andere zijde. Comparanten zijn het oneens over het testament van 10.11.1815 van Geertrui Driessen voornoemd, opgemaakt voor notaris Mathias van de Voordt te Cuijk, waarbij ook vermeld werden als rechthebbenden Johannes Cornelis van der Wielen en zijn vrouw Cecilia Elisabeth Cranenburg, wonend te Cuijk. Geertrui Driessen bezat in vruchtgebruik gedurende haar leven een kapitaal van f 9.071,--, waaronder inbegrepen een bedrag van f 7.323.85 afkomstig uit de nalatenschap van Cecilia de Greef, weduwe van Jacobus van Cranenburg, zijnde de moeder van med. Doctor Hendrik van Cranenburg. Comparant ter eenre zijde gaat akkoord met de ontvangst van obligaties met een totale waarde van f 4.535,51, welke ten laste zijn van Engel de Klein te Deursen van 13.09.1780; Vervolg: ten laste van Cornelis te Overlangel van 01.06.1819 en van Peter van de Wiggelaar te Velp van 27.02.1783.

Uit dit huwelijk : (Bron: WiewasWie; BHIC)

c.a. Joannes Antonius Hermans, ged. Cuijk R.K. 17 jan. 1795, get. Leonardus van den Bogaart en Adriana Kerstens.

c.b. Andreas (Andries) Hermans, ged. Cuijk 27 mrt. 1796,  get. Leonardus van den Bogaart en Joanna van Anrae, Koopman, Winkelier, overl. Cuijk 8 okt. 1872, 76 jr. oud, tr. Linden 15 sept. 1841 Anna Maria Manders, geb. Linden  4 febr. 1810, overl. Cuijk 30 jan. 1900, dr.v. Joannes Lambertus Manders, Molenaar te Erp en Cuijk,  en Elisabeth Klara Petersdr.  Scheij. (Bron: Jan Manders – Stamboom van een Familie Manders, Deel I, pag. 123 ) 

                Uit dit huwelijk : (bron: WieWasWie; BHIC)

c.b.a. Theodora Johanna Martina Hermans, geb. Cuijk 11 nov. 1842, overl. ald. 21 jan. 1843, 2 mnd. oud.

c.b.b. Theodora Johanna Elisabeth Hermans, geb. Cuijk en Sint Agatha  26 nov. 1843, overl. Cuijk 28 mrt. 1925, 81 jr. oud, tr. Cuijk 19 sept. 1871 Petrus Hermanus Hubertus van Aernsbergen, geb. Nijmegen 29 aug. 1828, Medicine Doctor (1871), Geneesheer (1897), overl. Cuijk 26 jan. 1897, 68 jr. oud, zn.v. Jacobus Hermanus van Aernsbergen en Anna Ursula Voss. Zij wonen Grotestraat 44 te Cuijk.

                Uit dit huwelijk : (Bron;WieWasWie;BHIC)

c.b.b.a. Jacobus Hermanus Antonius Maria van Aernsbergen, geb. Cuijk 22 sept. 1872, overl. Venraij (Lb.) 25 sept. 1937.

c.b.b.b. Andries Herman Petrus Johannes van Aernsbergen, geb. Cuijk 24 jan. 1875, Sigarenfabrikant (1902),  overl. Veghel 27 okt. 1955, 80 jr. oud, tr. Maria Josephina Hermine Gisbertz (Giesberts), geb. Goch (Dld.) , overl. Cuijk 22 jan. 1928, 49 jr. oud, dr.v. Eduard Gisbertz en Anna Duprée.

                                                                              Uit dit huwelijk : (Bron: WieWasWie;BHIC)

c.b.b.b.a. Petrus Eduardus Theodorus van Aernsbergen, geb. Cuijk 6 juli 1902, overl. Heerlen 17 febr. 1915, 12 jr. oud.

c.b.b.b.b. Anna Jacoba van Aernsbergen, geb. Cuijk 12 aug. 1903.

c.b.b.b.c. Theodora Lamberta Maria van Aernsbergen, geb. Cuijk 25 aug. 1906, overl. Cuijk 29 apr. 1907.

c.b.b.b.d. Theodora Lamberta Maria van Aernsbergen, geb. Cuijk 22 juli 1908, overl. ald 18 apr. 1909.

c.b.b.b.e. Theodora Lamberta Maria van Aernsbergen, geb. Cuijk 8 mei 1910, overl. ald. 13 mei 1910.

c.b.b.b.f. Eduardes van Aernsbergen, geb. Cuijk 25 juli 1911.

c.b.b.b.g. Jacobus van Aernsbergen, geb. ca. okt. 1919, overl. Cuijk 11 jan. 1920, 3 mnd. oud.

c.b.c. Lambertus Christianus Andreas Hermans, geb. Cuijk 22 febr. 1846, Pastoor te Haps, overl. Haps 18 nov. 1922, 76 jr. oud.

c.b.d. Elizabeth Anna Hermans, geb. Cuijk 28 dec. 1847, overl. Cuijk 12 mei 1849, 1 jr. oud.

c.b.e. Christianus Franciskus Hermans, geb. Cuijk 15 mrt. 1850, Grossier in Koloniale waren, Koopman, Tabakskerver (1876), overl. Cuijk 2 okt. 1940, tr. Veghel 11 juli 1876 Maria Elisabeth Scheij, geb. Veghel 5 juli 1844, wede v. Hendrikus Antonius van der Heijden, dr.v. Johannes Scheij en Elisabeth van Hoof. Zij wonen Molenstraat 96 te Cuijk.

                                    Uit dit huwelijk : (Bron: WieWasWie; BHIC)

c.b.e.a. Andreas Johannes Lambertus Antonius Hermans, geb. Cuijk 18 apr. 1877, overl. ald. 23 juni 1878. (Bron: Bevolkingsreg.)

c.b.e.b. Elisabeth Henrica Anna Maria Hermans, geb. Cuijk 7 sept. 1878, tr. Cuijk 16 mei 1903 Reinier Christiaan Alphonsus van Cranenburgh, geb. Cuijk 1 aug. 1873, Cand. Notaris (1903), Notaris (1917), zn.v. Hendrikus Ludovicus Antonius van Cranenburgh, Leerlooijer (1873) en Ludovica Maria Clara Hendrika Rijke.

