Secretarissen Gemeente Mill en enkele Raadsleden.

Benedenstaande foto's zijn van Oud-Gemeentesecretaris De Bekker.

Op de Pagina "Bevrijding" van deze Website staan vele foto´s van Oud-Gemeentesecretaris De Bekker.

Huize Floreto van de Gemeentesecretaris De Bekker van Mill in 1944 in de Bernhardstraat 3 in Mill. 

 

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem.

Toen Gemeentesecretaris De Bekker tot Burgemeester werd benoemd in Wanroij, kwam dhr. Drs. Jules P. van de Geijn als Gemeentesecretaris in Mill. Geen verstandige benoeming, want Burgemeester dhr. Harrie Hofmans was in 't verleden ondergeschikte van Drs. Jules P. van de Geijn op 't Gemeentehuis in Groesbeek. Lees hieronder enkele artikelen over de problemen, tussen Burgemeester dhr. Hofmans en Secretaris drs. J. P. van de Geijn.

Hier beneden een artikel uit de Telegraaf dd. 27 november 1965.

Bronvermelding Tekst Staten Generaal Digitaal.

Zitting van de Kamer 1964-1965 no. 7880. van mevrouw M. van de Geijn-van Heereveld, te Mill, houdende verzoek een onderzoek in te stellen naar de redenen van het ontslag als secretaris van de gemeente Mill van haar echtgenoot. De commissie, gezien de ter zake door de achtereenvolgende Ministers van Binnenlandse Zaken, de heren Toxopeus en Smallenbroek, verstrekte inlichtingen; gehoord op 15 december 1964 een mondeling op het verzoek-schrift gegeven nadere toelichting door adressante en haar echt-genoot; overwegende, dat het niet op de weg der Kamer ligt, te treden in een beoordeling van door provinciale organen verrichte be-leidsdaden, i.c. het door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gevoerde beleid:

a. ten aanzien van de goedkeuring van het besluit d.d. 10 maart 1961 van de raad der gemeente Mill en St. Hubert tot eervol ontslag van adressantes echtgenoot als gemeentesecretaris; 

b. de vóór die goedkeuring aan adressantes echtgenoot ge-dane toezeggingen;

c. het daarna al dan niet voldoende honoreren van die toe-zeggingen;

van oordeel, dat het aan welgemeende pogingen van meer dan één zijde om adressante's echtgenoot in een passende functie te werk stellen niet heeft ontbroken, en dat er geen aanleiding is te verwachten dat zodanige pogingen in de toekomst achter-wege zullen blijven; overwegende, dat daarbij adressant er goed aan zou doen, het element van „eerherstel" bij zijn verdere bemoeiingen te dezer zake los te laten; overwegende, dat ook voor het overige het adres geen aan-knopingspunt bevat voor het ondernemen door de Kamer van stappen bij enige Minister;stelt aan de Kamer voor, ten aanzien van dit adres over te gaan tot de orde van de dag; 

7880 6 (Van onze correspondent te Roermond) 

Bronvermelding Utrechts Dagblad

Slaande ruzie in burgemeesterskamer 

Gemeentesecretaris door burgemeester hardhandig verwijderd.

Een reeds lange tijd slepende vete tussen burgemeester dhr. Hofmans van Mill (N.8.) en de gemeentesecretaris van deze gemeente, drs. J. P. van de Geijn, is woensdag tot een uitbarsting gekomen. Na een hevige woordenwisseling in de burgemeesterskamer heeft de burgemeester de secretaris de deur gewezen, en toen deze aan het bevel van de burgemeester geen gehoor gaf, heeft de burgemeester de secretaris na een korte worsteling hardhandig de kamer uitgezet. Het was reeds lang een publiek geheim in de gemeente Mill, dat de verhouding tussen de twee bestuurders veel te wensen overliet. Evenzeer weet nagenoeg de gehele bevolking dat het tussen de twee notabelen reeds meermalen tot de grens van slaande ruzie is gekomen. De oorzaak van de moeilijkheden ligt vermoedelijk in de onderlinge rivaliteit. In het verleden werkten beiden op de gemeentesecretarie van Groesbeek. Drs. Van der Geijn is echter als eerste naar Mill gekomen, en had daar reeds 12 jaar de post van secretaris vervuld, toen de heer Hofmans tot burgemeester van Mill werd benoemd. Ongeveer een half jaar geleden heeft ook al eens een dergelijke ruzie plaats gevonden, in een café in Mill, toen daar de geboorte van de 8000ste inwoner werd gevierd. De sfeer op het gemeentehuis is zoals het zich laat begrijpen niet al te best geworden en de bevolking meent, dat ook het bestuursbeleid wel door deze ruzie zal worden aangetast. De secretaris heeft over het gedrag van de burgemeester zijn beklag gedaan bij de Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Brabant. Ook bij de politie te Mill heeft de secretaris een klacht tegen de burgemeester ingediend. 

