Notarissen en Advocaten in Mill.

Zie voor meer bijzonderheden van de notarissen van Mill en het Land van Cuijk op de Pagina Genealogie van deze Website.

Hier beneden een Genealogische Tabel van Notaris mr. A. Verstraaten over de Notabele Verstraatens uit zijn familie.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van de "Vriendenkring van Myllesheem".

Hier beneden het eerste Notarishuis ( dat later door Notaris Verstraaten aan de zusters Franciscanessen voor het Klooster geschonken werd )  van Notaris Verstraaten aan de BurgemeesterVerstraatenlaan.

Bronvermelding: Prof.dr. Jan Lange.

Zie hier beneden de Bijzondere Voordeur. 

Huis van Notaris mr. Stokvis in 1907. Nu woont er dhr. Jan Reijnen, zoon van dhr. Theo Reijnen en mevr. Fien Verbruggen. ( Zéér bekende Millse Mensen.)

Hier beneden een complete officiele koopakte van grond door de Millse Koster dhr. Arnoldus Aloisius Moors van de Van Hoorns bij Notaris mr. W. Stokvis anno 4 mei 1894. 

Bronvermelding: dhr. Louis Moors.

Bronvermelding: dhr. Louis Moors.

Bronvermelding: dhr. Louis Moors.

Bronvermelding: dhr. Louis Moors.

Bronvermelding: dhr. Louis Moors.

Bronvermelding: dhr. Louis Moors.

Bronvermelding: dhr. Louis Moors.

Hier beneden een advertentie over het Publiekelijk Verkopen van Grond en Goederen door Notaris Kerstens in 1875 in Den Herberg van dhr. Willem van Hout.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van "Mylle's Erfgoed".

Hier beneden een omschrijving van de Nalatenschap van Notaris mr. Augustinus Verstraaten in 1885. In die tijd moesten er ook al successierechten betaald worden aan de Overheid !

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem en dhr. Pieter Verstraaten.