                Uit dit huwelijk o.a. : (Bron: WieWasWie;BHIC)

c.b.e.b.a. Christiaan Joseph Louis van Cranenburgh, geb. Haarlem  ca. 1 juli 1917, overl. Haarlem 31 juli 1917, 30 dgn. oud.

c.b.e.c. Andreas Antonius Franciscus Josephus Hermans, geb. Cuijk 31 aug. 1880.

c.b.e.d. Maria Lamberta Antonia Christiana Hermans, geb. Cuijk 12 okt. 1882, overl. Boxmeer 2 mei 1962, 79 jr. oud, tr. Cuijk 19 nov. 1906 Wilhelmus Johannes Franciskus Nuijens, geb. Zevenhoven ca. 1875, Geneesheer, zn.v. Franciskus Johannes Nuijens, Geneesheer  en Gerardina Wilhelmina Oldenwelt.

                Uit dit huwelijk : (Bron: WieWasWie ; BHIC)

c.b.e.d.a. Franciscus Johannes Christiaan Jozef Nuijens, geb. Boxmeer 28 okt. 1907, overl. ald. 17 nov. 1907.

c.b.e.d.b. Franciscus Johannes Christiaan Jozef Nuijens, geb. Boxmeer 11 okt. 1908.

c.b.e.d.c. Elisabeth Maria Theresia Wihelmina Nuijens, geb. Boxmeer 2 nov. 1910.

c.b.e.d.d. Wilhelmina Gerardina Maria Josepha Nuijens, geb. Boxmeer 1 mrt. 1913.

c.b.e.e. Henrica Maria Bernardina Christiana Hermans, geb. Cuijk 15 juli 1884.

c.b.e.f. Andreas Hermans, geb. Cuijk 21 jan. 1886.

c.b.f. Andreas Hendrikus (Henricus) Hermans, geb. Cuijk 14 mrt. 1852, student , vertrekt 25 mei 1877 naar Utrecht, overl. Gennep 12 juni 1936, 84 jr. oud, tr. Beers 24 okt. 1883 Gerarda Theodora Antonia Thijssen, geb. Beers 31 mrt. 1857, dr.v. Peter Hendricus Thijssen en Wilhelmina Bardoel.

                                                                              Uit dit huwelijk :

c.b.f.a. Andreas Hermans, geb. Gennep 11 aug. 1884, overl. Nuenen, Gerwen en Nederwetten 10 okt. 1952, tr. 's-Hertogenbosch 14 juli 1914 Henriette Johanna Cornelia Grasso, geb. 's-Hertogenbosch ca. 1890, dr.v. Henricus Adrianus Martinus Grasso en Hermine Wilhelmine Johanne Henrike Kamp.

                Uit dit huwelijk :

c.b.f.a.a. Frida Elisabeth Maria Hermans, geb. ca.1916, overl. Nijmegen 17 dec. 1944.

c.b.f.a.b. N.N. Hermans, levenloos geb. dochtertje Gennep 17 sept. 1918.

c.b.f.b. Wilhelmina Hermans, geb. Gennep 16 dec. 1886.

c.b.f.c. Wilhelmina Hermans, geb. Gennep 10 mrt. 1888, overl.ald. 10 mrt. 1888.

c.b.f.d. Wilhelmna Hermans, geb. Gennep 7 apr. 1889.

c.b.f.e. Anna Maria Henrica Hermans, geb. Gennep 28 mei 1892, tr. Gennep 2 sept. 1918 Carolus Wilhelmus Paulus Maria Hüffer, geb. Haarlem ca. 1890, Kand. Notaris, zn.v. Carolus Wilhelmus Paulus Maria Hüffer en Johanna Maria Amalia Wilde.

c.b.f.f. Francisca Lamberta Gerarda Hermans, geb. Gennep 28 mei 1892, tr. Gennep 13 aug. 1923 Winfried Albert Janssen, geb. Goch (Dld.) 11 dec. 1892, Fabrikant,  overl. Gennep 22 juli 1951, zn.v. Max Janssen en Maria Clotilda van den Boogaart.

c.c. Joanna Hermans, ged. R.K. Cuijk 11 sept. 1798.

c.d. Catharina Hermans, ged. R.K. Cuijk 28 dec. 1799, get. Jacobus Wintgens en Gertrudis Driessen.

c.e. Anna Theodora Hermans, ged. Cuijk R.K. 1 sept. 1801, get. Jacobus Wintjens en Gertrudis Driessen, overl. Cuijk 25 aug. 1859,  58 jr. oud.

c.f. Adriana Hermans, ged. R.K.Cuijk 29 apr. 1804, get. Nicolaus Claassens en Adriana van de Bungelaar.

    1. Anna (Johanna) Theodora Driessen, ged. Cuijk ca. 1760, overl. Cuijk 9 mrt. 1795, tr. Cuijk  13 mei 1781 (get. Antonio Driessens en Theodora Augustina van de Middegaal)  Theodorus Johannes Reijnders, ged. Cuijk 5 jan. 1756, get.  Hubertus Jacobs en Henrica van Lottum verv. door Theodori van de Middegael,  Olieslager, Schepen van Cuijk ca.1800,  overl. Cuijk 12 nov. 1822, 68 jr. oud, zn.v. Peter Reinders en Agat(h)a van de(n) Middengaal.

7127.9 Index notarieel protocol Cuijk (7127.9), 11 juni 1787, testament.

109 Hermanus van de Middegaal, ongehuwd, maakt zijn testament. Erfgenamen zijn Reinier Augustinus Reinders gehuwd met Hermina Cuijpers en Theodorus Johannes Reinders gehuwd met Anna Theodora Driessen.

7040.420 Index schepenprotocol Cuijk (7040.420), 21 juni 1799, pag. 287-289.

113 Maria Hutten weduwe van Derk Bulsing heeft verkocht aan Theodorus Johannes Reijnders weduwnaar van Anna Theodora Driessen een huis, schuur en moeshof met daarin losse pannen, plavuizen, hout, stenen; de putwip en vork liggende buiten het erf; verder balkhouten en alles wat zich thans in het huis e.d. bevindt en aan de weduwe transportant toebehoort, met uitzondering van wat zich bevindt in de door transportant gebruikte kamer aan de Beestenmarkt te Cuyk, palende oost en noord de gemene straten;west Hendrik Smits en zuid Theodorus Martens met halve heg tussen getransporteerde erf en Theodorus Martens. Idem: een stuk bouwland in de Oeijp onder Cuyk.

7040.446.B Index schepenprotocol Cuijk (7040.446.B), 13 okt. 1808, pag. 317-323.