Hier beneden de Voorpagina van de Bestseller van december 2020 "Tussen de Rivieren is het Veilig", geschreven door drs. Paul van de Geijn, over zijn vader Drs. Jules van de Geijn, die o.a. Gemeentesecretaris van de Gemeente Mill en St.Hubert, is geweest.

Deze Bestseller is voor € 20,00 te koop. tel. Paul 06-21937469.

Na het ontslag van Gemeensecretaris Drs. Jules P. van de Geijn werd Dhr. W. van der Mee tot de nieuwe GemeenteSecretaris van de Gemeente Mill aangesteld.

Hier beneden vervangt hij Burgemeester dhr. Harrie Hofmans tijdens het bezoek van Hockeyclub BERLIJN aan Hockey Club Mill in 1977. Hier beneden de ontvangst, door o.a. de serctretaris van de Gemeente Mill, dhr. W. van der Mee, van H.C. Berlijn in het toen nieuwe Gemeentehuis van Mill.

Dhr. Harry Rombouts werd aangesteld als nieuwe Gemeentesecretaris na de pensionering van dhr. W.van der Mee.

Dhr. Harry Rombouts, Oud-Gemeentesecretaris van Mill, heeft o.a. een Boek over Millse Molens uitgebracht in 1980.

Hier beneden een artikel uit de Neije Krant over het 50 - jarig Huwelijk van dhr. en mevr. Harry en Mary Rombouts-van Meel op 26 september 2014.

Burgemeesters en secretarissen vanaf 1800.

Bronvermelding: Boek Deel 2 van Gerard van Hout. 

 

Gemeentesecretaris van Mill naar Cuijk.

Geplaatst op 24 april 2012 Laatste update 24 april, 14:39

Het gemeentehuis van Cuijk, de nieuwe werkplek van dhr. mr. Rob Hoffman.

MILL/CUIJK mr. Rob Hoffmann (44), nu nog gemeentesecretaris van Mill en Sint Hubert, gaat per 1 juni 2012 die functie vervullen in de gemeente Cuijk.

De huidige gemeentesecretaris van Cuijk, dhr. Piet van de Koolwijk, gaat zich volledig richten op de ambtelijke samenvoeging van de drie gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert.
Dhr. van de Koolwijk was al twee dagen per week werkzaam voor die beoogde samenvoeging. Mr. Hoffmann werkte al twee dagen per week in Cuijk, als directeur bedrijfsvoering. Gebleken is dat de klus van Van de Koolwijk veel meer tijd kost en daarom gaat hij dat fulltime doen.
Henri de Bekker, die nu als interim Hoffmann al twee dagen per week in Mill verving, gaat Hoffmann volledig vervangen. Dat is tijdelijk, tot 1 januari 2014, de datum waarop de drie ambtelijke organisaties van Mill, Cuijk en Grave worden samengevoegd.

Op 26 April 2013 werd tijdens een Algemene Ledenvergadering bij zijn afscheid van de Gemeenteraad, dhr. Pieter Verstraaten, zoon van Jan Verstraaten, Koninklijk onderscheiden door a.i. Burgemeester dhr. Fons Tans. Dhr. Pieter Verstraaten heeft bijna 20 jaar in de Gemeenteraad gezeten. Een Gemeenteraadslid dat meer dan 12 jaar aan een stuk in de Gemeenteraad heeft gezeten krijgt zo'n onderscheiding. Dit was de laatste Verstraaten die in de Millse politiek zijn inbreng heeft gehad.

Bronvermelding: www.demaasdriehoek.nl

Laatste nieuws

Koninklijke onderscheiding voor Pieter Verstraaten

Op donderdag 25 april werd Pieter Verstraaten (1941) uit Mill benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Dit gebeurde na afloop van de gemeenteraadsvergadering waarin Pieter afscheid nam als raadslid. De versierselen werden hem door waarnemend burgemeester Fons Tans van de gemeente Mill en Sint Hubert opgespeld. De in Mill geboren en getogen Pieter Verstraaten werd namens politieke vereniging Algemeen Belang ’90 gekozen als raadslid in 1994. Gedurende de 19 jaar dat hij als volksvertegenwoordiger namens AB’90 in de gemeenteraad zat was hij ook een periode fractievoorzitter. Hij blijft nog tot de verkiezingen in maart 2014 actief als burgerlid in de raadscommissie grondgebiedzaken. Maar zijn raadszetel heeft Pieter overgedragen aan dhr. Marcel vd Elzen. Deze werd tijdens de raadsvergadering geïnstalleerd als AB’90 raadslid.

Bronvermelding: www.lokaleomroepmill.nl

Donderdagavond 25 april werden de heren Wilfried Hermans (CDA) en Marcel van den Elzen (AB'90) geïnstalleerd als nieuwe gemeenteraadsleden. Zij volgen de heren Carel van Genugten (CDA) en Pieter Verstraaten (AB'90) op die deze avond afscheid namen van de gemeenteraad van Mill en Sint Hubert. De heren Hermans en vd Elzen waren al als burgerlid actief binnen de raadscommissie grondgebiedzaken.

Copyright Studio Domeinzicht ©