Memorie van aangifte der nalatenschap van den Heer Augustinus Ambrosius Franciscus Verstraaten overleden te Utrecht 25 Mei 1885.  De Ondergetekenden: Maria Agnes Constancia Clara Verstraaten echtgenoote van en bijgestaan door Cornelis Adrianus Veator van Romondt, Doctor in de geneesskunde en arts wonende in Utrecht. Te dezer zake domicilie hebbende ten huize van den eerste ondergetekende. Verklaren ter voldoening aan de met op het recht van cofie en van overgang bij overlijden: Dat op den 25 mei 1885 te Utrecht is overleden. Hun vader de Heer Augustinus Ambrosius Franciscus Verstraaten, Oud Notaris gewoond hebbende te Utrecht. Dat hij tot zijne erfgenamen ingevolge het versterfrecht ieder voor 1/3 heeft nagelaten zijne drie kinderen de aangevers in deze met Jodejolius Antonius Wilhelmus Verstraaten, R.K. Priester te Achel, die zijn . . . heeft verworpen, blijkens verklaring afgelegd te griffie der Arondissement Rechtbank te Utrecht 16 juni 1885. Dat de Overledene geene goederen als bezonder genaam of in vruchtgebruik bezat en door zijn overlijden geene periodieke uitkering bij opvolging is overgegaan of vervallen. Dat zijne nalatenschap alleen bestaat uit ¾ gedeelten in het navolgende: Een huis en of met tuintje, staande en gelegen Wilbrecht  aan de Machisingel, kadaster Sectie A in 5102, groot 1 are en 55 centiare (Abistede) Een perceel hooiland in den Hooge Wijth, genaamd de Groote Mandvelden, gelegen te Grave, kadaster Sectie A n° 66 groot 2 hectaren 95 aren. De onverdeelde helft in een perceel dito aldaar, genaamd, de kleine Mande velden, kadaster Sectie A n° 67 van ’t geheel groot 2 hectaren 92 aren 90 centiaren, en Een perceel dito aldaar in de lage Wijth genaamd de Groote Hoogenkamp kadaster Sectie A n° 34…. Groot 2 hecteren, 23 aren 10 centiaren. Waard ….f 10000,- dat …… f 29666,-  =    f 39666,- Een onverdeelde 1/8 gedeelte in de ….. genaamd Hollanderbroek,  Onder Mil en St Hubert, geschat op f  4000,- . Gedeelten in bouw- weiland met schuur   Transporteren   f 43666,-. Culenborg, Sectie B n° 104,105,106, C,106, 382 en794 en H, 892, te grootte van 2 ha. 61 a. 68 ca. en onder Beusichem Sectie G n° 364, ter grootte van 75 aren en 90 centiaren. Evenevens in eene inschrijving op Grootboek der Nationale Kerkelijke Schuld  rentende 2½ %en groot in kapitaal f 1300,- waaruit genoten eene periodieke uitkeering Van f 4,- per week door Johanna Schilten geboren te IJselstein 18 maart 1837 onder verband vanvoor schreven goederen onder Culenborg en Beusichem krachtens ……. Testament van Mevrouw Catharina Adriana Maria van Lakeveldt, Weduwe van den Heer Leonardus Cornelis Everardus Eusebius van Cooth, overleden te Utrecht, gedeponeerd ten protocollen van den Notaris van der Meer te Culenborg 15 November blz 47, geregistreerd aldaar 17 november 1856, van het geheel geschat het bouw en weiland op f 7700,- de inschrijving in het Grootboek volgens den officiëlen prijscourant uitgegeven in de week van overlijden 66% van f 1300,-  f   858,-    Samen f 8558,-  Transporteren  f 13 x 208 (……… het geboorte extract overlegd  f 2704,- f 5854,- waarvan 495/14784 gedeelte in 196,- Twee kleine huisjes, bouwland, heide, ontgonnen grond maargelegd ., te Mil en St Hubert, samen groot 21.50.90 Sectie E n° 120,123,126, 464, 468, 470, 519, 560, 561,607,623, en 627.3 waard f 2080 Een schuldvordering ten laste van den Heer Rudolf Verstraaten te Mill en St Hubert 1 Januarie 1882 jaar netto f 2700,- rente tot en met dag  van overlijden f     48,94  f 2748,94…… testament alvorens        559,37  samen f 49250,31 Waarvan voor de nalatenschap ¾ is f 36937,74.  Meubilaire goederen ter waarde van  f   5000,-   Een vordering op de RK Kerk te Beusichem …… groot  f 4000,- f     22,50  f 4022,-  f 45950,24  Klederen ter waarde van f 200,- Contante waarde  f 190,-   f 46340,- Waarvan moeten worden afgetrokken: aan Dr van Romondt wegens geneeskundige diensten over 1885 tot het overlijden van f 200,- ….. wegens gedaan van …werk over het als voren  f 173,30 Begrafeniskosten f 1330,-    f 1703,30 Saldo   f 44636,94  Waarvan de helft is    f  22318,47 Getekend den 18 Juni 1885 M.A.C. C. Verstraaten Dr. C. A.V. van Romondt  J. C.  Verstraaten Zuiver Saldo f 44636,94 ; Effecten f 21,54 Ten gevolge van de verwerping van een der kinderen geërfd door de beide anderen, die als zo ieder voor de helft verschuldigd zijn. Sucsessie f 44636,94    1%  f 446,37 Overgang        f       21,54      ¼ % f     0,05  f 446,42           f 169,64  f  616,07 Zegge zeshonderd zestien gulden zeven cent zijnde ….. en specifieke nota verz. 19 Juni 1885 in de …. Verb 2 aangewezen voor de eed. De ontvanger L. R. Rouwenberg.

Hier beneden een Overlijdensakte van mevr. Johanna Maria Fock, de vrouw van Notaris mr. Augustinus Antonius Franciscus Verstraaten op 23 januari 1882 in Utrecht.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem.