37 Procureur P.L. Muller als gelaste van H.F. Spelthaan te’s Hertogenbosch na beslaglegging op goederen van Adam Eijsfelder en Maria Clabbers echtelieden wonende te ‘s Hertogenbosch, welke goederen zijn nagelaten door Geertruij Clabbers weduwe van L. de Rooij verkoopt de navolgende goederen: De helft in een huis, bestaande uit vier woningen onder één dak, zijnde nr 133a, b en c en de aangelegen moeshof en bouwland, zoals op 14 juni 1805 aan Geertruij Clabbers weduwe van L. de Rooij is getransporteerd en tevens met de helft van 2/3 van op het erf staande waterput, waarvan 1/3 deel aan het erf van Roelof van Gemert behoord, grenzend Roelof van Gemert, oost den Roomschen Armen van Cuijk en zuid en noord de gemeene Wegen, met last voor zo ver deze helft aangaat dat de kopers gehouden zijn Hendrikus van de Poel en Willemijn Beterings echtelieden te laten wonen en gebruiken het huisje, hof en land aan den Sandberg, zolang Willemijn Beterings leeft, zonder dat zij iets verschuldigd zijn. Tevens zijn kopers verplicht huisje te onderhouden en alle lasten te betalen, zoals eerdergenoemde Geertruij Clabbers in haar testament van 5 maart 1808 heeft beschreven. Het geheel wordt ingezet op 400 gulden en gemijnd op 100 gulden door Matthijs Gerrits. Na het doen van hoogen wordt het goed gekocht door Josep Arts en deze verklaart dat hij de koop gedaan heeft voor eerdergenoemde Matthijs Gerrits. Borgen zijn Theodorus Johannes Reinders en Aart Mooren uit Oeffelt. De koop is gedaan in aanwezigheid van Antoon van Leeuwen loco-schout, Thomas van Duijnhoven en Theodorus Johannus Reijnders schepenen.

7048.24 Index notarieel protocol Boxmeer (7048.24), 10 nov. 1815, Testament.

28 Geertrui Driessen eerst weduwe van Cornelis Peter Thijssen en laatst weduwe van Hendrik van Cranenburgh, rentmeester te Cuijk, benoemt tot erfgenamen de gezamenlijke kinderen van haar zuster Anna Theodora Driessen uit huwelijk met Theodorus Johannis Reijnders, olieslager te Cuijk, met name Pieter Johannes, tapper te Cuijk; Johanna Helena gehuwd met Daniel van der Doelen, molenaar te Megen; Maria Agatha; Maria Elisabeth en Andreas Cornelius Reijnders; allen te Cuijk; onder de last van het jaarlijks betalen aan haar halfzuster Theodora Maria Veronica Driessen en haar moeder en mijn stiefmoeder Johanna van Anrae gehuwd met Linderd van den Boogaard, koopman te Cuijk. (Er wordt geen bedrag genoemd)

Uit dit huwelijk o.a.: (Bron:BHIC;Geneanet)

d.a. Peter Johannus (Joannes) Reijnders (Reinders), ged. Cuijk  20 juni 1782, Herbergier, Landbouwer, overl. Cuijk 23 dec. 1829, 47 jr. oud, tr. 1e Maria Bruijsten (Bruysten, Brijsten), ged. Overasselt 16 juni 1781, get. Franciscus Willems en Johanna Willems,  Landbouwster, overl. Cuijk 30 mrt. 1825, 42 jr. oud, dr.v. Jacob Bruijsten en Willemina Lamers. Hij tr. 2e Cuijk en Sint Agatha 24 juli 1827 Maria van den Heuvel, geb. Cuijk 18 dec. 1785, Logementhoudster (1855), dr.v. Hermannus van den Heuvel en Gertruij van Heuij. Maria van den Heuvel tr. 2e Escharen 14 mei 1847 Joannes Boumans, geb. Wanssum ca. 1792, Tapper, zn.v. Peter Boumans en Agneta Geurts. Hij tr. 1e Catharina Rijnders. Maria van den Heuvel tr. 3e Escharen 10 nov. 1855 Arnoldus Poos, geb. Mill en Sint Hubert ca. 1814, Landbouwer zn.v. Marten Poos en Margarita van de Wiel.

7127.39 Index notarieel protocol Cuijk (7127.39), 14 ju;li 1827.

126 Op verzoek van Peter Johannes Reijnders, olieslager te Cuijk, weduwnaar van Maria Bruijsten, overleden te Cuijk op 30.03.1825, als vader en voogd over zijn vijf nog minderjarige kinderen, met name Anthonius Theodorus, Maria Johanna, Helena Cornelia, Jacobus Antonius en Renier Augustinus en de meerderjarige kinderen Wilhelmina Johanna en Theodora Antonia, met Lambert Bruijsten, bouwman te Nederasselt, als toeziende voogd; opmaken van de inventaris. Eerste comparant wil gaan hertrouwen. Zie ook akte 128.

7048.29 Index notarieel protocol Boxmeer (7048.29). 29 apr. 1830.

104 Maria van den Heuvel, zonder beroep te Cuijk, weduwe van Peter Johannes Reijnders, met wie zij twee jaar in gemeenschap van goederen gehuwd is geweest, ter eenre zijde en Lambert Bruijsten, bouwman te Overasselt, als voogd en Theodorus van Hout, bierbrouwer te Katwijk, als toeziende voogd over Anna, Renier, Cornelia, Theodora, Jacobus en Willemina Reijnders, allen minderjarige kinderen van wijlen Peter Johannes Reijnders en wijlen Maria Bruijsten, beiden overleden te Cuijk, alsmede de meerderjarige kinderen Maria en Antoon Reijnders, comparanten ter andere zijde; verklaren dat comparant ter eenre zijde f 200,-- krijgt, terwijl f 200,-- is voor de comparanten ter ander zijde.

               Uit het 1e huwelijk o.a.:(Bron: BHIC)

d.a.a. Antoon (Antonius) Theodorus Reijnders, ged. Cuijk ca. 1805, Olieslager (1850), Rentenier (1878), overl. Cuijk 3 juni 1878, ongehuwd.

d.a.b. Maria Joanna Reijnders, geb. Cuijk 26 sept. 1809, overl. ald. 15 okt. 1853, 46 jr. oud,  tr. Cuijk  29 mei 1843 Hendricus Augustinus van Thiel, geb. Cuijk 28 aug. 1810, Gedeligeerde bij ‘S Rijks Belastingen,  Gemeente Secretaris (1858), overl. Cuijk 29 nov. 1858, 48 jr. oud, zn.v. Arnoldus van Thiel en Henrica Jacoba Postulart.

               Uit dit huwelijk : (Bron: WieWasWie)

d.a.b.a. Arnoldus Petrus Jacobus (of Johannes) van Thiel, geb. Cuijk 12 mrt. 1844, Rijksambtenaar, overl. Amby 5 jan. 1923, tr. Noorbeek 26 aug. 1884 Maria Amalia (Cornelia)  Bom, geb. Noorbeek 14 aug. 1858, overl. Maastricht 25 dec. 1950, 92 jr. oud, dr.v. Jan Pieter Bom, Landbouwer en Maria Cornelia Henssen.

                               Uit dit huwelijk :

d.a.b.a. Maria Hendrika van Thiel, geb. Berg en Terblijt 18 juni 1885, tr. Amby 27 juni 1916 Johannes Hendrikus Goes, geb. Arkel 19 mrt. 1886, Rijksambtenaar, zn.v. Cornelis Cornelisz. Goes en Wilhelmina van Kessel. d.a.b.b. Hendrika Hubertina van Thiel, geb. Etten-Leur  11 nov.1890, tr. Maastricht (Lb.) 3 mei 1919 Johan Michel Heikamp, geb. Maastricht  20 sept. 1883, Koopman, overl. Maastricht 19 apr. 1942, 58 jr. oud, zn.v. Willem heikamp en Anna Maria Catharina Hintzen.

                Uit dit huwelijk :

d.a.b.b.a. N.N. Heikamp, geb. en overl. Maastricht 16 juni 1920.

d.a.b.b. Petrus Johannes van Thiel, geb. Cuijk 26 mei 1846, Winkelier, Grossier (1911), overl. Nijmegen 3 sept. 1912, tr. Cuijk 12 mei 1884 Gertruda Rouenhoff, geb. Udem (Dld.) 28 febr. 1859, overl. Cuijk 20 okt. 1919, dr.v. Henrich Rouenhoff, Kuiper  en Hendrina van Gemmeren.

                Uit dit huwelijk : (Bron:BHIC bevolkingsreg.)

d.a.b.b.a.  Maria Henrietta van Thiel, geb. Cuijk 18 mrt. 1885, overl. Tilburg 13 jan. 1941, tr. Cuijk 18 okt. 1911 Petrus Josephus Paulus van Mol, geb. Nieuwkuijk 27 juli  1885, Cand. Notaris, Notaris te Tilburg, overl. Tilburg 7 mei 1953, zn.v. Heroniemus Leonardus van Mol, Graanhandelaar  en Petronella Pauwels. (Bron:

http://www.bmeijs.nl/PG-Uitvoer/nieuwkuijk/nieuwkuijk-00021.htm#BM16657 )

d.a.b.b.b. Henricus Arnoldus Maria van Thiel, geb. Cuijk 7 febr. 1887, Boerenknecht, overl. Vlijmen (Boekel gereg. 21 dec. 1919)  7 jan. 1920, 32 jr. oud.

d.a.b.b.c. Arnoldus Petrus Wilhelmus van Thiel, geb. Cuijk 20 mrt. 1891, Student te Roermond 1908, overl. Nijmegen 6 mrt. 1963.

d.a.b.c. Maria Agatha van Thiel, geb. Cuijk 10 aug. 1850, vertrekt in 1939 naar Den Haag.

d.a.c. Helena Cornelia Reijnders, ged. Cuijk 11jan. 1812, get. Antonius bruysten en Hermina Kuypers, Boerin (1844),  overl. Cuijk 27 nov. 1873, 61 jr. oud, tr. 1e Cuijk 18 mei 1840 Reinier (Reijnerus) Augustinus Toonen, ged. Cuijk sept. 1804, get. Antonius Toonen en Hermina Kuijpers, Landbouwer (1840), overl. Cuijk  , zn.v. Peter Toonen en Petronella Kuijpers, Bierbrouweres. Zij tr. 2e Linden 9 juli 1844 Willem Pe(e)ters, geb. Gassel 20 okt. 1813, Landbouwer (1844), Akkerbouwer, overl. Cuijk 12 febr. 1880, zn.v. Gerrit Pe(e)ters en Johanna Janssen.

                Uit haar 2e huwelijk : (Bron: Geneanet- Susanne Peters)

d.a.c.a. Rijnier (Renier) Augustinus Peters, geb. Cuijk 1 juni 1843.

d.a.c.b. Maria Grade Peters, geb. Cuijk  27 dec. 1847, overl. Beers 3 mrt. 1887, 39 jr. oud.

d.a.c.c. Gerardus (Gradus) Petrus Peters, geb. Cuijk 19 okt. 1849, Akkerbouwer, tr. Oeffelt 25 apr. 1881 Arnolda Maria Wientjens, geb. Oeffelt 25 okt. 1849, overl. Cuijk 6 jan. 1891, 41 jr. oud, dr.v. Dyonisius Wientjens en Geertrui Grutters.

Uit dit huwelijk : (Bron: Geneanet- Susanne Peters)

d.a.c.c.a. Cornelia Gertruda Peters, geb. Escharen  25 febr. 1882.

d.a.c.c.b. Egidius Wilhelmus Peters, geb. Escharen 3 juni 1884.

d.a.c.c.c. N.N. Peters, geb. en overl. Escharen 23 nov. 1886.

d.a.c.c.d. Geertruida Wilhelmina Peters, geb. Cuijk 19 mrt. 1888.

d.a.c.c.e. Wilhelmus Dionisius Peters, geb. Cuijk 2 juli 1889, Landbouwer , Broekkant 100, overl. Beers 3 apr. 1975, tr. Beers 11 mei 1914 Adriana Schraven, geb. Beers 4 aug. 1892, overl. Beers 10 dec. 1937, dr.v. Cornelis Schraven en Johanna Enora Vergeest.

Uit dit huwelijk : (Bron: Bevolkingsreg. BHIC)

d.a.c.c.e.a.Gerardus Cornelis Peters, geb. Beers 8 apr. 1915.

d.a.c.c.e.b.Cormelis Gerardus Peters, geb. Beers 11 mei 1916.

d.a.c.c.e.c.Johannes Martinus Peters, geb. beers 16 mei 1917.

d.a.c.c.e.d.Dionisius Huberus Peters, geb. Beers 22 aug. 1919.

d.a.c.c.e.e.Hubertus Wilhelmus Adrianus Peters, geb. Beers 19 jan. 1921.

d.a.c.c.e.f.Arnoldina Johanna Peters, geb. Beers 19 febr. 1923.

d.a.c.c.e.g.Adriana Johanna Peters, geb. Beers 2 febr. 1925.

d.a.c.c.e.h.Wilhelmus Petrus Peters, geb. Beers 28 juni 1927.

d.a.c.c.e.i. Gerardus Cornelis Peters, geb. Beers 8 apr. 1915, vertrekt 5 sept. 1935 naar Haps.

d.a.c.d. Antonius Theodorus Peters, geb. Cuijk 19 okt. 1849, tweeling met Gerardus Petrus, Akkerbouwer, overl. Haps 25 apr. 1903, 53 jr. oud, tr. Mill en Sint Hubert 7 mei 1883 Johanna Thijssen, geb. Mill 16 febr. 1855, Landbouwster, overl. Uden 12 dec. 1946, dr.v. Hermanus Thijssen en Petronella Derks.