Hier beneden de overlijdensakte van Notaris mr. Augustinus Ambrosius Verstraaten te Utrecht op 25 mei 1885.

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem.

Hier beneden een Notariele Akte dd. 22 Juni 1872 van het Huwelijk van dhr. Antoon Johannes Reijnen met mevr. Johanna Cornelissen. 

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van "Mylle's Erfgoed".

Hier beneden een Notariele Akte van het Huwelijk van dhr. Josephus Gerardus Reijnen en mevr. Maria Elizabeth Verstraaten op 17 juni 1890. 

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van "Mylle's Erfgoed".

Hier beneden de stempel van het kantoor van Notaris

mr. A.F.J. Verlinden te Mill.

Notaris A.F.J. Verlinden in Mill in 1912.

Bronvermelding: Weekblad voor Privaatrecht.

Hier beneden de Leden van de Societeit der Gezelligheid, waar Notaris mr. A.F.J. Verlinden te Mill ook, als lid, genoemd wordt.

Hier beneden enkele aktes van het B.H.I.C. van Kandidaat-Notaris J.A. van Heeswijk ( ook lid van de hierboven geplaatste "Sociëteit der Gezelligheid". 

Hier beneden Notaris Mr. C. Steijlen op zijn kantoor aan de Stationsstraat. Mr. C. Steijlen was in 1907 geboren in Breda en gestorven in Mill op 26 februari 1972 in Mill.

Woonhuis Notaris Mr. De Vries - Nu in 2013 is er gevestigd tandarts drs. H. Welink.

Hier beneden Notaris Mr. de Vries op zijn kantoor.

Gedeelte van de Koopakte van Grond van Moors door notaris mr. W. Stokvis.

 

Bronvermelding: Henk van de Weem, van het gelijknamige Architectenbureau.

Benedenstaand huis is in 1899 voor de vrijgezelle Dames Marjan en Allegonda van Hout gebouwd naar dit ontwerp van architect Herman van Strijp.  Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van "Mylle's Erfgoed".

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van "Mylle's Erfgoed".

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van "Mylle's Erfgoed".

Bronvermelding: dhr. Henk van de Weem van "Mylle's Erfgoed".

Hier beneden de Stempel van Notaris Mr. A.J. Stalpers. De Stempel stond onder de Oprichtingsakte van De Stichting "Myllesheem" bij Notaris mr. A.J. Stalpers op 24 April 1984 mede ondertekend door de aanwezige Heren Oprichters van de Stichting Myllesheem dhr. Albertus Claassens als Voorzitter en dhr. Henk van de Weem als Secretaris. ( Dhr. Gerard de Kruijf was toen Penningmeester ).

Hier beneden het Bidprentje van Notaris mr. A.J. Stalpers op 6 februari 2014.

Bronvermelding: Dhr. Henk van de Weem van de "Vrienden van Myllesheem".

Notaris Mr. C. Steylen, Notaris Mr. A.J. Stalpers en notaris Mr. C. van Eeten kwamen na Notaris mr. W. Stokvis.

Hier beneden Notaris mr. Kees van Eeten op zijn kantoor aan de Oranjeboomstraat 3 in Mill.

Anno 2013 zijn Mr. Kersten en Mr. Wilhelm de notarissen in Mill. Het kantoor is gevestigd aan de Oranjeboomstraat 3 5451 BK te Mill. tel. 0485-451276. website: www.kerstenwilhelm.nl

Bronvermelding: Hockey Club Mill.

Hier beneden een foto van de Website van het Advocatenkantoor van Mr. Jan van Laake in Mill en zijn Partner Mr. Engelen in Velp.

Hier beneden een foto van de Website van het advocatenkantoor van Mr. Jean Rouwet in de Schoenenwinkel van dhr. Tjeu Maas in de Kerkstraat in Mill.

Copyright Studio Domeinzicht ©