                Uit dit huwelijk : (Bron: BHIC bevolkingsreg.)

d.a.c.d.a. Wilhelmus Petrus Peters, geb. Cuijk 3 apr. 1884.

d.a.c.d.b. Catharina Petronella Peters, geb. Cuijk 16 aug. 1886, Landbouwster, tr. Mill en Sint Hubert 30 apr. 1919 Cornelis Willems, geb. Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker ca. 1885,  Landbouwer, zn.v. Hendrikus Willems en Wilhelmina van Hoenselaar.

d.a.c.d.c. Hermanus Peters, geb. Cuijk ca. 1889, Landbouwer.

d.a.c.d.d. Peter Cornelis Peters, geb. Cuijk ca. 1889, Landbouwer, overl. Mill (overl. te Veghel) 3 mrt. 1948, 59 jr. oud, tr. Mill en Sint Hubert 12 jan. 1927 Hendrina Christina van Gemert, geb. Mill en Sint Hubert 21 mrt.1898, Landbouwster, dr.v.  Johannes van Gemert, Landbouwer  en Maria Francisca Kuijpers.

d.a.c.d.e. Theodorus Peters, geb. Haps 1893, overl. ald. 22 juli 1896, 3 jr. oud.

d.a.c.d.f. Catharina Petronella Peters, geb. Cuijk 16 aug. 1896.

d.a.c.d.g. Johannes Antonius Peters, geb. Haps 1898, Landbouwer, tr. Haps 25 apr. 1933 Gerardina Theodora Teunissen, geb. Haps ca. 1903, dr.v. Arnoldus Antonius Teunissen, Landbouwer  en Johanna Maria Peters.

d.a.c.d.h. Petronella Antonia Peters, geb.  Haps ca. 1900, overl. Haps 23 dec. 1901, 17 mnd. oud.

d.a.d. Jacobus Ant(h)onius Rei(j)nders, geb. Cuijk 12 febr. 1814, Landbouwer, overl. Cuijk en Sint Agatha 2 juli 1853, 39 jr. oud, ongehuwd

d.a.e. Theodorus Lambertus Reijnders, geb. Cuijk 30 mei 1816, overl. ald. 3 sept. 1818, 2 jr. Oud.

d.a.f. Reinier Augustinus Reijnders, geb. Cuijk 6 aug. 1818, get. Lambertus Bruijsten en Maria Elisabeth Reijnders,  Leerlooyer, overl. Cuijk 12 nov. 1850, 32 jr. oud, ongehuwd.

d.a.g. Wilhelmina Johanna Reijnders, geb. Cuijk 22 aug. 1822, Landbouweres, overl. Cuijk 24 febr. 1887, 64 jr. oud,  tr. Cuijk 2 mei 1865 Hermanus Thijssen, geb. Cuijk  9 febr. 1818, Landbouwer, overl. Cuijk18 aug. 1891, 73 jr. oud, zn.v. Johannes Thijssen en Geetruij Loeffen.

                Uit dit huwelijk : (Bron: WieWasWie)

d.a.g.a. Grada (Geertrui) Maria Thijssen, geb. Cuijk 23 juni 1866, overl.  Cuijk 1 juli 1889, 23 jr. oud, ongehuwd.

e.a.g.b.Maria Johanna Thijssen, geb. Cuijk 23 juli 1868, overl. Linden 20 mrt. 1929, 60 jr. oud, tr. Cuijk 8 mei 1900 Johannes Petrus Wilhelmus van Kempen, geb. Linden 9 mei 1868, Landbouwer, overl. Oeffelt 7 apr. 1934, 65 jr. oud, zn.v. Albertus van Kempen en Petronella Maria Theodora Schoonenberg.

                Uit dit huwelijk : (Bron:WieWasWie)

d.a.g.b.a. Albertus Hermanus Wilhelmus Maria van Kempen, geb. Linden 1 apr. 1903, overl. Linden 4 juli 1904.

d.a.b.b.b. Wilhelmina Petronella Maria van Kempen, geb. Linden 6 apr.1905, overl. Oeffelt 1 dec. 1947,42 jr. oud, tr. Linden 22 sept. 1931 Hendrikus Gerardus Alphonsus  Johannes Geurts, geb. Oeffelt 23 okt.1902, Landbouwer, zn.v. Martinus Wilhelmus Geurts en Gerardina Paulina Remmen.

d.a.g.b.c. Petronella Wilhelmina Maria van Kempen, geb. Linden 18 okt. 1906, overl. Linden 19 mrt. 1929, 22 jr. oud, ongehuwd.

d.a.h. Maria Agatha Reijnders, geb. Cuijk 20 dec.1820, overl. Cuijk  22 okt. 1892, tr. Cuijk 6 apr. 1850 Cornelis Gerardus Schermeij, geb.Nijmegen 15 sept. 1824, Bakker, overl. Cuijk 2 febr. 1900, 75 jr. oud, zn.v. Henricus Schermeij en Maria van den Wollenberg.

                   Uit dit huwelijk : (Bron: WieWasWie)

d.a.h.a. Maria Agatha Schermeij, geb. Cuijk 27 dec. 1850.

d.a.h.b. Petronella Hendrika Schermeij, geb. Cuijk 16 nov. 1853, overl. 25 juni 1895, 41 jr. oud, ongehuwd.

d.a.h.c. Hendrikus Cornelis Schermeij, geb. Cuijk 28 mrt. 1854, overl. 3 dec. 1864.

d.a.h.d. Maria Johanna Schermeij, geb. Cuijk 26 mrt. 1863, Dienstbode, overl. Nijmegen 3 okt. 1941, 78 jr. oud, tr. Nijmegen 24 mei 1895 Martinus Johannes Strijbosch, geb. Sint Oedenrode 4 okt. 1870, Leidekker, Militair bij de derde Compagnie Hospitaal soldaten (1895),  zn.v. Joannes Strijbosch, Leidekker en Johanna Maria van Haren. d.a.i. Theodora Antonia Reijnders, geb. Cuijk 8 jan. 1825, overl. Megen 11 aug. 1905, 80 jr. oud, tr. Megen 20 mei 1873 Adrianus Sengers, geb. Megen 16 okt. 1826, Burgemeester, overl. Megen 30 nov. 1909, zn.v. Jacobus Sengers, Herbergier  en Wilhelmina van der Mazen (Wilhelmina van Haren). Hij tr. 1e (tr. Megen 18 juli 1866) Antonetta Johanna Dorothea Maria Schoonbeek, geb. Berghem 27 aug. 1839, overl. Megen 24 mei 1871, 41 jr. oud, dr.v. Hendrikus Cornelis Schoonbeek, Med. Doctor en Hermina Johanna Henrica Zweers. Uit zijn 1e huwelijk nageslacht.

geb. Joanna Helena Reijnders, ged. Cuijk 3 febr. 1784, get. Hermannus van de Middegaal en Gertrudis Driessen, Molenaartser te Megen, tr. Cuijk 14 mei 1809 Daniel van der Doelen, ged. Rosmalen 5 dec. 1780, Molenaar te Megen, overl. Megen 18 dec. 1820, 40 jr. oud, zn.v. Joannes van der Doelen, Landbouwer te Rosmalen  en Maria van Hassel.

 7127.31 Index notarieel protocol Cuijk (7127.31), 18 dec. 1822.

335 Peter Johannes Reijnders, bouwman te Cuijk; Theodorus van Hout, logementhouder te Katwijk, gehuwd met Maria Elisabeth Reijnders; Johanna Helena Reijnders, particuliere te Megen, weduwe van Daniel van der Doelen, overleden te Megen op 18.12.1820, als moeder en voogd over haar kinderen Marianus Josephus, Antonius Theodorus, Anna Theodora, Johannes Nepomucenis; Reinier Augustinus, Theodorus Lambertus en Jan Baptist van der Doelen, met Peter van der Doelen, bouwman te Rosmalen, als toeziende voogd; gaan over tot scheiding en deling van de nalatenschap van hun ouders Theodorus Johannes Reijnders en Anna Theodora Driessen, beiden overleden te Cuijk en van hun broer Andries Cornelis Reijnders, overleden te Cuijk op 16.12.1822. Het betreft twee huizen met toebehoren dn bijgebouwen, 31 percelen land onder Cuijk en een perceel weiland onder Linden. Het totaal is getaxeerd op f 24.450,--. Verdeling volgt in drie loten.

 VREDEGERECHTRAVENSTEIN Vredegerecht , Inv.1598, Toegno.21, volgno. 112, 14 nov. 1823, Benoemd voogd.

Over Marinus Josephus 13 j., Antonius Theodorus 11j., Anna Theodora 10 j., Johannes Nepomusemus 7 j., ReinierAugustinus 16 j. en Jan Babtist 2½ j., kinderen van Daniel van der Doelen, overleden Megen 18.12.1820 en Johanna Helena Reijnders Megen, die een 2e huwelijk is aangegaan met Jan Schick, molenaar, en heeft verzuimd te vragen of ze de voogdij mag behouden. Familieraad: Antoon van der Doelen, neef. Rosmalen; Johannes van Bakel, neef, Rosmalen; Pieter van der Doelen, oom. Rosmalen; Petrus Johannes Reijnders, oom, Cuyk, allen bouwlieden; Theodorus van Hout, bierbrouwer, oom, Katwijk; D. Bijl, herbergier, huisvriend, Huisseling. Jan Schick wordt voogd. (Zie ook akte 101.)

             Uit dit huwelijk : (Bron: WieWasWiw; BHIC)

d.b.a. Marinus Josephus van der Doelen, geb. Megen ca. 1810, Priester te Megen, overl. Megen 13 apr. 1837, 28 jr. oud. d.b.b. Antonius Theodorus van der Doelen, geb. Megen 4 juni 1812, Molenaar te Megen, overl. Megen 30 jan. 1878, 65 jr. oud , tr. Megen 8 mei 1866 Johanna Theodora Ceelen, geb. Berghem 1 mrt. 1838, dr.v. Theodorus Ceelen en Maria Catharina Taabe.

 7637.74.A Index Notarieel protocol Sint-Oedenrode (7637.74.A), 1855.

85 Openbare verhuring ten verzoeke van de Heeren 1 Jacobus Antonius Holleman, gemeente secretaris wonende te Megen. 2 Adrianus Sengers, meester kuijper wonende te Megen. 3 Anthonius Theodorus van der Doelen, grondeigenaar mede wonende te Megen, in hun hoedanigheid van armmeesters. 1 Een bouwhoeve gelegen onder Sint Oedenrode ter plaatse genaamd Bosch en Varrenhout in huur bij de weduwe Hendrikus van den Heuvel sectie H 342 t/m 353 en 655, 657, 662 en 958. Verhuurt aan Geertruida Verhagen weduwe van Hendrikus van den Heuvel landbouweresse en wonende te Sint Oedenrode. 2 Een bouwhoeve gelegen onder Sint Oedenrode ter plaatse genaamd Bosch en Varrenhout, thans in huur bij Jacobus Willems, sectie H 598 t/m 602 en 622 t/m 629. Verhuurt aan Cornelis Vogels bouwman en wonende te Sint Oedenrode.

 7637.80 Index Notarieel protocol Sint-Oedenrode (7637.80), 1863.

67 Verhuring ten verzoeke van 1 Anthonius Theodorus van der Doelen, molenaar. 2 Mathijs Hermanus van Beek, particulier. 3 Hendrikus Sengers, kuiper, allen wonende te Megen, in hoedanigheid van administreerende armmeesters. Zij verhuren twee boerderijen te Sint Oedenrode en Liempde. Nummer een, o.a. eene bouwhoeve gelegen onder de gemeente Sint Oedenrode, ter plaatse genaamd Bosch en Varrenhout, thans in huur bij de weduwe Hendrikus van den Heuvel, sectie H 342, 343, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 351, 352, 353, 655, 657, 662 en 958. Nummer twee, o.a. eene bouwhoeve gelegen onder Sint Oedenrode, thans in huur bij Cornelis Vogels, sectie H 598, 599, 600, 601, 602, 602a, 622, 623, 624, 625, 626. 627. 628 en 629. Ook cijnsposten worden vermeld. Hoeve nummer een verhuurt aan Johannes van den Heuvel, hij heeft deze gehuurd voor zijn moeder Geetruida Verhagen, weduwe Hendrikus van den Heuvel. De hoeve nummer twee is verhuurd aan Jan van de Heuvel, bouwman en wonende te Sint Oedenrode.

d.b.c. Anna Theodora van der Doelen, geb. Megen 25 sept. 1813 , overl. Megen 6 nov. 1892, 79 jr. oud, ongehuwd

d.b.d. Johannes Nepomucenis van der Doelen, geb Megen 2 febr.1816, overl. Megen 26 mei 1824, 8 jr. oud.

d.b.e. Reijnerus Augustinus van der Doelen, geb. Megen 2 febr. 1816, overl. Megen 4 febr. 1816, 2 dgn. oud.

d.b.f. Reijnerus Augustinus van der Doelen, geb. Megen 13 febr. 1817, Bierbrouwer (1852) te Megen, overl. Megen 20 juni 1880, 63 jr. oud, tr. Megen 28 juni 1852 Elisabeth Taabe, geb. Megen 30 dec. 1813, overl. Megen 15 mrt. 1871, 57 jr. oud, dr.v. Joannes Theodorus Taabe en Elisabeth Loeffen.

                Uit dit huwelijk :

d.b.f.a. N.N. van der Doelen, levenloze dochter Megen 26 dec. 1854.

d.b.f.b. Anna Theodora Elisabeth van der Doelen, geb. Megen  23 febr. 1856, overl. Megen 12 febr. 1890, 33 jr. oud, ongehuwd.

d.b.g. Theodorus Lambertus van der Doelen, geb. Megen 14 apr.1819, overl. Megen 20 juli 1823, 4 jr. oud.

d.b.h. Joannes Baptista van der Doelen, geb. Megen 5 juli 1820, overl. Megen 13 jan. 1858, 37 jr. oud, ongehuwd.

d.c. Agatha Reijnders, ged. Cuijk ca. 1789, overl. Cuijk 31 juli 1818, 29 jr. oud, ongehuwd.

d.d.  Maria Elisabeth Reijnders (Rijnders), ged. Cuijk 19 dec. 1790, Landbouweres, overl. Linden 25 okt. 1852, 61 jr. oud, tr. Cuijk 23 sept. 1819 Theodorus van Hout, ged. Cuijk 1 dec. 1792, Burgemeester te Katwijk, Bierbrouwer te Katwijk, overl. Linden 10 jan. 1868,  zn.v. Hendrikus van Hout en Hendrina Broekmans. Hij tr. 1e Linden 20 apr. 1818 Aldegonda Rongen, geb. Linden 31 juli 1774, overl. Linden 3 apr. 1819, in het kraambed van haar levenloos geboren zoontje , dr.v. Mathijs Rongen en Anna Driessen.

7127.31 Index notarieel protocol Cuijk (7127.31), 18 dec. 1822.

335 Peter Johannes Reijnders, bouwman te Cuijk; Theodorus van Hout, logementhouder te Katwijk, gehuwd met Maria Elisabeth Reijnders; Johanna Helena Reijnders, particuliere te Megen, weduwe van Daniel van der Doelen, overleden te Megen op 18.12.1820, als moeder en voogd over haar kinderen Marianus Josephus, Antonius Theodorus, Anna Theodora, Johannes Nepomucenis; Reinier Augustinus, Theodorus Lambertus en Jan Baptist van der Doelen, met Peter van der Doelen, bouwman te Rosmalen, als toeziende voogd; gaan over tot scheiding en deling van de nalatenschap van hun ouders Theodorus Johannes Reijnders en Anna Theodora Driessen, beiden overleden te Cuijk en van hun broer Andries Cornelis Reijnders, overleden te Cuijk op 16.12.1822. Het betreft twee huizen met toebehoren dn bijgebouwen, 31 percelen land onder Cuijk en een perceel weiland onder Linden. Het totaal is getaxeerd op f 24.450,--. Verdeling volgt in drie loten.

7129.21 Index notarieel protocol Mill (7129.21), 4 mei 1831, Transport.

61 Theodorus van Hout, bierbrouwer te Katwijk, verkoopt voor f 80,-- aan Johannes Thijssen, landbouwer te Cuijk, bouwland gelegen onder Cuijk genaamd Thienes Loop.

 7129.49 Index notarieel protocol Mill (7129.49), 26 sept. 1842.

158 Gerardus Vos, bouwman te Cuijk is schuldig baan Theodorus van Hout, burgemeester te Katwijk gemeente Linden een som van f 1.000,-. Waarborg: een huis en erf te Cuijk sectie C no.60, 2 moestuinen, een huis, erf en looijerij gelegen in sectie C no.28, 116.

Uit dit huwelijk o.a. : (Bron: WieWasWie)

d.d.a. Petrus Johannes van Hout, geb. Linden 22 febr. 1822, Landbouwer, overl. Beugen 19 mrt. 1913, 90 jr. oud, tr. Linden 22 aug. 1848 Hermina van Keijsteren, geb. Sint Agatha 31 mrt. 1823, Boerin,  overl. Beugen 10 mei 1908, 85 jr. oud, dr.v. Johannes van Keijsteren en Cornelia T(h)oonen. Zij vertrekken 27 juni 1896 naar Beugen

                Uit dit huwelijk : (Bron; WieWasWie;BHIC)

d.d.a.a. Theodora Cornelia van Hout, geb. Cuijk 4 dec. 1849, Landbouwster, overl. Beugen 7 juli 1929, 79 jr. oud,  tr. Beugen 28 apr. 1895 Johannes Vos, geb. Beugen en Rijkevoort 22 nov. 1835, Landbouwer, Koopman, overl. Beugen 13 nov. 1908, zn.v. Gerardus Vos en Maria Arts. Hij tr. 1e Johanna van Haaren.

d.d.a.b. Johannes Marinus van Hout, geb. Cuijk 11 apr. 1852, Landbouwer, vertrekt 16 apr. 1896 naar Mook, vertrekt ca. 1910  naar Luik (Belgie), overl. Cuijk 10 dec. 1921, 69 jr. oud, ongehuwd ?

d.d.a.c. Marinus Hubertus van Hout, geb. Cuijk 19 okt. 1854, Landbouwer,  overl. Beugen 17 apr. 1920, tr. Linden 9 mei 1887 Allegonda Henrietta Loeffen, geb.Linden 21 sept. 1858, Landbouweres, overl. Cuijk 4 mrt. 1907, dr.v. Franciscus Martinus Loeffen, Landbouwer  en Wilhelmina van Kempen.

d.d.a.d. Antoon Cornelis van Hout, geb. Cuijk 28 nov. 1858, Landbouwer (1913),  overl. Beugen 14 dec. 1941, 83 jr. oud, tr. Beugen 6 mei 1913 Anna Maria Jilesen, geb. Beugen en Rijkevoort  23 sept. 1870, Landbouwster, overl. Boxmeer 19 sept. 1951, dr.v. Hendrikus Jilesen en Johanna Klaassen.

d.d.a.e. Cornelia Anna van Hout, geb. Cuijk 31 mrt. 1862, Landbouwerwes, overl. Boxmeer 21 mei 1948, 86 jr. oud, tr. Cuijk 1 mei 1893 Arnoldus Gradus Petrus Boumans, geb. Arnhem 26 apr. 1863, Landbouwer (1893), overl.Beugen 12 okr. 1931,  zn.v. Hendricus Boumans en Geertruida van Mekeren.

                Uit dit huwelijk o.a.:(Bron:WieWasWie)

d.d.a.e.a. Hendrikus Petrus Boumans, geb. Beugen 1 juni 1894.

d.d.a.e.b. Antonius Johannes Boumans, geb. Beugen 18 febr. 1901.

d.d.a.e.c. Hermina Maria Boumans, geb. beugen 17 aug. 1902.

d.d.a.e.d. Theodoor Jozef Boumans, geb. Beugen 24 jan. 1904.

d.d.a.e.e. Johannes Marinus Cornelis Boumans, geb. Beugen 19 sept.1909.

d.d.b. Henricus Theodorus van Hout, geb. Linden 1 juli 1820, Rentenier (1989), Bierbrouwer, overl. Uden 13 mrt. 1906, tr. 1e Beers 7 juni 1852 Jacoba Aloysia Jilesen, geb. Beers 14 jan. 1811 ,  get. Wouterus Coenen en Jacoba Blom, Landbouwster, overl. Beers 18 sept. 1888, wede v. (tr. Beers 17 mei 1835) Johannes Martens, dr.v. Hubertus Jilesen en Johanna Maria Catharina Jetten, tr. 2e Linden 24 jan. 1889 Petronella van Deursen, geb. Zeeland 19 juli 1861, Dienstmeid, dr.v. Henricus van Deursen en Paulina Peters Gogel (Gagel).

d.d.c. Andries Kornelis (Cornelis) van Hout, geb. Linden 27 mei 1829, overl. Linden 27 mei 1879, 50 jr. oud, ongehuwd

d.d.d. Antoon van Hout, geb. Linden 1821, vertr. 3 nov. 1858 naar Velp.

d.d.e. Anna Theodora van Hout, geb. Linden 10 juni 1824, overl. Linden 27 okt. 1896, tr. Linden 22 mei 1871 Johannes Rudolphus van den Hoek, geb. Horssen 22 aug. 1833, Landbouwer, overl. Linden 13 juni 1897,  zn.v. Nicolaas van den Hoek en Lodewika van Dam. Hij tr. 1e (tr. Druten 26 nov. 1856) Wilhelmina van der Weerden, overl. Appeltern 23 dec. 1864, dr.v. Petrus van der Weerden en Elisabeth Gijsbers. Het zijn 1e huwelijk alleen nageslacht.

d.d.f. Theodorus Hendrikus van Hout, geb. Linden 8 mei 1826, Landbouwer, overl. Overasselt 5 mrt. 1904, 77 jr. oud,  tr. Overasselt 7 apr. 1869 Johanna Maxieme Gijsbers, geb. Linden 27 nov. 1834, overl.Linden 3 jan. 1894,  dr.v. Jacob Gijsbers en Maria Peters.

                Uit dit huwelijk : (Bron:WieWasWie)

d.d.f.a. Re(i)nier Augustinus van Hout, geb. Linden 6 jan. 1870.

d.d.f.b. Maria Elisabeth van Hout, geb. Linden 21 febr. 1871.

d.d.f.c. Anna Theodora van Hout, geb. Linden 4 juni 1872, overl. Brunssum (Lb.) 11 okt. 1937, 65 jr. oud, tr. Linden 29 aug. 1895 Jacobus Hubertus Groenen, geb. Heumen 25 sept. 1872, Akkerbouwer, Landbouwer, zn.v. Gerardus (Gradus) Groenen, Landbouwer en Wilhelmina Huberta Ebben.

                Uit dit huwelijk : (Bron: WieWasWie)

d.d.f.c.a. Wilhelmus Theodorus Groenen, geb. Heumen 26 mei 1896.

d.d.f.c.b. Francisca Antonetta Joanna Groenen, geb. Heumen 6 juni 1897, tr. Heerlen (Lb.) 31 mei 1922 Nicolaas Noordermeer, geb. 's-Gravenhage 16 jan. 1899, Assuradeur, zn.v. Adrianus Hendricus Noordermeer en Christina Ruijgt.

d.d.f.c.c. Gerardus Antonius Groenen, geb. Heumen 8 nov. 1898.

d.d.f.c.d. Franciscus Augustinus Groenen, geb. Heumen 16 apr. 1900.

d.d.f.c.e. Maria Joanna Groenen, geb. Heumen 24 mei 1901.

d.d.f.c.f. Anna Theodora Huberta Groenen, geb. Heumen 27 mei 1902.

d.d.f.c.g.Johannes Hubertus Groenen, geb. Hatert (Gem. Nijmegen ) 28 mei 1908.

d.d.f.c.h. Albertus Augustinus Groenen, geb. Hatert (gem. Nijmegen) 3 juli 1910, tr. Theresia Alphonsine Maria Spees. Zij vestigen zich in Brunssum (Lb.). Uit dit huwelijk o.a. Hubertus Franciscus Elisabeth Groenen, overl. Brunssum (Lb.) 23 dec. 1951, 3 jr. oud.

d.d.f.d. Johanna Cornelia Antonia van Hout, geb. Linden 14 apr. 1876, overl. na 1944, tr. Overasselt 18 sept. 1905 Theodo(o)r Mathias Tunnissen, geb. Calcar (Dld.)  ca. 1868, Landbouwer, overl. Overasselt 30 apr. 1944, 76 jr. oud, zn.v. Hermann Tunnissen, Landbouwer en Sibilla Elo.

                Uit dit huwelijk : (Bron:WieWasWie)

d.d.f.d.a. Maria Sibilla Maxiema Tunnissen, geb. Overasselt 21 aug. 1906.

d.d.f.d.b. N.N. Tunnissen, levenloosgeboren zoontje Overasselt   30 aug. 1907.

d.d.f.d.c.Theodora Maria Tunnissen, geb. Overasselt (Heumen) 11 dec. 1909.

d.d.f.d.d. Theodorus Tunissen, geb. Overasselt 5 febr. 1911.

d.d.f.d.e. Hendrina Alberta Tunnissen, geb. Overasselt 4 juli 1912, overl. ald. 11 sept. 1912, 2 mnd. oud.

d.e. Andries Cornelius Reijnders, ged. Cuijk ca. 1793, overl. Cuijk en Sint Agatha 13 nov. 1822, 29 jr. oud, zonder beroep.

  1. Joannes Driessen, ged. Cuijk 1 nov. 1772, get. Cornelius Thijssen en Henricus van den Middegael.

Groeten, Gerard Lemmens

 

 

 

'